Hopp direkte til innhold

Begrunnelse

Bakgrunn for forslaget

Landkreditt Utbytte består i dag av èn andelsklasse som har en minstetegning ved første gangs tegning på kr. 300,- og en fast årlig forvaltningsgodtgjørelse på 1,50 prosent per år.

Vi ønsker nå å komplettere de valgmulighetene våre andelseiere i fondet har, ved å etablere en ny andelsklasse tilpasset storkundesegmentet. Denne andelsklassen vil ha en mistetegning ved første gangs tegning på kr. 10.000.000,- og en fast årlig forvaltningsgodtgjørelse på 1,00 prosent per år.

Eksisterende andelsklasse vil få betegnelsen andelsklasse A. Ny andelsklasse vil få betegnelsen andelsklasse I.

Forslaget om å etablere en ny andelsklasse i Landkreditt Utbytte ble enstemmig vedtatt av styret i Landkreditt Forvaltning den 2. februar 2018. Styret vedtok samtidig å kalle inn til andelseiermøte den 19. mars 2018 for å stemme over forslaget. Under forutsetning av at andeleiermøtet godkjenner vedtektsendringen, vil det bli sendt søknad til Finanstilsynet om tillatelse til å etablere den nye andelsklassen umiddelbart etter andelseiermøtet. Det tas sikte på å etablere den nye andelsklassen i løpet av mai 2018. Det nøyaktige tidspunktet for etablering vil være avhengig av Finanstilsynets behandlingstid.

Etableringen av en ny andelsklasse krever endring i fondets vedtekter:

I forbindelse med etableringen av en ny andelsklasse er det forslag om å gjennomføre endringer i fondets vedtekter § 5 Kostnader og § 7 Andelsklasser.

Nåværende vedtekter § 5, avsnitt 3, 4, 5 og 6, lyder;
«Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelse fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,50 prosent pro anno.

Forvaltningsselskapet Landkreditt Forvaltning AS kan plassere midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1,50 prosent pro anno. Forvaltnings-godtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Landkreditt Forvaltning AS sin forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor.

All godtgjørelse som eventuelt mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet.»

Nye vedtekter § 5, avsnitt 3, 4 og 5, foreslås å lyde;
«Forvaltningsselskapet kan belaste èn eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes § 7.

All godtgjørelse som eventuelt mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet.»

Nåværende vedtekter § 7 lyder; «Fondet har ikke andelsklasser»

Nye vedtekter § 7 foreslås å lyde;
Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasse Minste tegningsbeløp Andelseiere Forvaltningsgodtgjørelse
A kr. 300,- Alle 1,50 %
I kr. 10.000.000,- Alle 1,00 %

Forvaltningsgodtgjørelse:
Forvaltningsselskapet kan belaste èn eller flere av fondets andelsklasser med en fast forvaltningsgodtgjørelse.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Samlet fast forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 1,50 prosent p.a. for andelsklasse A og maksimalt 1,00 prosent p.a. for andelsklasse I.

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er:
Klasse A er åpen for alle andelseiere som tegner for et beløp ved første gangs tegning på kr 300,- eller høyere.

Klasse I er åpen for alle andelseiere som tegner seg for et beløp ved første gangs tegning på kr. 10.000.000,- eller høyere.

Minste tegningsverdi:
Sum kostpris av hver enkelt andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen beregnes basert på andelseiers beholdning pr. 31. mars og 30. september. Beregning skal gjennomføres innen utgangen av påfølgende måned.

Dersom en andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet tilfredsstiller minstekravet i andelsklasse I, som har lavere forvaltningsgodtgjørelse, kan kundens andelsverdi flyttes over i denne andelsklassen.

Dersom en andelseiers sum kostpris på beregningstidspunktet ikke lenger tilfredsstiller minstekravet i andelsklasse I, vil kundens andelsverdi flyttes over i andelsklasse A.

Flytting av andelsverdi til annen andelsklasse skal registreres samme dag som beregningen gjennomføres og meddeles andelseier så snart som mulig.

Andre endringer i fondets vedtekter

For å tilpasse vedtektenes innhold til dagens anbefalte standard fra Finanstilsynet er det også gjort en mindre tilføyelse i vedtektenes § 3.6 Utlån, 1 ledd. Nåværende vedtekter lyder;
«Verdipapirfond kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11.»

Nye vedtekter §3.6 Utlån, 1. ledd foreslås å lyde;
«Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11 og vpf forskriften § 6-8.»

Konsekvenser av vedteksendringene for andelseierne – fondets forventede avkastning og risikoprofil:

Etableringen av en ny andelsklasse påvirker ikke fondets investeringsmandat, eller noen andre forhold rundt den løpende forvaltningen av Landkreditt Utbytte. Landkreditt Utbytte har et tydelig investeringsmandat. Fondet har som mål å investere i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen.

Fondets forventede avkastning og risikoprofil forblir uendret. Fondet endrer ikke risiko-klassifisering, men forblir i risikokategori 4.

For større kunder i andelsklasse I vil forventet avkastning øke noe gjennom at den årlige forvaltningsgodtgjørelsen reduseres fra 1,50 prosent per år til 1,00 prosent pr. år.

Forslaget om å etablere en ny andelsklasse anses å være i andelseiernes interesse gjennom at det gir økte valgmuligheter.

Gebyrfri innløsning av andeler:

Fram til fem arbeidsdager før gjennomføringen av vedtektsendringen har andelseierne krav på gebyrfri innløsning av sine andeler. Innløsning medfører imidlertid skattemessig realisasjon. Vedtektsendringen er planlagt gjennomført i løpet av mai 2018.

Gebyrfri flytting av midler til ny andelsklasse I:

For andelseiere som kvalifiserer til, og ønsker overflytting av sine midler til ny andelsklasse I, vil slik overflytting skje gebyrfritt og med skattemessig kontinuitet.

Tidspunkt for etablering av ny andelsklasse og gjennomføring av vedtektsendring:

Forventet tidspunkt for åpning av ny andelsklasse og derved også for ikrafttreden av nye vedtekter i Landkreditt Utbytte er planlagt å være i løpet av mai 2018.

Gjennomføring av andelseiermøte:

Etableringen av en ny andelsklasse forutsetter tilslutning hos et tilstrekkelig flertall av andelseierne i Landkreditt Utbytte. Det innkalles derfor til andelseiermøte den 19. mars 2018, slik at andelseierne kan stemme over forslaget.

Utkast til nye vedtekter (PDF)