Småbruk med fin og landlig beliggenhet i Snertingdal

Austdalfeltvegen 134, 2838 Snertingdal
Prisantydning:
2 850 000,–
 • Primærrom: 97 kvm
 • Bruksareal: 103 kvm
 • Soverom: 2
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 7760
 • Tomteareal: 288 000 kvm
 • Byggeår: 1932
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter F
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Lier!

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Vardal langs Austdalfeltvegen mellom Gjøvik og Snertingdal. Det er ca. 21 km til Gjøvik og ca. tre km til bygdesenteret i Snertingdal med de fasiliteter og servicetilbud som finnes der. Svært gode tur- og rekreasjonsmuligheter sommer og vinter ved eiendommen.

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Eiendommens arealer:
Fulldyrket jord: 79,8 daa
Overflatedyrket jord: 3,0 daa
Innmarksbeite: 56,4 daa
Skog av høy bonitet: 54,4 daa
Skog av middels bonitet: 81,1 daa
Uproduktiv skog: 3,2 daa
Åpen jorddekt fastmark: 2,9 daa
Bebygd, vann, bre: 7,2 daa
Sum arealer: 288,0 daa

Dyrket mark er fordelt på 8 mindre teiger. Jorda er brukt, og er egnet for gras/fôrproduksjon og beiter. Arronderingen ansees som mindre god.

Skog er beliggende rundt eller i forlengelse av dyrket mark, stedvis som kantsoner. Det foreligger ikke skogplan.

Beiter er delt på 4 teiger, og henger sammen med skog og dyrket mark. Opplyst holdt i hevd.

Jakt

Småviltjakt på egen grunn, ellers ingen kjente jaktrettigheter.

Innhold og standard

Eiendommen inneholder våningshus, garasje og driftsbygning.

Våningshus:
Boligen er fra 1932, tilbygget ca. 1970 og oppgradert/modernisert de siste årene. Normalt god standard og planløsning. Det må påregnes kostander til å ferdigstille påbegynte prosjekter samt utskiftning av komponenter med kort gjenværende levetid.

1. etasj inneholder kjøkken, vaskerom, vindfang, gang og stue/spisestue. i 2. etasje finnes bad, gang, kott og 2 soverom. 

Badet har innredning med glatte fronter, heldekkende servant, speil over med tilhørende belysning. Gulvmontert toalett. Stråleovn på vegg og ventil i himling.

Kjøkkenet har innredning med laminerte skrog, profilerte fronter, og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Enkelte overskap med glass. Plass til frittstående: Stekeovn, oppvaskmaskin og
kjøleskap.

Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
Gulv: Belegg.
Vegger: Plater, tapet og panel.
Himlinger: Plater og panel.

Det er opplyst om følgende vedlikehold/modernisering:
Modernisering (i 1970) Ca. årstall, tilbygget gang
Modernisering (i 2017) Etterisolert og kledd vegg mot sør. Montert ny vedovn.
Modernisering (i 2020) Etterisolert og kledd vegg mot vest. Noe innvnedige oppgraderinger

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming består av vedfyring/strøm. Se boligens energiattest.

Reguleringsforhold

Gjeldene regulering fra kommunen ligger vedlagt i salgsoppgaven. Kontakt megler for å få tilsendt komplett reguleringsplan.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 2:
Grunn, drenering og fundamenter: Fuktopptrekk via fundament og gulv må påregnes. Det står vann på gulv i kjeller. Kjeller er ikke
inspisert og tilstand er derfor gitt ut i fra alder. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader: To vegger må påregnes oppgradert samt ferdigstillelse.
Vinduer og dører: Vinduer eldre enn 1995, må påregnes oppgradert sammen med utskifting av kledning.
Takkonstruksjon: Ikke isnpsiert, luke dekket med isolasjons. Bilder fremvist.
Taktekking: Utskiftninger må påregnes.
Etasjeskiller: Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning.
Kjøkken: Utidsmessig og eldre standard.
VVS (ventilasjon, varme og sanitær): Oppgraderinger må påregnes.
FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 3:
Våtrom: Forventet levetid er oppnådd for bad og vaskerom.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 222
 • Bruksnummer: 11
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3407
 • Kommuneområde: Gjøvik - Snertingdal