Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Midtre Gauldal
Landbrukseiendom

Busetmarka/Kotsøy - Gårdsbruk med moderne driftsbygning fra 2022 - Setervoll innerst i Synnedalen - Isolert garasje

Enoddveien 428, 7387 Singsås
Prisantydning:
6 250 000 kr
 • Primærrom:168 kvm
 • Bruksareal:168 kvm
 • Soverom:5
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1928
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Enoddveien 428, Singsås 7387

Velkommen

Velkommen til Nordli gård

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og fint til i Busetmarka, som ligger mellom Kotsøy og Budalen i Midtre Gauldal. Fra eiendommen er det ca. 22 km til kommunesenteret Støren og 11 km til Bjørgen med bla. dagligvarebutikk. Til Trondheim er det ca. 1 times kjøretur. Setra til eiendommen ligger sjeldent fint til innerst i Synnerdalen (Synnerdalsveien 2496) i Budalen landskapsvernområde. Et glimrende utgangspunkt for fritidsaktiviteter sommer som vinter med Forollhogna nasjonalpark som nærmeste nabo. Fra gårdstunet til setra er det ca. 1 times kjøretur.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 456,4 dekar fordelt på 4 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 131,6 dekar
Innmarksbeite ca. 26,6 dekar
Produktiv skog ca. 221,5 dekar
Annet markslag ca. 64,8 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 11,9 dekar
Sum arealer: ca. 456,4 dekar

I tillegg leier selger 160 dekar dyrka jord og 39 dekar innmarksbeite. Avtalene gjelder i 10 år og er signert i 2023 og 2017. Avtalene fås ved henvendelse til megler.

Jakt

Jaktrettigheter følger eiendommen.

Innhold og standard

Det er følgende bebyggelse på gården:
- Våningshus
- Driftsbygning
- Garasje
- Seter med sommerfjøs i Synnerdalen

Våningshus
Byggeår: Ca. 1928
Areal: Bruttoareal på ca. 182 kvm. Bruksareal på ca. 168 kvm. P-rom på ca. 168 kvm.

Våningshuset er oppført i dels tømmer og dels bindingsverk på grunnmur i naturstein. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med metallplater. Vinduer av typen koblede/dobbelt glass samt vinduer med 2-lags glass. Stor terrasse på sørveggen med tilkomst fra stue og hage.

Inneholder:
1. etasje: vindfang, gang, vaskerom, toalett, kjøkken, spisestue og stue.
2. etasje: gang, bad og 4 soverom.
Loft: soverom og tv-stue

Det er godkjent søknad om tilbygg til boligen 15.07.2022. Vedtak og tegninger finnes vedlagt i salgsoppgaven.


Driftsbygning
Byggeår: 2022
Areal: Bruttoareal på ca. 671 kvm.

Driftsbygningen er oppført i en etasje, sandwitchkonstruksjon på støpte gulv. Taket er tekket med metallplater. Det er etablert gjødselkjeller under forsentral og gjødselkanaler under spalter. Bygningen er beregnet for 16 mordyr med påsett samt i tillegg oppforing av okser, totalt ca 40 dyr. Det er basert på foring med rundball og gjødsel tas ut ved bruk av gjødselpumpe.


Garasje
Byggeår: 2020
Areal: Bruttoareal på ca. 68 kvm. (Hemsen har ikke målbart areal på grunn av takhøyde under 1,9m.)

Garasje fra Igland oppført i reisverk på støpt plate. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med betongstein. Garasjen er fullisolert i 1. etasje og har uinnredet hems med plategulv. Dør på siden og til hemsrom. To elektriske leddporter. Det er montert varmepumpe og elbillader i 1.etg. 

Inneholder:
Dobbelgarasje, enkeltgarasje og loftsrom.

Seter med sommerfjøs i Synnerdalen
Byggeår: Trolig 1847
Areal: Bruttoareal på ca. 30 kvm. (Bygningen er ikke oppmålt eller besiktiget av takstmann. Arealopplysninger er muntlige opplysninger gitt av eier).

Setra er oppført i laftet tømmer. Taket er tekket med metallplater. Det er etablert elementpipe fra 1990 tallet. Det er ikke innlagt strøm og vann. Sommervei frem til setra.

Landbrukstakst og tilstandsrapport på våningshuset dat. 18.10.2023 utarbeidet av Midt Norsk Takst AS ved sertifisert takstingeniør Tor Gunnar Uv finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe luft til luft i boligen og garasjen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Midtre Gauldal kommune. Eiendommen ligger iflg kommuneplanens arealdel i et LNF-område sone 4E (Landbruks-, natur- og friluftsområder der det kan tillates spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse). Deler av eiendommen ligger i Faresone for Ras og skredfare.

Setra i Synnerdalen ligger i Budalen landskapsvernområde. For nærmere info se: www.nasjonalparkstyre.no

Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel følger vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht. Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra landbrukstaksten på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 276
 • Bruksnummer: 9
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5027
 • Kommuneområde: Midtre Gauldal
Les mer