Meglerinformasjon
Østre Toten - Kolbu
Landbrukseiendom

Småbruk med flott og sentral beliggenhet. Oppgradert bolighus

Kolbulinna 483, 2847 Kolbu
Prisantydning:
4 550 000 kr
 • Primærrom:165 kvm
 • Bruksareal:261 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:15876
 • Tomteareal:159 dekar
 • Byggeår:1955
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Kolbulinna 483, Kolbu 2847

Beliggenhet

Småbruket ligger flott til med utsikt.
Eiendommen er beliggende langs Kolbulinna, ca. 6 km sør for kommunesenteret Lena med alle de servicetilbud og fasiliteter som finnes der. Ca. 1 time til Gardermoen og ca. 1,5 time til Oslo.

Adkomst

Fra Lena, følg Lenagata og hold til høyre inn på Kolbulinna/244. Følg veien i ca. 5,9 km, eiendommen ligger da på venstre side av veien.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 159,1 daa. hvor av:

58,5 daa. dyrket mark.

Dyrket mark er fordelt på to teiger som er beliggende i nærhet til tunet. Jorda er bestående av relativ tørkesterk moldjord og arronderingen ansees som middels god for området. Jorda er i dag bortleid til grasproduksjon. Det foreligger ingen kontrakt.

91,1 daa. skog
Skogen er bestående av en teig beliggende sør/øst for eiendommen samt noe kantsoner rundt dyrket mark. Det er god adkomst og greie driftsforhold for uttak av tømmer i skogen.
Det ble tatt ut mye virke i 2013 og litt i 2021, dette arealet er plantet.

9,5 daa. annet areal.

Se vedlagt kart fra NIBIO.

Tun
Tunet er pent opparbeidet med plen og beplanting. Gruset gårdsplass.

Jakt

Småviltjakt på egen eiendom.
Eiendommen er medlem i Østre Kolbu utmarkslag.

Innhold og standard

Tunet består av våningshus, dobbel garasje, enkel garasje og driftsbygning med fjøs.

Våningshus.
Byggeår: 1955
Tilbygg (i 2010): Oppgradert utvendig og innvendig. Nytt bad i andre etasje og kjøkken. Tilbygg mot øst med soverom, bad og vaskerom.
Modernisering (i 2022): Montert radonbrønn.
Areal: BTA: 282 kvm. BRA: 261 kvm. P-rom: 165 kvm. S-rom: 96 kvm.
Inneholder:
1.etg: Bad, kjøkken, vaskerom, stue, soverom, gang og innglasset veranda.
2.etg: Bad, gang, gang m/trapp, bod og 3 soverom.
Kjeller: Boder, teknisk rom og gang m/trapp.

Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår. Kjeller under bygningen.
Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, etterisolert (2010), luftet og kledd med malt trepanel.
Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med metallplater, tilhørende takrenner, nedløp og beslag.
Vinduer og dører med isolerglass.
Veranda med utgang fra stue, innglasset, oppsatt i trekonstruksjoner. Trapp til terreng. Platting på to sider.
Overbygget inngangsparti.


Dobbel garasje.
Byggeår: 2014.
Areal: BTA: 36 kvm
Inneholder:
1.etg: Garasjerom.

Garasje oppsatt på antatt drenerende og komprimerte masser med støpt plate på mark. Vegger i bindingsverkskonstruksjoner med malt trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med betong takstein. Tilhørende
takrenner, nedløp og beslag. Leddporter med elektrisk åpner.

Enkel garasje.
Byggeår: Ca. 1960.
Areal: BTA: 15 kvm.
Inneholder:
1.etg: Garasjerom.

Bygning oppsatt på enkel fundamentering i tradisjonelt bindingsverk. Utvendig kledd med malt trepanel. Mønet saltak tekket med plater. Plassbygde dører.


Driftsbygning med fjøs.
Byggeår: 1973.
Tilbygg (i 2016): Tilbygget garasjerom.
Areal: BTA: 413 kvm.
Inneholder:
1.etg: Tidl. Fjøs, gang, bod og garasjerom.
2.etg: Tidl. hønehus.
Kjeller: Tidl. potetkjeller og gjødselkjeller.

Tradisjonell låve oppført på dels støpt og murt fundamentering. Gjødselkjeller under deler av bygningen. Vegger over bakken er oppført i bindingsverkskonstruksjoner utvendig kledd med malt trepanel. Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med metallplater. Etasjeskiller i betong- og trekonstruksjoner. Plassbygde dører. Hele bygget er benyttet som garasje og lager.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og ved.
Luft/luft varmepumpe.

Reguleringsforhold

LNRF-område.

Odel - Konsesjon

Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 257
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3442
 • Kommuneområde: Østre Toten - Kolbu
Les mer