Gjøvik. Koselig og idyllisk småbruk med fantastisk utsikt. Solrik og sentral beliggenhet nær Gjøvik sentrum.

Vardalsvegen 1072, 2822 Bybrua
Prisantydning:
3 950 000,–
 • Primærrom: 158 kvm
 • Bruksareal: 158 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 164 500 kvm
 • Byggeår: 1898
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Rustad gård.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint og høyt til i Mustadroa blant spredt boligbebyggelse og andre gårdsbruk. Flott utsikt med gode solforhold. Ca. 15 km til Gjøvik sentrum, ca. 12 km til Hunndalen og ca. 8 km til skole og barnehage.

Adkomst

Fra nord:
Fra Gjøvik kjør RV 4 mot Oslo/Fagernes. I rundkjøringen etter Kallerud ta første til høyre, så andre til høyre i rundkjøring nr 2 for så å følge RV 33. Ta så andre til høyre i rundkjøringen inn på RV 33/Fagernesvegen. Etter ca. 10 km ta av til høyre inn på Vardalsvegen/FV 132, skiltet Mustadroa. Ta til høyre i veiskillet og følg denne veien ca 800 meter, eiendommen ligger da på høyre side av veien.

Fra sør:
Fra Oslo kjør RV 4 mot Gjøvik. I første rundkjøringen før Kallerud/Gjøvik ta andre avkjøring ut på RV 33. Fortsett å følge RV 33. Ta andre avkjøring i rundkjøring nr 2. I tredje rundkjøring ta andre til høyre inn på RV 33/Fagernesvegen. Etter ca. 10 km ta av til høyre inn på Vardalsvegen/FV 132, skiltet Mustadroa. Ta til høyre i veiskillet og følg denne veien ca 800 meter, eiendommen ligger da på høyre side av veien.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på totalt ca. 164,5 daa. og fordeler seg slik:

Dyrket mark. Ca.68,3 daa.
Jorda er samlet i en teig. Jordart er siltig mellomsand og anses som god. Dreneringen er også god, fuktige områder er nylig drenert.
Helningsforhold: Jevnt hellende sørvendt.
Jorda er utleid til en nabo som driver med gras/fôrproduksjon på arealet.

Innmarksbeite. Ca.14,6 daa.

Annet areal. Ca. 7,7 daa.

Skog. Ca. 73,9 daa.
Denne er samlet i forbindelse med dyrket mark. Noe lauv- og noe granskog. Det er opplyst å være lite nyttbart virke å ta ut.

Arealene er tatt ut fra NIBO gårdskart og er kun ca. mål.

Tun.
Tunet er pent opparbeidet med plen og beplanting, inngjerdet. Gruset adkomstvei og gårdsplass. Gode sol- og utsiktsforhold.

Jakt

Småviltjakt på egen grunn.

Innhold og standard

Gården/småbruket består av våningshus, driftsbygning, garasje og stabbur.

Våningshus.
Byggeår: 1898.
Areal: BTA: 183 kvm. BRA: 158 kvm. P-rom: 158 kvm.
Inneholder:
1.etg: Entre, hall, kjøkken, stue med utgang til stor terrasse, gang, vaskerom, soverom og bad/wc
2.etg: Gang, stue,bad/wc, 3 soverom, det ene med utgang til balkong, disponibelt rom og kott.
Kjeller: Lav takhøyde, rom for varmtvannsbereder.

Oppført på støpt/murt grunnmur. Vegger over terreng er oppført i laft og bindingsverkskonstruksjoner. Mønet saltak, tekket med metallplater.

Driftsbygning.
Byggeår: 1990.
Areal: BTA: 318 kvm.
Inneholder:
1.etg: Påbegynt fjøs, gang, disponibelt rom og garasjerom.
2.etg/kjørebro: Lager/redskapsrom.

Oppført på dels støpt og murt fundamentering. Gjødselkjeller/tallegulv på deler av bygningen, planlagt metallrister som gulv. Vegger over bakken er oppført i bindingsverkskonstruksjoner, utvendig kledd med malt trepanel. Mønet saltak, tekket med metallplater.
Etasjeskiller og kjørebru i trekonstuksjoner. Låvebrufundament er murt/støpt. Plassbygde dører og ståldører på baksiden av bygningen.

Garasje.
Byggeår: 1994.
Areal: BTA: 80 kvm.
Inneholder:
1.etg: Garasjerom, hobbyrom, skåle og bod.

Oppsatt hovedsaklig på støpt plate på mark. Vegger i bindingsverkskonstruksjoner. Mønet saltak, tekket med metallplater. Plassbygde dører.

Stabbur.
Byggeår: 1990.
Areal: BTA: 8 kvm.
Inneholder:
1.etg: Stabbur/lagerrom.

Standard
Eiendomsmassen holder en god standard. Bolighuset er restuarert gradvis opp gjennom årene.
Huset har solskjerming og sol/vindskjerming på terrasse.

Driftsbygningen er betydelig påkostet de siste årene. Mye ny fundamentering og nytt fjøs som er innredet med trepanel og tregulv. Planlagt brukt for sauehold.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og ved. Det er varmekabler på badet i 1 etg, vedovn på kjøkken og i begge stuene. I tillegg er det varmepumpe i stue 1.etg. Ellers panelovner.

Reguleringsforhold

LNF-område (Landbruks-, natur-, og friluftsområder)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Annet.
- Ifølge eier er det beiterett på 175 000 daa. i Vardalsåsen.
- Driftsform: Grasproduksjon. Det har tidligere vært 60-70 vinterfore sauer på gården. Gården egner seg godt til både saue- og hestehold.
- Det foreligger avvik fra brannvesen, se vedlagt rapport.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 29
 • Bruksnummer: 9
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3407
 • Kommuneområde: Gjøvik - Bybrua