Hopp direkte til innhold

Forslag om fusjon av fond

Andelseiermøte i verdipapirfondene Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte vil bli avholdt i Oslo 9. mai 2017.

Forslag om fusjon av fond

Landkreditt Kina har siden oppstarten av fondet i 2005 vært forvaltet av selskapets tidligere Investeringsdirektør, som gikk av med pensjon våren 2017. Landkreditt Forvaltning vil fremover ha begrensede ressurser og kompetanse til å drive en fullgod, aktiv forvaltning av fondet. Landkreditt Kina er et nisjefond med et relativt begrenset forvaltningsvolum og har de siste årene opplevd en svak kundeetterspørsel. Fondet passer ikke inn i selskapets fremtidige produktstrategi.

Det har vært utredet flere ulike løsninger for fondet, herunder blant annet en utkontraktering til tredjepart. Det er ikke tilstrekkelig økonomi i en slik løsning for forvaltningsselskapet. Forslaget er derfor å fusjonere Landkreditt Kina inn i et av de to øvrige aksjefondene som selskapet forvalter. Selskapet forvalter ett globalt aksjefond, Landkreditt Aksje Global og ett norsk aksjefond, Landkreditt Utbytte.

For andelseiere i Landkreditt Kina vil investeringsuniverset måtte bli annerledes enn før, uavhengig av valgt fusjonskandidat. Vi anser det norske investeringsuniverset som vel så attraktivt som det globale i et langsiktig investeringsperspektiv. Landkreditt Utbytte er et aktivt forvaltet norsk aksjefond. Fondet har et tydelig investeringsmandat, en meget god avkastningshistorikk og et betydelig forvaltet volum. Landkreditt Aksje Global er et betydelig mindre fond, som plasserer midler i underfond (fondet er et fond i fond). Vi mener andelseierne i Landkreditt Kina bør se seg best tjent med en fusjon med Landkreditt Utbytte.

Vi ønsker derfor å fusjonere Landkreditt Kina (overdragende fond) inn i Landkreditt Utbytte (overtakende fond).

Forslaget om å fusjonere fondene ble enstemmig godkjent av styret i Landkreditt Forvaltning den 9. desember 2016/1. mars 2017.  Styret har signert fusjonsavtalen mellom fondene og avtalen er bekreftet av fondenes depotmottager i samsvar med verdipapirfondlovens bestemmelser. Finanstilsynet ga sin tillatelse til fusjonen den 5. april.2017.

Fusjonen forutsetter tilslutning hos et tilstrekkelig flertall av andelseierne i begge fond. Det innkalles derfor til andelseiermøte den 9. mai 2017, slik at andelseierne i Landkreditt Kina og Landkreditt Utbytte kan stemme over fusjonsforslaget.

Se agenda

Utfyllende informasjon om den foreslåtte fusjonen

Nøkkelinformasjon - Landkreditt Utbytte (PDF)