Skreia/Totenvika. Veldrevet gartneri med våningshus, skog og strandlinje langs Mjøsa.

Totenvegen 1291, 2848 Skreia
Prisantydning:
22 350 000,–
 • Primærrom: 294 kvm
 • Bruksareal: 342 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 863 600 kvm
 • Byggeår: 1987
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Fagervik.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i Totenvika langs Totenvegen. Det er ca. 2 km til skole og barnehage. Til Skreia sentrum med de fasiliteter og servicetilbud som finnes der er det ca. 5 km. Til Gjøvik er ca. 30 km.
Gode forbindelser med buss til Gardermoen/Oslo og Gjøvik.

Adkomst

Fra Skreia sentrum, følg 33/Totenvegen ca. 5,2 km sørover. Eiendommen ligger da på venstre side av veien ned mot Mjøsa.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 863,6 daa. hvor av:

9,7 daa. dyrket mark.
All dyrket mark er bebygd med veksthus.

827,8 daa. skog.
Det er ikke fremvist skogplan for eiendommen.
Skogen er beliggende på Totenåsen. Noe bratt.
Opplyst tilvekst på 350 kbm årlig og rotnetto på kr 250,-.
I følge eier er det tatt ut mye tømmer de siste årene. Hugstfelter er plantet igjen ettersom de er hugget.

26,1 daa. annet areal.

Se kart fra NIBIO som viser oppdeling av arealene.

Tun.
Tunet er pent opparbeidet med plen og beplantning. Robotgressklipper. Gruset adkomstveg og gårdsplass.
Eiendommen har strandlinje til Mjøsa.

Jakt

Ingen kjente jaktrettigheter annet enn småviltjakt på egen grunn.

Innhold og standard

Tunet består av våningshus, driftsbygning, veksthus og pumpehus.

Våningshus.
Byggeår: 1987.
Areal: BTA: 378 kvm. BRA: 342 kvm. P-rom: 294 kvm. S-rom: 48 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Entré, kontor, kjøkken, stue, hall m/trapp og utestue.
2.etg:
Bad, stue, 2 soverom, garderobe og kott.
Kjeller:
Bod, vaskerom, bad, gang, kjellerstue og 2 soverom.

Murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår. Kjeller under bygningen.
Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, isolert, luftet og kledd med malt trepanel.
Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med betongtakstein.


Veksthus.
Byggeår: 2007.
Areal: BTA: 9 185 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Veksthus og garderober.
2.etg:
Kontor, spiserom og kott.

Det er støpt fundamentering, bærende konstruksjoner i stål. Lager/gjødsel-delen er isolert med sandwitchplater. Ellers er tak og fasader i glass. Isolerte kjøreporter.
Produksjonsareal: 7440 kvm.
Oppformeringsareal: 720 kvm.
Areal lager, gjødsel, vann fyring: 900 kvm.
Garderober og kontorer 2 x 128 kvm i to etasjer.
Det er 80 kbm gasstank, nedgravd.
Vann fra Mjøsa med eget renseanlegg i bygget.
Det er aggregat og trafo i forbindelse med bygget (plassert i driftsbygning). Trafoene er i følge eier store nok til dobling av belysning.
Bygningen er etter dagens krav og standard moderne og tidsriktig.
Kapasitet på produksjonen er opplyst å variere noe, men ett snitt på ca. 650 tonn agurk er påregnelig.
Eier opplyser at veksthuset med enkle grep kan produsere tomater.


Driftsbygning.
Byggeår: 1985. Tilbygg (i 1995): Tilbygget i lengderetning.
Areal: BTA: 450 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Garasjerom, tidligere personalrom og traforom.

Bygningen er i god stand og har godt potensiale for alternativ bruk.
Oppsatt på antatt drenerende og komprimerte masser med støpt plate på mark. Vegger i isolerte bindingsverkskonstruksjoner med malt trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med metallplater.
Leddport/foldeporter og plassbygde dører.
Bygningen er tidligere benyttet i forbindelse med produksjon i veksthus, men de senere årene brukt til lager/garasje og snekkerverksted.
Det er vannbåren gulvarme i verksteddelen - elektrisk oppvarmet.


Pumpehus.
Pumpehuset står nede ved Mjøsa. Det er på ca 20 kvm. I det pumpehuset har en nabogård pumpe til sin vanning og selger har en trykktank og strøm til egen pumpe.
Det vil bli tinglyst en rett til naboen som bruker dette pumpehuset.

Standard.
Bygningene er godt vedlikeholdt.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet, ved og gass.

I hovedsak ved hjelp av: Radiatorer og vannbåren gulvvarme, fjernvarme fra veksthus.
Elkassett i kjeller.
Aircondition er montert i stue.

Reguleringsforhold

LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende Kommuneplan (19.6.2019)
Flomfare. Kommuneplan (19.6.2019)
Forbudsgrense vassdrag. Kommuneplan (19.6.2019)
Turvegtrasè - Nåværende Kommuneplan (19.6.2019)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Produksjon.
Det er pr. i dag produksjon av agurk. Fast leveringsavtale til Gartnerhallen.
Eiendommen har strandlinje og det tas vann fra Mjøsa til bruk i veksthuset.

Da det gjelder overdragelse av leveringsavtale, så står det følgende om dette i Gartnerhallens vedtekter:

§ 9 Overdragelse Medlemskap med dertil tilhørende andel, rettigheter og plikter, kan overdras dersom et medlems produksjonsapparat selges. I særskilte tilfeller kan overdragelse av medlemskap ved utleie av et medlems produksjonsapparat godkjennes.
 
En forutsetning for overdragelse av medlemskapet er at nye eiere i foretaket ikke driver virksomhet som er i konflikt med Gartnerhallen SA sitt formål. Endringer i foretakets eierstruktur defineres også som overdragelse av medlemskap. Overdragelsen skal godkjennes av landsstyret etter søknad.


Annet.
- Vedlagt tilstandsrapport for våningshuset har både tilstandsgrad 2 og 3 på enkelte punkter. Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i innholdet i rapporten.
- Veksthuset står litt utenfor tomta, se vedlagt kart som viser dette. Eier er i gang med å få til en grensejustering sammen med naboen.
- Det vil bli lagt opp til at kjøper kan kjøpe firmaet som eier driver sammen med veksthuset. Det vil si at kjøpesummen kan bli delt opp i to, en del på selve gården og en del på firmaet. Kontakt megler for mer info.

Odel - Konsesjon

Når det gjelder odel, kontakt megler.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 15
 • Bruksnummer: 14
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3442
 • Kommuneområde: Østre Toten - Skreia