Retningslinjer for bruk av stemmerett

Bakgrunn

Disse retningslinjene er utarbeidet i tråd med verdipapirfondforskriften § 2-24 og Verdipapirfondenes Forenings bransjeanbefaling for utøvelse av eierskap. Retningslinjene skal gjennomgås på årlig basis.

Overvåkning av relevante selskapshendelser

Landkreditt Forvaltning overvåker alle relevante selskapshendelser som er meldepliktig til børs, og tar på selvstendig grunnlag stilling til om hendelsene skal følges opp i form av stemmegivning i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Børsnoterte selskaper er forpliktet til å sende børsmelding ved hendelser som har betydning for markedets og aksjonærenes vurdering av selskapets verdi, herunder rutinemessig resultatrapportering, utbytteforslag, kjøp/salg av egne aksjer, kompensasjonsordninger for ledelsen, resultatadvarsler, fusjons- og oppkjøpssituasjoner etc.

Depotmottaker informerer fortløpende om selskapshendelser så som utbytte, tegningsretter, emisjoner, fusjoner, fisjoner og generalforsamlinger, som har direkte tilknytning til verdipapirinnehav i fond som forvaltes av Landkreditt Forvaltning. For norske verdipapirer er tilsvarende informasjon også tilgjengelig via VPS Investortjenester.

Hvordan sikre at stemmerett brukes i samsvar med fondets investeringsmål og investeringspolitikk

Verdipapirfondets investeringsmål og mandat bygger utelukkende på finansielle motiver, i praksis å søke høyest mulig avkastning i forhold til fondets valgte risiko. I situasjoner hvor særinteresser kan antas å ha strategiske og/eller politiske motiver som ikke sammenfaller med fondets investeringsmål, vil Landkreditt Forvaltning alltid stemme i samsvar med fondets finansielle motiv.

Håndtering av interessekonflikter ved bruk av stemmerett

Fullmakt til å utøve stemmerett avgis til hvert enkelt fond. Det skal derfor ikke kunne oppstå interessekonflikt mellom fondene i de tilfeller der fondene har sammenfallende investeringsmandat. Porteføljeforvalternes adgang til å handle finansielle instrumenter for egen regning, er regulert i selskapets retningslinjer for ansattes personlige transaksjoner.

Ansattes adgang til å inneha styreverv og/eller annen deltakelse i næringsvirksomhet, er regulert i selskapets arbeidsreglement om ansattes adgang til styreverv mv.

Utøvelse av stemmerett

Landkreditt Forvaltning opptrer i hovedsak som en ren finansiell investor. Selskapets mål er å ivareta andelseiernes interesser på best mulig måte.

Stemmeretten skal utøves til fordel for det aktuelle verdipapirfondet med det formål å gi andelseierne en best mulig risikojustert avkastning. I tilfeller hvor vi anser at salg av et verdipapir kan ivareta andelseiernes interesser bedre enn ved å benytte stemmeretten, vil verdipapiret bli solgt.

Stemmerett for verdipapirfondets verdipapirer kan bare utøves etter fullmakt fra styret. Styret i Landkreditt Forvaltning gir administrasjonen en generell fullmakt til å utøve stemmerett på vegne av fondene. Fullmakten er gyldig inntil styret finner grunn til å endre den. Styret informeres i forkant dersom det er snakk om beslutninger av spesiell/kontroversiell art.

Opplysninger om hvordan stemmeretten er benyttet

Liste over generalforsamlinger, obligasjonseiermøter o.l. der fondene har benyttet stemmerett, kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til Landkreditt Forvaltning AS.