Kolbu/Østre Toten. Flott oppgradert gård med mange muligheter.

Holtegutua 19, 2847 Kolbu
Prisantydning:
8 750 000,–
 • Primærrom: 418 kvm
 • Bruksareal: 513 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 416 800 kvm
 • Byggeår: 1850
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Holte Nordre.

Beliggenhet

Gården ligger flott til i Kolbu med utsikt og gode solforhold.
Eiendommen er beliggende i Holtegutua, som er en avstikker fra Dystlinna. Til Lund, som har skole, butikk og fremtidig barnehage er det ca. 1,5 km. Lena, som er kommunesenter, med de fasiliteter og servicetilbud som finnes der, er det ca. 11 km.

Adkomst

Fra Kolbu sentrum, følg veien videre til Lund bensinstasjon. Ta deretter til venstre, inn på Dystlinna og følg denne veien i 1,4 km. Gården ligger da på høyre side av veien.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 416,8 daa. hvor av:

129,5 daa. dyrket mark.
Jorda er beliggende i nærhet til tunet fordelt på 3 teiger. Bortleid til nabo som driver med gras/
fôrproduksjon. Jorda er opplyst å være i god hevd, hovedsaklig nordvendt. Arronderingen ansees i
området for å være god. Jorda er opplyst i normalår å kunne gi ca. 500kg bygg/daa.

254,6 daa. skog.
Skogen er fordelt på 3 større teiger beliggende sør for tunet, og 2 mindre teiger beliggende sør/øst og
øst for tunet.
For mer info om skogen, se vedlagt takst.

32,7 daa. annet areal.

Skjølåsenga ligger på andre siden av elva og grenser opp mot byggefeltet "Holtenga", dette jordstykket blir kalt for "Enga"
Enga er i dag inngjerdet beite hvor det er tilgang på vann fra elva.

Se vedlagt kart fra NIBIO som viser gårdens oppdeling i teiger.

Jakt

Småviltjakt på egen grunn.

Innhold og standard

Tunet består av:

Våningshus.
Driftsbygning.
Hønsehus, innredet med leilighet og hybler.
Potetbu.
Stabbur, brukes til forsamlingslokale og hybler.


Våningshus.
Byggeår: 1850.
Areal: BTA: 565 kvm., BRA: 513 kvm., P-rom: 418 kvm. og S-rom: 95 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Entré, kjøkken, spisestue, kjølerom, innglasset veranda, hagestue,
storstue, 2 stuer og vaskerom.
2.etg:
2 bad, kontor, 6 soverom, wc og bod.
Loft:
2 bad, stue, 2 soverom, wc og kott.
Kjeller:
Peisstue m/bar, 2 wc, kjøkken og bod.

Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår.
Vegger over terreng oppført i laft og bindingsverkskonstruksjoner, isolert og kledd med malt trepanel.
Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med teglstein.


Driftsbygning.
Byggeår: 1914.
Areal: BTA: 650 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Garasjerom, skåle, tidligere fjøs, boder/lager og silo.
Mellomlåve:
Korntørke og høyloft.
Kjørebro:
Lager.
Kjeller:
Gjødselkjeller.

Bygningen er oppført på støpt/murt fundamentering. Dels støpt gulv. Gjødselkjeller under deler av bygnignen. Vegger over bakken er
oppført i bindingsverkskonstruksjoner utvendig kledd med malt trepanel.
Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med metallplater.
Etasjeskiller og kjørebru i trekonstruksjoner. Låvebrufundament er murt.
Hovedsakelig plassbygde dører.
Plassbygget korntørke med binger og sjakt. Kapasitet opplyst å være ca. 50 tonn.
Eier har hatt sau i fjøset.


Hønsehus.
Byggeår: 1930.
Areal: BTA: 125 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Gang m/trapp, kjøkken, 3 soverom og 3 bad.
2.etg:
Gang, kjøkken, stue, trapperom, bad, soverom og bod.

Enkel bygning, oppsatt i bindingsverk. Utvendig kledd med trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner, tekket med
metallplater. Vinduer og ytterdør med isolerglass.

Det gjøres oppmerksom på at bygningen  i matrikkelen er registrert som "Annen landbruksbygning", bruksendring til dagens bruk må påregnes. Dette blir ny eiers ansvar og kostnad.


Potetbu.
Byggeår: 1970.
Areal: BTA: 260 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Verksted.
Kjeller:
Tidligere potetbu og garasjerom.

Bygningen er oppsatt på støpt grunnmur. Støpt dekke over kjeller. I kjelleren er det støpt gulv.
Over bakken er bygningen murt, utvendig puset og malt. Skråtak i trekonstruksjoner.
Bygget er delvis isolert.
Isolert stålport i verksted. Takhøyde i verksted er ca. 3,45m.
Plassbygget dører i kjeller.


Stabbur.
Byggeår: 1935.
Areal: BTA: 310 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Gang, 4 soverom, 4 bad, badstue, stue, trapperom og bod.
2.etg:
Kjøkken, sal/forsamlingslokale, 2 wc, solarium og hems.

Stabbur er oppsatt på enkel og støpt fundamentering. Vegger i trekonstruksjoner, utvendig kledd med malt trepanel.
Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med takstein.

I andre etasje er det innredet "forsamlingslokale" med grei plass til ca. 60 gjester.
Eget rom for anretning og enkelt kjøkken.
Hems i begge ender med trapp opp.
Bygningen er særegen og vil for den rette kunne ha ett betydelig potensiale.
Bygningen er i matrikkelen registrert som "Annen landbruksbygning", bruksendring til dagens bruk må påregnes. Dette blir ny eiers ansvar og kostnad.


Standard.
Våningshuset er betydelig påkostet og oppgradert de senere årene.
Resten av bygningene er normalt godt vedlikeholdt.

Oversikt over oppgraderinger våningshuset:

Modernisering (i 2002): Fornyet kjøkken.
Modernisering (i 2008): Totalrehabilitert utvendig. Montert luft/luft varmepumpe.
Fornyet drenering på ett hjørne. Etterisolert med innblåst isolasjon mellom 2. og 3.etasje.
Modernisering (i 2011): Oppgradert vaskerom. Fornyet sikringsskap.
Modernisering (i 2012): Fornyet overflater på ett bad.
Modernisering (i 2014): Totalrehabilitert 1 bad.
Modernisering (i 2015): Ny varmepumpe luft/luft i andre etasje.


Tun
Tunet er pent opparbeidet med plen og beplanting. Gruset gårdsplass og adkomstveg.
Det er ved eiendommen gode sol- og utsiktsforhold.
Dyrket mark og skog ligger i rimelig nærhet til tunet.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og ved.
Varmepumpe.

Reguleringsforhold

LNF-område.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Annet.
Gården har almenningsrett.
Se vedlagt rapport fra brannvesenet om avvik.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen. Denne fraskrives ved salg.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 283
 • Bruksnummer: 13
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3442
 • Kommuneområde: Østre Toten - Kolbu