Retningslinjer for oppnåelse av beste resultat

Disse retningslinjene er utarbeidet i tråd med verdipapirfondforskriften § 2-28 – 2-29, og skal gjennomgås minimum en gang årlig.

Bakgrunn

Landkreditt Forvaltning AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og fatter løpende investeringsbeslutninger på vegne av de enkelte fondene selskapet har under forvaltning. Landkreditt Forvaltning skal opptre i beste interesse til andelseierne i de verdipapirfondene selskapet forvalter når det tar beslutninger om å handle på verdipapirfondenes vegne.

Med referanse til verdipapirfondforskriften § 2-28 – 2-29 er det nedenfor gjengitt retningslinjer for hvordan og hvor forvaltningsselskapet skal utføre handelsoppdrag på vegne av det enkelte fond.

§ 2-28 Vurdering av beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

Den løpende forvaltningen av de enkelte fond utøves av ansvarlige porteføljeforvaltere. Når det skal plasseres ordre på vegne av et fond, skal porteføljeforvalter tilstrebe å oppnå best mulig pris (kurs) for hele transaksjonen, hensyntatt transaksjonskostnader, effektivitet, hurtighet og presisjon i gjennomføringen av handelen, oppgjørsrisiko, eventuelle interessekonflikter og andre relevante forhold.

Ved vurderingen av hvilke faktorer det skal legges mest vekt på, skal porteføljeforvalter ta hensyn til verdipapirfondets investeringsmål/investeringsstrategi og risikoprofil samt ordrens art/opprinnelse.

Landkreditt Forvaltning tilstreber alltid å oppnå best utførelse under rådende omstendigheter, og forvalter vil i utgangspunktet tillegge følgende kriterier størst vekt:

  1. Pris/kurs (for børsnoterte aksjer: innenfor høy - lav på børs, for rentebærende instrumenter: innenfor høy - lav fra NBP)
  2. Transaksjonskostnader
  3. Tid for totalutførsel av ordre
  4. Egenskaper ved finansielle instrumenter
  5. Egenskaper ved handelssystemer hvor ordren legges inn

Forvalter vil konsekvent søke å oppnå best mulig pris på det tidspunkt en ordre skal utføres. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig eller nødvendig å spre ordren over en hel handelsdag for derved å redusere risikoen for uheldig timing og oppnå best mulig gjennomsnittspris.

Landkreditt Forvaltning har forhandlet seg frem til konkurransedyktige kurtasjesatser med utvalgte meglerforbindelser/handelsplasser, og vil av hensyn til det enkelte fondets oppnådde avkastning, alltid søke å holde transaksjonskostnadene lavest mulig.

Avhengig av hvorvidt en ordre er initiert av nytegning eller innløsning, kan tidsfaktoren være av betydning for å sette midlene i arbeid eller frigjøre midler snarest mulig. Forvalter vil i slike tilfeller konsekvent søke å gjennomføre transaksjonen samme dag som tegnings - eller innløsningsordre er mottatt. Tidsfaktoren vil alltid bli vurdert opp mot hensynet til eventuell kurspåvirkning, såkalt market impact cost.

Som ledd i fondets langsiktige investeringsstrategi kan forvalter velge å besitte verdipapirer som i kortere eller lengre perioder kan være relativt lite likvide i markedet. Det kan i enkelte situasjoner være i andelseiernes interesse å akseptere en transaksjonspris som avviker fra sist kjente omsetningskurs, for å få ordren utført innen rimelig tid. Ved oppkjøpstilbud eller lignende vil forvalter på selvstendig grunnlag ta stilling til den prisen som er tilbudt.

Som hovedprinsipp søker Landkreditt Forvaltning å utføre ordre på markedsplasser med best mulig likviditet og transparens i forhold til pris og ordredybde i de papirer forvalter søker omsatt på vegne av det enkelte fond.

Kontroll av at beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

Compliance-ansvarlig utfører stikkprøvekontroll av at hensynet til beste resultat er ivaretatt ved gjennomføring av ordre på vegne av fondet.

§ 2-29 Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre hos andre foretak

Forvalter skal konsekvent utføre kjøp eller salg av posisjoner som Landkreditt Forvaltning har besluttet å gjennomføre i andelseiernes beste interesse. Landkreditt Forvaltning benytter et utvalg av meglerforbindelser som forventes å opptre i fondets beste interesse i forbindelse med utførsel av meddelte ordrer.

Meglerforbindelser

Landkreditt Forvaltning benytter et utvalg av meglerforbindelser som i andelseiernes beste interesse utfører ordrer effektivt med hensyn til tid, volum og transaksjonskostnad er, og som har en effektiv og pålitelig oppgjørsfunksjon.

Ved valg og eventuell terminering av meglerforbindelser legger Landkreditt Forvaltning vekt på følgende kriterier:

  1. Markedsposisjon (verdipapirflyt)
  2. Effektivitet i gjennomføringen
  3. Ryddig utførsel og avmelding
  4. Transaksjonskostnader
  5. Verdiøkende tjenester (analyse)

 

Kontroll av kvaliteten på ordreutførelsen hos andre foretak

Alle meglerforbindelser skal være godkjent av investeringsdirektør (adm.dir), og det føres en liste over godkjente forbindelser. Denne oppbevares av compliance - ansvarlig og blir gjennomgått regelmessig (kvartalsvis). Eventuelle endringer i perioden blir meddelt samtlige ansatte i Landkreditt Forvaltning.

Forvalter har primæransvaret for å sørge for at meglere utfører ordrer på en tilfredsstillende måte i samsvar med de kriterier som ligger til grunn for å opprettholde samarbeidet. Dersom det oppstår situasjoner som gir grunn til å tro at det ikke vil være i andelseiernes beste interesse å videreføre samarbeidet, skal forvalter melde fra til investeringsdirektør (adm.dir).

Back Office i Landkreditt Forvaltning foretar løpende kontroll av handler i forhold til effektivitet i gjennomføringen. Eventuelle alvorlige avvik og uoverensstemmelser meldes umiddelbart til investeringsdirektør (adm.dir) og compliance-ansvarlig.

På kvartalsvis basis utarbeides oversikt over kurtasjekostnader og omsetning pr. meglerforbindelse. Denne fremlegges for selskapets styre.

Hensikten med denne oversikten er å sikre at Landkreditt Forvaltning benytter et tilstrekkelig antall meglere. Compliance-ansvarlig foretar løpende vurdering av hensiktsmessigheten, og ber eventuelt om nærmere redegjørelse fra forvalter dersom det foreligger grunnlag for dette.

På årlig basis utføres evaluering av selskapets meglerforbindelser. Hver enkelt megler blir evaluert i forhold til spesifikke faktorer, og formålet er å avdekke om det er grunnlag for å foreta en nærmere vurdering av hvorvidt meglerforbindelsen skal termineres.