Etiske retningslinjer for forvaltningen av Landkredittfondene

Landkreditt Forvaltning har som målsetting å gi andelseierne best mulig avkastning på lang sikt for den risikoen det enkelte fondet påtar seg. Forvaltningen av våre fond skal alltid ligge innenfor de rammene som fondenes prospekter, vedtekter og nøkkelinformasjon (KIID) fastsetter.

I investeringsprosessen kombinerer vi makro -og sektorvurderinger med fundamentalanalyser av enkeltselskaper, før investeringsbeslutninger fattes. Vi legger spesiell vekt på om selskapet har en dokumentert og felles agenda for måloppnåelse og høyest mulig verdiskaping på vegne av samtlige aksjonærer. Tillit til selskapet og ledelsen er nødvendige forutsetninger for at våre fond skal kunne investere i et selskaps aksjer eller obligasjoner.

- Våre fond tillates ikke å gjøre direkte investeringer i selskaper som er utelukket fra investeringsuniverset til Statens Pensjonsfond Utland (SPU), slik det til enhver tid er vedtatt av Etikkrådet til SPU. Når det gjelder fond-i-fond, kan ikke Landkreditt Forvaltning garantere at eksternt forvaltede underfond ikke er investert i selskaper som er utelukket.

Landkreditt Forvaltning kan ikke garantere at vi alltid kjenner til alle forhold rundt selskapene våre fond er investert i. Dersom vi oppdager at et selskap er i brudd med våre etiske retningslinjer vil imidlertid beholdningen bli solgt på en måte som best ivaretar andelseiernes interesser.