Hopp direkte til innhold

Leasing

  • Frigjør driftskapital
  • Inntil 100 % finansiering
  • Nedbetalingstid fra 3 til 7 år
Kontakt meg om leasing
Leasing er en fleksibel finansieringsform som gir deg større handlefrihet, og kan bidra til enklere budsjettering og regnskapsførsel.

Du kan nedskrive utstyr i takt med verdiforringelsen og du trenger ikke å betale merverdiavgift når du inngår avtalen. Leasing belaster ikke pantesikkerheten.

Er du usikker på om leasing er fornuftig for deg? Kontakt oss så ser vi sammen på hva slags finansiering som passer deg.

Spørsmål og svar

Hva er leasing?

Leasing er en finansieringsform der eieren (leasingselskapet) kjøper et objekt og leier dette ut til leietaker i en bestemt periode mot betaling av terminleie fra leietaker. Leietakeren har full bruksrett til utstyret, og kan utgiftsføre terminleien i sitt regnskap. Det tegnes en leasingavtale som regulerer forholdet mellom leietaker og leasingselskap, og denne skal være inngått før utstyret leveres til leietakeren.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvem kan lease?

Leasing er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende (ASA, AS, ENK, ANS, DA) og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva skjer når leasingavtalen er over?

Ved utløp av en leasingavtale er det 3 alternativer som er gjeldende:

  1. Kunden kan fortsette leasingforholdet mot å betale en sterkt redusert leie, og avtalen fortsetter inntil den sies opp av kunden.
  2. Kunden kan anmode om utkjøp av avtalen og overta eiendomsretten til objektet.
  3. Kunden kan si opp avtalen og levere utstyret tilbake til leasingselskapet.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvilke eiendeler/driftsmidler kan finansieres med leasing?

En eiendel/driftsmiddel er egnet til leasing når den er lett å identifisere, har en forutsigbar annenhåndsverdi og salgbarhet. Vanligste objekter på leasing er biler, landbruksutstyr, anleggsutstyr, transportmidler og maskiner til industrien og IKT-utstyr.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Er leasingavtaler uoppsigelige?

Leasingavtaler er i utgangspunktet uoppsigelige i leasingperioden, men ved endringer i kundens drift eller av andre årsaker, kan kunden ha behov for bytte av utstyr eller opphevelse av avtalen.

Landkreditt Finans' rådgivere er behjelpelig med endringer, bytte av objekter eller oppsigelser i avtaleperioden. Det er ulik praksis for leasingavtaler med og uten restverdigaranti.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!