Gjøvik. Flott oppgradert småbruk tilrettelagt for hest.

Blivgodtvegen 189, 2825 Gjøvik
Prisantydning:
7 900 000,–
 • Primærrom: 224 kvm
 • Bruksareal: 228 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 94 500 kvm
 • Byggeår: 2001
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Løvstad.

Se video nr 2 av eiendommen på:

https://vimeo.com/369771110

Beliggenhet

Gården/småbruket ligger flott til i usjenerte og landlige omgivelser i Vardal, ca. 10 km fra Gjøvik sentrum med de fasiliteter og servicetilbud som finnes der.
Ca 3 km til Grande barneskole som har bussforbindelse. Kort vei til Skistua med tur- og skiløypenett.
Området er hovedsakelig bestående av jord- og skogbruksområder. Noe spredt boligbebyggelse.

Adkomst

Fra Gjøvik sentrum, følg veien mot Eiktunet/Vardal. Følg Vardalsvegen (som begynner ved Eiktunet) i 4,5 km og ta av til høyre, inn på Skistuvegen. Ta deretter til venstre etter ca. 500 meter, inn på Blivgodtvegen. Gården ligger på høyre side av denne veien etter ca. 1.9 km.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 94,5 daa. hvor av:

50,2 daa. dyrket mark.

26 daa. innmarksbeite.

6,6 daa. skog.

11,7 daa. annet areal.

Alt areal ligger samlet i en teig, se vedlagt kart fra NIBIO.

Beskrivelse.
Eiendommen består totalt av 94,5 dekar, hvorav ca 50 dekar dyrket mark og ca 35 dekar beiter/
skog. Skogen er tatt ut og benyttes til beiter.
Dyrket mark benyttes ogå til beiter, det er gravd noen åpne grøfter som bør legges igjen dersom det
skal dyrkes gras eller korn på området. Noe av dyrket mark er brukt til utendørs ridebane som er
nesten ferdigstilt. Noe gjenstående arbeider på befaringsdagen. Det er bygget paddocker mellom
ridebane og stall, på dyrket mark. Det er i følge eier gjort en betydelig innsats i grunnarbeider med dette.

Tun
Tunet er pent opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass og adkomstveg.
Det er gode sol- og utsiktsforhold ved eiendommen.

Jakt

Småviltjakt på egen eiendom. Ellers ingen kjente jaktrettigheter.

Innhold og standard

Tunet består av våningshus, låve/stall, ridehus, garasje og lekehus.

Våningshus.
Byggeår: 2001.
Modernisering (i 2015): Bygget bad og montert kjøkken i kjeller. Oppgradert overflater.
Modernisering (i 2019): Oppgradert noen overflater.
Areal:
BTA: 251 kvm. BRA: 228 kvm. P-rom: 224 kvm. S-rom: 4 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Vindfang, vaskerom, bod, spisestue, kjøkken, stue og wc.
2.etg:
Stue, bad og 3 soverom.
Kjeller:
Kjellerstue m/trapp, 2 soverom, 2 bad, kjøkken, vindfang, teknisk rom og kjellerstue m/sovealkove.

Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår.
Underetasje med sokkel.
Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel.
Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med takstein, tilhørende takrenner, nedløp og beslag.
Veranda med utgang fra stue, oppsatt med impregnerte materialer. Rekkverk i malt utførelse. Trapp til terreng.
Innvendig har boligen normalt god standard og planløsning.
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.
Sentralstøvsuger.

Det er bygd en liten leilighet/hybel i deler av kjelleren. Det gjøres oppmerksom på at denne ikke er godkjent som en egen boenhet i kommunen. Det blir ny eiers ansvar og kostnad, hvis det skal gjøres noe med dette.
Det er fremdeles dør i mellom denne enheten og hoveddelen, slik så alt kan brukes samlet.


Driftsbygning.
Byggeår: 1936.
Tilbygg (i 1994-96) Tilbygget sauefjøs.
Modernisering (i 2007) Bygget om fjøs til stall, hevet tak og oppgradert låven. Grunnmuren under låven er nybygget mot nord. I deler av stall er gammel tegl revet og nytt vegg dekke lagt.
Modernisering (i 2016) Bygget plass for hestemøkk med overbygg.
Modernisering (i 2018) Forbedret/reparert fundamentering i tidl. gjødselkjeller. Sluttført 2019.
Areal:
BTA: 735 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Stall, ganger, garderoberom, innredet rom og boder.
Mellomlåve:
Bod/lager.
Kjørebru:
Lager.
Kjeller:
Tidligere gjødselkjeller.

Støpt plate på tilbygg og deler av eksisterende låve. Dels støpt/murt grunnmur. Tidligere gjødselkjeller har dårlige vegger, det er gjort en betydelig innsats i å forsterke dette. Fremstår som solid. Dette området i kjeller er nå benyttet som utegang for hester.
Støpt plass for hestemøkk, med rister over og takoverbygg.
Vegger i bindingsverk utvendig kledd med malt trepanel. Deler av stall i opprinnelig låve har vegger murt med tegl.
Mønet saltak med utbygg på en side, tak er tekket med plater.
Skyvedør til stall. Ellers er plassbygde dører.
Låvebru med støpt fundament, ellers trekonstruksjoner.
Gangbru til mellomlåve i trekonstruksjoner.
8 bokser og vaskeplass i tilbygg.
4 bokser i eksisterende låve.
Garderober med 14 garderobeskap.
Deler av arealet er isolert. Rom på mellomlåve er isolert og benyttet som lager/arkiv.
Brannalarm i bygget.
Brann alarmen dekker både stall, låve og våningshus. Den ble kontrollert i januar 2020 av Firma OneCo Network.


Ridehus.
Byggeår: 2010.
Modernisering (i 2019) Oppgradert tak/fasade på en side etter snøskader - forsikringssak. Forsterket og reparert taksperrer.
Areal:
BTA: 1140 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Ridehus.

Bygningen er oppsatt med stål buer på støpt ringmur. Støpt gulv utenfor bane.
Vegger og tak er tekket med metallplater. Leddporter.
Det er reparert skader i tak/vegg og forsterket stålbuer/takkonstruksjon. Opplyst fagmessig utført.
Ridebanen er 20 ganger 40 meter, det er anbefalte mål og ikke nødvendigvis internasjonale mål.
Tilsvarende gruset ridebane er ferdig lagt nord for ridehuset, men ikke inngjerdet av hensyn til ønske eller behov for ny eier å lage en ovalbane.
Betydelig innsats med grøfting rundt ridehus og i innmarken.


Garasje.
Byggeår: 1954.
Areal:
BTA: 50 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Garasjerom og bod.

Garasje oppsatt på støpt fundamentering og delvis støpte gulv, dels med sprekker og skjevheter. Vegger er oppsatt i
bindingsverkskonstruksjoner, utvendig kledd med malt trepanel. Mønet saltak konstruksjon tekket med metallplater.
Plassbygde dører.
Isolert hønsehus og inngjerdet utegård.


Lekehus.
Byggeår: 1980.
Areal:
BTA: 6 kvm.
1.etg: Et rom.


Standard.
Våningshuset fremstår med normalt standard byggeåret tatt i betraktning. Det må påregnes kostnader til løpende vedlikehold, utskiftninger og moderniseringer.
Låve og ridehus ansees som i god stand og anvendelig til hestehold.
Garasje og lekehus har behov for oppgraderinger.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og ved.
Det står en parafin/vedovn i kjeller. Den virker ikke med parafin. Parafin er heller ikke lov til å bruke lengre. Den bør skiftes ut med en god vedovn.

Reguleringsforhold

LNF-område.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Annet.
Traktor og utstyr kan medfølge mot et tillegg i prisen. Store deler av innbo er også til salgs.
Parafinovn på bilde kan nå bare brukes som vedovn.

Drenering
Åpne drens grøfter er laget mht. hestedrift og beite om sommeren. Legges de igjen blir innmarken bløt igjen, i tilfelle må det legges mindre drensledninger først. Eier har brukt noen hundre tusen på å få innmarken til å fungere. Dem hadde el gjerder i hver grøft, slik at hester som gikk godt sammen kunne gå sammen og vise versa.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 18
 • Bruksnummer: 18
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3407
 • Kommuneområde: Gjøvik