Sør-Fron. Gård/småbruk med en flott beliggenhet. Utsikt og gode solforhold.

Pyntabergvegen 171, 2647 Sør-fron
Prisantydning:
3 300 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Landbrukseiendom
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 593 dekar
 • Byggeår: 1960
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Solbakken.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende langs Pyntabergvegen i Sør Fron, et landbruksområde med mye husdyr. Flott utsikt og gode solforhold.
Ca 6 km til Hundorp og ca 10 km til Harpefoss. Barneskole på Hundorp og ungdomsskole på Harpefoss.
Ca 80 km til Lillehammer og ca 40 km til Otta.

Adkomst

Fra Lillehammer, følg E6 nordover og ta av mot Sør-Fron/Hundorp (rett før tunnelen) og ta deretter til venstre inn på Kongsvegen. Følg veien i 4,7 km. Ta av til høyre (skiltet Alme) og følg Øverbygdsvegen i 2,8 km. Ta deretter til venstre, inn på Pyntabergvegen. Følg veien i 1,7 km, eiendommen ligger da på høyre side av denne veien.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 593,9 daa. hvor av:

117,7 daa. dyrket mark.
Dyrket mark er fordelt 4 teiger. Det meste av jorda ligger noen km nord for tunet. Jorda ansees å være i god hevd, godt egnet for gras-/fôrproduksjon.
Jorda rundt tunet er noe bratt. Beiter ligger i tilknytning til dyrket mark.

29 daa. innmarksbeite.

259,7 daa. skog.
Skogen er forholdsvis lettdrevet og med god adkomst.

187,5 daa. annet areal.

Tallene er hentet fra NIBIO kart som følger vedlagt i salgsoppgaven.

Jakt

Småviltjakt på egen grunn.

Innhold og standard

Tunet består av våningshus, driftsbygning og garasje.

Våningshus.
Byggeår: 1960
Areal: BTA: 210 kvm. BRA: 189 kvm. P-rom: 137 kvm. S-rom: 52 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Entré, vindfang, kjøkken, gang, bad, stue, spisestue, omkledningsrom og soverom.
2.etg:
Gang og 4 soverom.
Kjeller:
Gang, teknisk rom og 2 boder.


Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår.
Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel.
Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med stein og shingel.


Driftsbygning.
Byggeår: 1959.
Tilbygg (i 1981) Redskapshus/verksted er bygget inntil låven.
Modernisering (i 1998) Ca årstall - Tilbygd fjøs.
Areal: BTA: 340 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Fjøs, melkerom, smittesluse, stall, garasjerom og redskapsrom.
Mellomlåve.
Lager.
Kjørebro:
Lager.
Kjeller:
Gjødselkjeller.

Låve oppført på dels støpt og murt fundamentering og enkel fundamentering. Gjødselkjeller under deler av bygningen, opplyst ca 320 kbm.
Vegger over bakken er oppført i bindingsverkskonstruksjoner utvendig kledd med malt trepanel. Murte vegger og støpt dekke over fjøs, ellers etasjeskiller i trekonstruksjoner.
Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med med metallplater. Pulttak på redskapsrom/garasjerom.
Plassbygde dører.
Kraftforsilo.
2 stallbokser til hest.
Høytørke på mellom låve, denne er opplyst å ikke vært i bruk av nåværende eier.
Rundballeriver står på kjørebru.
Etasjeskiller og kjørebru i tre- og stål konstruksjoner. Låvebrufundament er murt.


Garasje.
Byggeår: 1990.
Areal: BTA: 47 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Garasjerom.

Garasje oppsatt på antatt drenerende og komprimerte masser med støpt plate på mark. Vegger i bindingsverkskonstruksjoner med malt trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med metallplater. Åpen i front.


Standard.
Bygningene har etterslep på vedlikehold. Det må påregnes kostnader til vedlikehold og reparasjoner av bygninger. Se mer i vedlagt takst og tilstandsrapport.

Tun
Tunet er opparbeidet med plen.
Gruset gårdsplass og adkomstveg. Svært gode sol- og utsiktsforhold.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og ved.
Varmekabler i gulv på badet.
Sentralfyr med radiatorer. Ovn i kjeller, 40kW.

Reguleringsforhold

LNF-område.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

-Tilstandsrapporten viser flere ting som har tilstandsgrad både 2 og 3. Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i denne rapporten.

- Det er brannvarslingsanlegg på eiendommen.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 29
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3438
 • Kommuneområde: Sør-fron