Meglerinformasjon
Nord-odal
Landbrukseiendom

Innholdsrik gård med veldrevet skog - Gode jaktmuligheter - Regulerte hyttetomter - 1703 daa totalt - 85 km fra Oslo

Løkkervegen 285, 2120 Sagstua
Prisantydning:
9 700 000 kr
 • Primærrom:302 kvm
 • Bruksareal:440 kvm
 • Soverom:6
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:12824
 • Tomteareal:1703 dekar
 • Byggeår:1870
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Løkkervegen 285, Sagstua 2120

Velkommen

Velkommen til Nord-Føsker!

Beliggenhet

Småbruket er beliggende langs Løkkervegen som går mellom Løkker og Korsholen, nord for vannet Råsen i Nord-Odal kommune. Til Sand, som er nærmeste tettsted med de servicetilbud og fasiliteter som finnes der, er det ca. 7 km. Til Skarnes er det ca. 24 km og til Gardermoen ca. 45 km. Til Oslo sentrum er avstanden ca 85 km.  Eidsvoll ligger ca. 23 km unna (25 min med bil) som har hyppige avganger med tog til Oslo sentrum og Oslo lufhavn Gardermoen. Toget fra Eidsvoll til Oslo tar 34 minutter. Til Oslo lufthavn Gardermoen tar det ca. 10 min. Nord-Odal har er rikt kulturliv med mange ulike tilbud. Her finnes blant annet kor, korps, teatergruppe, rockeklubb, kulturskole, idrettslag, idrettshall, turområder med godt utbygde turstier og skiløypenett, badestrender og småbåthavner. Mulighetene for ulike aktiviteter er mange.

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Eiendommens arealer fordeler seg i følge NIBIO Gårdskart slik:
Fulldyrket jord: 100,2 daa.
Skog av høy bonitet: 265,4 daa
Skog av middels bonitet: 697,9 daa
Skog av lav bonitet: 455,6 daa
Uproduktiv skog: 116,6 daa
Myr: 27,1 daa
Åpen jorddekt fastmark: 8,1 daa
Bebygd, vann, bre: 32,6 daa
Sum arealer: 1 703,5 daa 

Dyrket mark er beliggende ved tunet på begge sider av Løkkervegen, fordelt på 10 teiger, delvis sammenhengende. Jorda er preget av leire jord og er egnet for korn og grasproduksjon. Lett hellende mot øst. Arronderingen ansees som mindre god.

Skogen er hovedsakelig beliggende fra tunet og vestover, ansees som lettdrevet med gode driftsforhold. Noe areal mot øst på andre siden av Løkkervegen mot Engene naturreservat.

Skogplan fra 2016.
Produksjonsevne: 743 kbm.
Stående masse ca. 19.500 kbm. Det er tatt ut 2.500 kbm etter at planen ble utarbeidet.
Bonitetsfordeling:
8 - 3%
11 - 12%
14 - 33%
17 - 40%
20 - 10%
23 - 2%
Skogen er hovedsakelig bestående av "blåbærskog" og "blåbærlyngskog". Det er mye skog i hogstklasse 4, og 5 (ca.  60%) Nøkkelbiotoper utgjør 1,5% av produktivt areal. Det er opplyst å være ca. 100.000,- på skogfondkonto.

For mer informasjon, se hovedtallsrapport fra ALMA som er vedlagt i salgsoppgaven.

Tunet er flatt og skrånende og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass og gangveger.

Jakt

Landbruksendommen er en del av et jakt-lag.

Jaktbare arter er elg, hjort, rådyr, gaupe, rev, bever, hare, skogsfugl og ender/sjøfugl.

Innhold og standard

På eiendommen finnes våningshus, driftsbygning og stabbur.

Våningshus:

Inneholder i 1. etasje: Kjøkken, grovkjøkken/garderobe, peisestue, finstue, hall m/trapp, dagligstue, kontor, kjøkkeninngang og WC. 2. etasje inneholder bad, hobbyrom, 6 soverom og kott. Uinnredet kjeller med teknisk rom. Uinnredet loft. 

Kjøkkenet har kjøkkeninnredning med profilerte fronter og heltre benkeplate med kjøkkenkum. Flislagt og belysning over benkeplate. Integrert: Koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Det er plass til frittstående kjøleskap.  Ventilator er montert over koketopp med avtrekk ut i pipe.

Badet har dobbelservant med underskap. Speil over med tilhørende belysning. Dusjnisje med forheng og gulvmontert wc.
Overflater vegger: Flis og trepanel.
Overflater Himling: Trepanel.
Fliser på gulv.

Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
Gulv: Heltre, laminat, belegg og korkfliser.
Vegger: Malt trepanel og malte flater.
Himlinger: Malt trepanel.

Det er opplyst om følgende moderniseringer i senere tid:
Modernisering (i 2000) Oppgradert innredning kjøkken
Modernisering (i 2013) Oppgradert innredning kjøkken (kjøkkenbenk med overskap og oppvaskkum)
Modernisering (i 2014) Oppgradert peisestue.
Modernisering (i 2020) Nytt gulv i gang i andre etasje.

Driftsbygning:
Inneholder boder/lager, tidligere fjøs, loft og kjørebru. Benyttes i dag som privat lager og garasje.

Det er opplyst om følgende modernisering:
Modernisering (i 1980) Lagt på blikktak.
Modernisering (i 2010) Oppgradert/fornyet murer.
Modernisering (i 2020) Malt vegger sør og øst .

Stabbur:
Benyttes som privat lager.

Det er opplyst om følgende modernisering:
Modernisering (i 1990) Ny taktekking
Modernisering (i 2007) Malt utvendig og nytt klokketårn beslått med kobber.

Oppvarming, piper og ildsteder

Varmepumpe væske/vann. Radiatorer og vannbåren gulvvarme. Nedgravd sløyfe/kollektorslange i bakken, dette er ifølge eier av nyere dato.
Det finnes 3 murte piper i våningshuset. Åpne og lukkede ildsteder er montert. Se vedlagt rapport fra kommunen i salgsoppgaven. 
Peisovn i dagligstue av nyere dato (Rais-ovn).

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel - NLF.

Det er også et område på eiendommen som er regulert for fritidsbebyggelse. Det er et tomteområde sør for eiendommen, "Øvre Blåveisberget". Opplyst om 17 tomter klare for salg. Se vedlagt kart i salgsoppgaven.

For mer informasjon om regulering, se vedlegg i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 20
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3414
 • Kommuneområde: Nord-odal
Les mer