Steinkjer - Gårdsbruk på 306 daa, hvorav 200 daa fulldyrket. Velholdt gårdstun med 2 boligenheter og flott utsikt.

Steinkjer
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00

Beliggenhet

Gården ligger på et solrikt høydedrag med vakker utsikt utover Snåsavatnet, ca. 20 minutters biltur fra Steinkjer. Gårdstunet er flott opparbeidet med biloppstillingsplasser og store plenarealer m/beplantning. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 306 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 200 dekar fulldyrket, ca. 15 dekar innmarksbeite, ca. 79 dekar produktiv skog, ca. 4 dekar annet markslag og ca. 8 dekar tun/vei/annet. NIBIO gårdskart, grunnkart, eiendomskart og oversiktskart følger vedlagt.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (byggeår 1878, tilbygd i 2004. BRA ca. 481 kvm):
Våningshuset er oppført i 2 etasjer i tillegg til kjeller og loft. Krypkjeller under deler av bygningen. Grunnmuren er dels oppført i stablestein (gråstein), dels Leca og dels betong. Veggkonstruksjonen er oppført i dels tømmer og dels bindingsverk som er utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak som er tekket med betongstein. Taket over inngangspartiet på kårenden er tekket med Dekra. Etasjeskillet er et tregjelkelag, dog med unntak av etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje i tilbygget fra 2004 der det er betongdekke. Vinduer er i 2 lags isolerglass. Oppvarming: Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset har innlagt bredbånd/fiber. Viser til vedlagt tilstandsrapport, selgers egenerklæring, planskisser samt plan-, fasade- og snittegninger av tilbygg. 
Hoveddel:
1. etg:
Entre: Fliser på gulv og panel på vegger. Malt panel i himling. Varme i gulv. Trapp til 2. etasje.
Wc: Fliser på gulv og panel på vegger. Malt panel i himling. Veggfestet wc, servantskap og mekanisk avtrekk. Varme i gulv.
Vaskerom: Fliser på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Skyllekum, mekanisk avtrekk og opplegg for vaskemaskin. Varme i gulv.
Bad: Fliser på gulv og fliser/malt panel på vegger. Malt panel i himling. Servantskap, dusjhjørne m/innfellbare glassdører samt mekanisk avtrekk. Varme i gulv.
Kjøkken: Parkett på gulv og malt panel på vegger. Takess i himling. Kjøkkeninnredning m/mekanisk avtrekksvifte over stekesonen samt opplegg for oppvaskmaskin. Vedovn. Utgang til veranda/terrasse.
Stue: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Varme i gulv.
Stue: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malt panel i himling. Varme i gulv.
2. etg:
Gang: Parkett på gulv og malt panel på vegger. Panel i himling.
Loftstue: Parkett på gulv og malt tømmer/panel på vegger. Panel i himling. Vedovn.
Bad: Belegg på gulv og fliser/malt panel på vegger. Takess i himling. Servantskap, badekar, dusjkabinett og mekanisk avtrekk. Varme i gulv.
Soverom: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap. Trapp opp til loft.
Soverom: Parkett på gulv og panel på vegger. Malt panel i himling.
Soverom: Parkett på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
Soverom: Tregulv og panel på vegger. Takess i himling.
Kårdel:
1. etg:
Gang: Belegg på gulv og panelplater på vegger. Takess i himling.
Bad: Belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Plater og takess i himling. Wc, dusjkabinett, skyllekum, naturlig avtrekk og opplegg for vaskemaskin.
Kjøkken: Belegg på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Kjøkkeninnredning m/opplegg for oppvaskmaskin samt avtrekksvifte over stekesonen. Dør ut til uteområde.
Stue: Belegg på gulv og brystpanel/malt glassfiberstrie på vegger. Takes i himling.
Stue: Belegg på gulv og brystpanel/malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.
Bod: Malte overflater på gulv og vegger. Takess i himling. Varmtvannsbereder og stoppekran.
2. etg:
Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Trapp opp til 2. etasje.
Mellomgang: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Skyvedørsgarderobe.
Mellomgang: Tregulv og panel på vegger. Takess i himling.
Bad: Belegg på gulv og våtromstapet på veger. Takess i himling. Servantskap, wc, dusjkabinett og mekanisk avtrekk.
Soverom: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Panel i himling.
Soverom: Belegg på gulv og malte overflater på vegger. Panel i himling. Sikringsskap.
Soverom: Belegg på gulv og panel på vegger. Tekess i himling.

Kjeller:
Gang: Epoxy på gulv og panel på vegger. Malt betong i himling. Sikringsskap. Trapp fra 1. etasje.
Teknisk rom: Epoxy på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Varmtvannsbereder, stoppekran, vannmåler og rørfordelingsstokker.
Kjølerom: Epoxy på gulv og panel på vegger. Panel i himling.
Baksterrom: Epoxy på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Skyllekum m/skap.

REDSKAPSHUS M/PLANTØRKE (byggeår 1989, BRA ca. 375 kvm):
Bygningen er oppført i bindingsverk som er utvendig kledd med stående panel over ringmur og støpt plate i betong. Taket er et saltak som er tekket med profilerte metallplater. Taket på hele bygningen er utstyrt med solfanger som forvarmer luft til plantørken. Innhold 1 etasje: 2 plantørker, redskapslager, isolert smørebod og en carport/åpen garasje på ca. 46 kvm. Plantørken (som er en universaltørke) kan brukes både til gress, korn og som lagerplass.  I tillegg loft for lagring. Plan-, fasade- og snittegninger av bygningen følger vedlagt.

REDSKAPSHUS M/GÅRDSVERKSTED (byggeår 1965, gårdsverksted tilbygd i 1976. BRA ca. 147 kvm):
Bygningen er oppført i bindingsverk som er utvendig kledd med stående panel. Redskapslageret er åpent fundamentert på punktfundamenter og har grusgulv. Gårdsverkstedet har gulv av betong. Taket er et saltak som er tekket med profilerte metallplater.

GARASJE (byggeår 1991, BRA ca. 37 kvm):
Dobbelgarasje som er oppført i bindingsverk over ringmur og støpt plate i betong. Utvendig kledning er av stående panel. Taket er et saltak som er tekket med profilerte metallplater. Elbil-lader ble montert i 2023.

ANDRE BYGNINGER:
Dukkestue og hobbyveksthus.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger ifølge kommuneplanen i et område med "LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende". Vedlagt følger plansopplysninger fra kommunen dat. 05.02.2024, plankart m/tegnforklaringer samt utsnitt fra planbestemmelsene. Komplette bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.

Konsesjon og odel

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.
Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med ansvarlig megler.

Odelsgaranti: Det foreligger odelsfraskrivelser og det er ikke kjent at noen av de odelsberettigete ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen for den faste eiendommen og odelstaksten når dette er endelig fastsatt, dog oppad begrenset til nærværende odelsgaranti. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 10% av kjøpesummen for den faste eiendommen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Beløpet skal stå som sikkerhet for kjøpers eventuelle tap som følge av at odelsløsningssummen har blir satt lavere enn kjøpesummen for den faste eiendommen. Dersom tapet blir større enn tilbakeholdt beløp, er dette kjøperens fulle og hele økonomiske ansvar, og kan ikke rettes som krav mot selger. Kjøper må selv bære eventuelle saksomkostninger, samt øvrige utgifter i forbindelse med et evt. krav om odelsløsning, herunder et evt. tap av påløpte utgifter til dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. Videre skjer alle påkostninger, investeringer eller liknende for kjøpers risiko fra overtakelse til endelig odelstakst er fastsatt, og det kan ikke reises krav mot selger som følge av tap ved slike påkostninger, investeringer eller lignende. Kjøper plikter å holde eiendommen forsvarlig ved like fra overtakelse til endelig odelstakst er rettskraftig, slik at den ikke forringes. Dersom eiendommen er blitt forringet grunnet manglende vedlikehold, og dette må antas å ha fått betydning for odelstaksten, reduseres nærværende odelsgaranti tilsvarende den forringelse som skyldes det manglende vedlikehold. Dersom kjøper har hogd ut skog i perioden fra overtakelse til rettskraftig odelstakst foreligger, reduseres garantiansvaret tilsvarende det nettobeløp (før skatt og skogavgift) som kjøper har innvunnet ved lik hogst. Dersom kjøper begjærer overskjønn uten selgers skriftlige samtykke og overskjønnet blir satt lavere enn underskjønnet, kan kjøper ikke kreve dekket annen differanse enn forskjellen mellom salgssummen og underskjønnet. Odelssøksmål må reises av de odelsberettigede innen 6 mnd. fra tinglysing av skjøtet.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 266
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5006
  • Kommuneområde: Steinkjer
Les mer