Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Historien vår

Vi har en lang historie bak oss i Landkreditt, selv om selve banken er ganske ny.

Kredittforeninger

Ideene om å opprette kredittinstitusjoner som kredittforeninger eller andelslag oppsto i Tyskland på 1700- tallet. Ved å gå sammen i kredittforeninger kunne lånetakerne skaffe seg billigere pantelån enn andre kunne gi dem.

Kredittsamvirke er en av de eldste samvirkeformene, og det står sterkt i mange land det er naturlig å sammenligne seg med. I Danmark og Sverige fikk vi de første kredittforeningene midt på 1800- tallet, mens i Norge kom disse først i virksomhet fra 1909.

Før Landkreditt ble etablert

Kongeriket Norges Hypotekbank startet i1852 for å skaffe kapital til blant annet landbruket. Hypotekbanken hadde blant annet bestemmelser om at lånet på eiendommen ikke måtte overstige et visst beløp, selv om eiendommen var mange ganger så mye verdt. I tillegg var det begrenset kapasitet og begrenset tilgang på kapital. Derfor kunne det bli flere års ventetid før finansieringen ble innvilget.

Etableringen

Norsk Landmannsforbund (Bondelaget) gikk inn for å skaffe langsiktig finansiering av jord- og skogbrukseiendommer. Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk (Landkredittforeningen) ble opprettet for å kunne tilby uoppsigelige og langsiktige lån med lavest mulig fast rente.

Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk ble stiftet 24. september 1915. Første obligasjonsutstedelse og første lån ble utbetalt våren 1916.

Landkredittgården

Landkredittforeningen begynte sin virksomhet i enkle lokaler.

Landkreditt kjøpte Karl Johans gate 45 sammen med Norges Bondelag og Nationen i 1918. Landkredittgården er en av de mest verdifulle og staselige bygårdene i Oslo. Bygården ble satt opp i 1897, og har beholdt sitt opprinnelige særpregede utseende, selv om det er modernisert flere ganger innvendig.

Etterkrigstiden

I etterkrigstiden frem mot 1980 ble finansmarkedet strengt regulert. Det ble fastsatt kvoter og retningslinjer for hvem som skulle få kreditt, og embedtsverket styrte i sterk grad obligasjonsmarkedet. Hensikten med reguleringen var at myndighetene skulle styre næringsutviklingen.

I samme periode ble banker, fond og pensjonskasser pålagt å kjøpe private og offentlige obligasjoner. Dette var et fortrinn for kredittforeningene.

Deregulering av finansmarkedet

På slutten av 70-tallet ble den statlige styringen opphevet. Kvotesystemet som regulerte kredittilgangen til boligbyggingen og primærnæringene varte helt frem til 1988. Landkreditt hadde et samarbeid med lokale banker, som i mange år henviste en del av den langsiktige finansieringen av landbrukseiendommer til Landkreditt.

Lovgivningen skaper utfordringer for kredittforeningene

Kredittforeningene forsvant en etter en utover 80- og 90-tallet.  Kredittforeningsformen sett på med stor skepsis, delvis på grunn av manglende samvirkelovgivning, og delvis på grunn av bekymring for om medlemsstyringen i samvirkeforetak var reell.

Etter bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet gjennomgikk kredittforeningene en endring til å bli aksjeselskaper og banker. Etterhvert ble Landkreditt den eneste gjenværende kredittforeningen.

Etableringen av Landkreditt Bank

Landkreditt hadde midt på 90- tallet en uforholdsmessig høy kapitaldekning, og oppdraget fra medlemmene var å sette denne kapitalen i arbeid. I 2000 besluttet styret i Landkreditt å gjøre oss til en fullverdig finanspartner for våre kunder.

Banken ble etablert i 2002, først gjennom et mellomliggende holdingselskap. Den midlertidige konsesjonen hadde en rekke begrensninger, som ble løst gjennom en lovendring i 2007.

Lovendringen innebar at konsernet Landkreditt fra 1. januar 2008 ble omorganisert etter holdingmodellen og med kredittforeningen som morselskap. Landkreditt er fortsatt definert som et samvirkeforetak av låntakere, men fungerer nå bare som holdingforetak. All bank- og finansvirksomhet ligger i datterselskaper.

Bygging av et finansvarehus

Det har i løpet av de siste 10 årene skjedd rivende utvikling i Landkreditt.

Landkreditt var en av bidragsyterne da Landbruksforsikring ble etablert i 2001. Selskapet ble stiftet i samarbeid med mange av de øvrige samvirkeselskapene i landbruket, først og fremst som et captive for å sørge for forsikring av selskapenes ansatte og eiendeler.

Rundt år 2009 ble det gjort et strategisk vedtak på at dette selskapet også skal begynne å levere forsikringer ut mot privatmarkedet, landbruket og næringsmarkedet utover forsikringer til sine eiere. Landkreditt eier i underkant av 47 % av Landbruksforsikring, resten er eid av øvrige foretak i landbrukssamvirket.

I 2004 kjøpte Landkreditt fondsforvaltningsselskapet Indexspar AS, som fikk navnet Landkreditt Forvaltning.

Landkreditt Finans AS ble etablert sammen med Felleskjøpet Agri og fikk konsesjon til å starte opp i mai 2008. Dette selskapet har leasing og lånefinansiering av driftsmidler.

Finanskrisen har også medført at obligasjonsutstedende foretak har fått en renessanse gjennom særskilt sikre obligasjoner, eller obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Landkreditt Boligkreditt AS ble dannet i 2010 med formål å sikre innlån i obligasjonsmarkedet til gunstigere pris enn vanlige, senior bankobligasjoner.

Finansvarehus og samvirkeorganisasjon

Landkreditt SA er gjennom de strategiske grep som er tatt fortsatt et levedyktig samvirkeforetak av lånetakere, eid og styrt av norske bønder.

Landkreditt har siden 2005 blitt en vesentlig mer aktiv medlemsorganisasjon:

  • Landkreditts øverste organ, Årsmøtet, er blitt utvidet
  • Det er gitt fullt medlemskap til medlånetakere
  • Driftskreditt er blitt et medlemsprodukt
  • Vi har nå fått flere aktive medlemmer
  • Vi har fått en bedre kjønnsbalanse i medlemsmassen

Gjennom et mer aktivt og engasjert eierskap vil Landkreditt beskytte seg mot det som skjedde med de øvrige kredittforeningene på 90-tallet, og fortsatt være en bærekraftig og dynamisk organisasjon i årene som kommer.