Landbrukseiendom i Holmestrand

Eiendommen er på totalt 418 daa hvorav 107 daa er dyrka og 301 daa skog. På tunet ligger det koselig våningshus over 1 ½ etasje (ca. 250 kvm) hvor mye er oppført i laft. I tillegg er det låve og vognskjul.

Eiendommen legges ut i markedet våren 2022.

Takst er ikke avholdt ennå.