Velholdt småbruk med sentral beliggenhet på Skarnes - Kun 55 min til Oslo

Tunvegen 65, 2100 Skarnes
Prisantydning:
6 600 000,–
 • Primærrom: 164 kvm
 • Bruksareal: 184 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 15156
 • Tomteareal: 91 666 kvm
 • Byggeår: 1857
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Njustfjell!

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende langs Tunvegen på nordsiden av Oppsatdåa. Det er ca. 2 km til Skarnes sentrum med de fasiliteter og servicetilbud som finnes der. Der finnes også togstasjon. Ca. 1,8 km til skole og barnehage. Til Oslo sentrum er  det ca. 75 km og til Gardermoen ca. 45 km. Til idrettsanlegg med blant annet vannskianlegg er det ca. 1 km.

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Eiendommes arealer fordeler seg slik:
Fulldyrket jord: 66,0 daa
Skog av middels bonitet: 6,6 daa
Uproduktiv skog: 6,4 daa
Åpen jorddekt fastmark:  0,2 daa
Bebygd, vann, bre: 12,5 daa
Sum arealer: 91, 7 daa

Dyrket mark er fordelt på tre teiger beliggende i nærhet til tunet. Arronderingen ansees som mindre god, blant annet på grunn av at elva går ett stykke inn i jordet på sørsiden av Tunvegen, som deler/ går gjennom eiendommen.
Jorda er sandholdig. Jorda er bortleid.

Skog er beliggende nord/øst på eiendommen som forlengelse av dyrket mark. Det er ikke tømmer av betydning å ta ut, men egnet som vedskog.

Eiendommen har ca 400 meter strandlinje langs Oppstadåa.

Tunet er pent opparbeidet med plen og beplanting. Gruset adkomstveg og gårdsplass.

Jakt

Ingen kjente jaktrettigheter.

Innhold og standard

På tunet finnes våningshus, stabbur og driftsbygning.

Våningshus:
Bra: 184 m²
P-rom: 164 m²
Huset er i god stand og vil kunne tilfredsstille de fleste hva gjelder krav til bostandard. Utvendig og i første etasje er bygget betydelig oppgradert og modernisert. 

Inneholder i 1. etasje: Bad, kjøkken, hall m/trapp, gang og stue. I 2. etasje finnes: Bad, kontor/soverom, trapperom, 4 soverom og kott. Uinnredet kjeller.  

Badet i 1. etasje har plassbygget innredning har flislagt benkeplate med to påstående servanter. Boblebadekar og stort dusjkabinett. Vegghengt toalett og plass/opplegg til vaskemaskin. Fliser på vegg og panel i himling. Fliser på gulv, med varmekabler. 

Badet i 2. etasje har vegghengt wc, dusjkabinett. og servant på vegg. Det er baderomsplater på vegg og panel i himling. Belegg på gulv.

Kjøkkenet har innredning med laminerte skrog, profilerte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Plass til frittstående: Oppvaskmaskin, kjøleskap og komfyr.

Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
Gulv: Heltre, og fliser.
Vegger: Trepanel.
Himlinger: Trepanel.

Tilbygg / modernisering:
2016: Modernisering - Malt utvendig.
2007: Modernisering - Betydelig oppgradert og modernisert. Utvendig oppgradert tak, vegger og vinduer/dører. Innvending er bygget to nye bad, nytt kjøkken og oppgradert flere overflater.

Enkelte momenter har fått TG2 eller TG3 i tilstandsrapporten. Det anbefalles å lese tilstandsrapporten som er vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming, piper og ildsteder

Se boligens energiattest.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner  - Id 201205
Navn: Kommuneplan
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 29.10.2013

Delarealer: 79 637 m²
Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Delareal: 2 049 m²
Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende

Delareal: 9 979 m²
Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 101
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3415
 • Kommuneområde: Sør-odal