Tretten - Landbrukseiendom med mange muligheter og godt inntektspotensiale

Kongsvegen 1091, 2635 Tretten
Prisantydning:
7 900 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 22405
 • Tomteareal:
 • Byggeår: 1760
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Skarsmoen gård!

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende mellom Øyer og Tretten, ca 200 moh. Tretten er nærmeste sentrum, og ligger ca. 5 km unna. Til Lillehammer er det ca. 25 km. Eiendommen ligger nær E6 og har god adkomst. Til Pølen er det ca. 15 km og til Åstdalen ca. 30 km

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Tunet er pent opparbeidet med plen og beplantning. Gruset adkomstveg og gårdsplass.

Eiendommens arealer:
Fulldyrket jord: 156,6 daa
Innmarksbeite: 12,3 daa
Skog av høy bonitet: 81,1 daa
Skog av middels bonitet: 84,5 daa
Skog av lav bonitet: 19,1 daa
Uproduktiv skog: 11,1 daa
Myr: 7,7 daa
Åpen jorddekt fastmark: 5,4 daa
Bebygd, vann, bre: 54,4 daa
Sum arealer: 432,2 daa

Dyrket mark, er i tillegg til sæter, beliggende rundt tunet fordelt på 6 teiger, hellende mot sør/vest. Det dyrkes gras/fôr til egen besetning på arealet. Jorda er opp lyst å være i god hevd og egnet for denne type produksjon. Dyrket mark på sæter er opplyst å bli holdt i hevd. Skogen er beliggende rundt dyrket mark, samt en teig ved Djupdalen på andre siden av elva. Hovedsakelig hogget ut. Produksjonsevne er 84kbm årlig.

Av arealer er ca 157 dekar festet av Øyer statsalmenning, dette er mark beliggende ved Pølen (ca 47 dekar) og Blekasætra i Åstadalen (ca 110 da). Sæter er bortleid.

Jakt

Jakt-terreng leies ut sammen med andre grunneiere.

Innhold og standard

På eiendommen finnes våningshus, driftsbygning stabbur, garasje og utleiehytter samt eget røykeri. Ei utleie hytte ligger midt på tunet, ellers ligger de i skråningen overfor tunet. Bygninger er normalt vedlikeholdt. Det må likevel påregnes kostnader til vedlikehold og reparasjoner av bygninger.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det fyres med ved i hovedleilighet, 2 piper.
Varmekabler i spisesal og TV-stue.

Reguleringsforhold

Kontakt megler for å få tilsendt reguleringsplan.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Det er opplyst at nåværende eier driver med følgende på eiendommen:

- Gårdsturisme

- Inn på tunet

- Grønn omsorg

- Besøksgård

- Ridning på hest, tur- fjell-, og barneridning

- Møtelokaler, konfirmasjoner etc. Sitteplass til ca 50 stk

- Bed & Breakfast - 7 rom i boligen med egne bad

- Hytteutleie

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 60
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3440
 • Kommuneområde: Øyer