Stort småbruk ved Harestua - Perfekt for hestehold! Kort vei til Oslo!

Bjørgesetervegen 77, 2743 Harestua
Prisantydning:
7 500 000,–
 • Primærrom: 202 kvm
 • Bruksareal: 241 kvm
 • Soverom: 4
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 9859
 • Tomteareal: 236 000 kvm
 • Byggeår: 1970
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Dalen!

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende langs Bjørgesetervegen, mellom Harestua og Grua. Det er ca 3,5 km til Harestua sentrum med skole og alle de servicetilbud og fasiliteter som finnes der. Kort veg til både Oslo sentrum (50 km) og til Gardermoen (35 km). Det er gode forbindelser med tog langs Gjøvikbanen.

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Eiendommens arealer:
Fulldyrket jord daa 15,6
Innmarksbeite daa 2,5
Skog av høy bonitet daa 137,9
Skog av middels bonitet daa 67,9
Skog av lav bonitet daa 1,3
Uproduktiv skog daa 0,1
Åpen jorddekt fastmark daa 2,0
Bebygd, vann, bre daa 9,2
Sum arealer: daa 236,5

Dyrket mark er bestående av en teig beliggende ved tunet. Hovedsakelig benyttet som beite. Skog ligger sør/østover fra eiendommen, fordelt på to teiger delt av jernbanen. Deler av arealet er bratt. Skogen er opplyst å være ungskog i hogstklasse 2 og 3, bestående av gran og bjørk. Utført ungskospleie. Deler av skogen er gjerdet inn og benyttet som beiter.

Tunet er opparbeidet med plen. Gruset gårdsplass og adkomstveg. Det er ridebane på ca.15x20m bak garasje.

Jakt

Som bruksberettiget i Lunner almenning følger gratis fiskekort og relativt rimelig tilgang til f.eks. småviltjakt og bukkejakt på store arealer rett ved eiendommen. Vinterstid har man tilgang til godt preparerte skiløyper etter ca 1 km langs blindvei innover i marka.

Innhold og standard

På tunet finnes våningshus, uthus med stall, tildl. saghus og garasje. Eiendommen er generelt godt vedlkieholdt og tatt vare på.

Våningshus:
Huset er fra 1970 og fremstår som fra byggeår med enkelte oppgraderinger. Normal standard og planløsning.  1. etasje inneholder: Bad 1, kjøkken, bad 2, stue, gang, vindfang og  3
soverom. Undertasjen inneholder bad/vaskerom, kjøkken, vaskerom, kontor, vindfang, soverom, teknisk rom, bod og kott.

Bad 1 har vegghengt servant med skap under, speil over med tilhørende belysning. Dusj på vegg og gulvmontert toalett. Det er varme i gulv og ventil på vegg. Fliser på gulv, plater på vegg og himling.

Bad 2 har vegghengt servant med skap under, speil over med tilhørende belysning. Dusjnisje med glassvegger og gulvmontert toalett. Det er varme i gulv og ventil på vegg. Fliser på gulv, plater på vegg og himling.

Bad/vaskerom har vegghengt servant med belysning over. Dusj med forheng, gulvmontert toalett og opplegg/plass til vaskemaskin. Mekanisk avtrekk. Fliser på gulv, malt strie på vegg og malt betong i himling. 

Kjøkkenet har innredning med laminerte skrog, profilerte fronter, og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Flislag benkeplate og flislagt over benkeplate ved stekovn. Plass til frittstående: Stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. 

Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig preget av: Parkett, laminat og betong.

Innvendige overflater på vegger er hovedsakelig preget av: Panelplater, malt strie, malt trepanel og malt puss/mur.

Innvendige overflater på himlinger er hovedsakelig preget av: Malte plater og malt strie.

Ny terrasse i trekonstruksjoner og montert nye markiser i 2016.

Garasje/stall:
Inneholder garasjerom, stall, forrom, hønsehus og salrom. Er benyttet til drifta med hestehold. Bygningen har potensiale for alternativ bruk.

Vognskjul:
Bygningen er anvendt som privat lager.

Uthus:
Bygningen er anvendt som privat lager.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming består av: Elektrisitet, olje og ved, i hovedsak ved hjelp av radiatorer. Varmekabler i gulv på bad i første etasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i kommunedelplanen avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende. Se vedlegg i salgsoppgaven.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og det er heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander.
Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er.
Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Omregulering:
Ved omregulering eller ekspropriasjon av hele eller deler av eiendommen, skal selger og kjøper dele gevinsten ved salg med 40% til selger og 60% til kjøper. Dette inkluderer fradeling og salg av tomter til boligformål eller næringsformål. Denne bestemmelse skal gjelde for omreguleringer som finner sted inntil 20 år fra tinglysning av skjøtet. Klausulen skal tinglyses og følge eiendommen.

Allmenningsrett i Lunner almenning.

I TILSTANDSRAPPORTEN HAR FØLGENDE BYGNINGSDELER FÅTT TILSTANDSGRAD 2:
Grunn, drenering og fundamenter: Det er påvist noe fuktighet rundt pipe. Støpte plater vil alltid ha enkelte skjevheter. Saltutslag
på vegg. Fuktsikringen har utlevd mye av sin i levetid.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Det er utført noe mindre reparasjoner på kledning. Lufting av kledningen er ikke iht.
dagens anbefalte løsning.
Vinduer og dører: Forventet levealder er oppnådd.
Takkonstruksjon: Konstruksjonen er dårligere enn dagens krav. Fuktmerker er registrert ved gjennomføringer.
Terrasse, balkonger, trapper ol: Det er opplyst at det har rent inn vann tidligere. Rekkverk er noe «enkelt» innfestet. Det må
påregnes kostnader til utbedringer og utskiftning av levegg ved inngang.
Piper og ildsteder: Det har lekket vann inn ved pipe. Alder.
Våtrom: Forventet levealder er nært forestående eller oppnådd.
Kjøkken: Tilstandsgrad gitt pga. alder.
VVS (ventilasjon, varme og sanitær): Tilstandsgrad gitt ut i fra alder.
Elektrisk anlegg: Skrusikringer må påregnes oppgradert.

Det er nedgravd oljetank på eiendommen.

Kommentar vedrørende pipe: Det har tidligere kommet litt vann ut ved feieluke ved kraftig regnvær. Dette er ble løst ved utskifting av toppbeslag på pipe i 2019.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 73
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3054
 • Kommuneområde: Lunner - Harestua