Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Molde - Nesset
Landbrukseiendom

Vistdal - Idyllisk småbruk m/naust og brygge. Ca. 104 dekar, hvorav ca. 22 dekar fulldyrket. Jaktrettigheter.

Vistdalsvegen 997 og 999, 6364 Vistdal
Prisantydning:
2 890 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Vistdalsvegen 997 og 999, Vistdal 6364

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Vistdal ca. 1 times biltur fra Molde. Bygda har ca. 350 innbyggere og er kjent for blant annet lakseelven Visa. Eiendommen har flott utsikt og strandlinje mot Vistdalsbukta. Barneskole, barnehage, butikk, kirke m.v. ligger i sentrum, ca. 1 km fra eiendommen. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 104 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 22 dekar fulldyrket, ca. 69 dekar produktiv skog, ca. 10 dekar annet markslag og ca. 3 dekar tun/vei/annet. I tillegg har eiendommen en liten andel i et fjell-/utmarkssameie (sameiet har et totalt areal på ca. 7.988 dekar). NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Jakt

Eiendommen er med i Vistdal storviltvald og er med i Lien jaktfelt med hele sitt areal. Det jaktes på hjort og rådyr. I tillegg er det en felleskvote på elg for hele Vistdal. For elgjakt er det "første mann til mølla". Tildelingene varierer fra år til år. I tillegg er det anledning til å kjøpe grunneierkort for småviltjakt. For ytterligere informasjon om jakta, ta kontakt med formann Roy Lange, tlf. 48116946.

Byggemåte og innhold

VÅNINBSHUS (byggeår 1986, BTA/BRA/P-areal: ca. 202/186/172 kvm):
Bygningen er oppført i isolert bindingsverk over grunnmur av multimur eller tilsvarende. Taket er tekket med Decra stålpanner og vinder er i 2-lags isolerglass. Viser til vedlagt tilstandsrapport, landbrukstakst og egenerklæring. Våningshuset har innlagt bredbånd. 
Innhold:
Sokkel: Vindfang, hall, vaskerom, 2 boder og soverom.
1. etg: Gang, bad, kjøkken, stue og 3 soverom. Veranda.
Sokkelleilighet: Vindfang, bad, stue m/kjøkken, 2 boder og soverom.
Car-port.

Plan-, fasade- og snittegninger samt planskisser av våningshuset følger vedlagt.

UTLEIEBOLIG (byggeår ca. 1900, BTA ca. 87 kvm):
Bygningen er oppført dels i tømmer og dels i bindingsverk over grunnmur/ringmur av stablestein. Taket er tekket med profilerte metallplater og vinduer er i 2-lags isolerglass. Viser til vedlagt landbrukstakst. Utleieboligen har innlagt bredbånd.
Innhold:
1. etg: Gang, bad, kjøkken og stue.
2. etg: Loftstue og 2 soverom.
Kjeller: Grovkjeller (lav takhøyde) m/utvendig inngang.

Det foreligger ingen tegninger av bygningen.

DRIFTSBYGNING (byggeår ca. 1940, BTA ca. 200 kvm):
Bygningen er oppført i tre m/utvendig stående kledning over grunnmur av dels betong og dels stablestein. Taket er tekket med profilerte metallplater. Innlagt strøm. Viser til vedlagt landbrukstakst. 
Innhold: Redskapsboder og tidligere husdyrrom. Stor låve m/utvendig låvebru i betong. Kjølerom m/aggregat.

NAUST (byggeår ca. 1960, BTA ca. 57 kvm):
Bygningen er oppført i bindingsverk over grunnmur av betong m/sparestein. Taket er tekket med profilerte metallplater. Viser til vedlagt landbrukstakst. 

Brygge: Bryggen er oppført i stablestein m/toppdekke av betong. Utlegg/flytebrygge er anlagt i forlengelsen av bryggen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger hovedsakelig i et LNF-område - Nåværende (Landbruks-, natur- og friluftsområder). Parsellen mellom Vistdalsvegen og sjøen er avsatt til "fritidsbebyggelse - Nåværende" og området ved sjøen er "Vannareal for allment friluftsliv - Nåværende". Se vedlagte planopplysninger fra kommunen samt plankart m/tegnforklaringer. Bestemmelsene til planen fås v/henv. megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra vedlagte tilstandsrapporter.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset og utleieboligen på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 316
 • Bruksnummer: 4
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1506
 • Kommuneområde: Molde - Nesset
Les mer