Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Snåsa
Landbrukseiendom

Snåsa - Utmarkseiendom på 4.868 dekar m/bolighus, jaktkoie, naust m.m. Jakt- og fiskerettigheter tilligger eiendommen.

Kolåsvegen 290, 7760 Snåsa
Prisantydning:
6 500 000 kr
 • Primærrom:73 kvm
 • Bruksareal:73 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1975
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Kolåsvegen 290, Snåsa 7760

Beliggenhet

Eiendommen ligger særdeles fint til på et solrikt høydedrag med vakker utsikt utover Kolåstjønna, et ørretvann som ligger på sørsiden av gårdstunet og grenser til eiendommen. Fra eiendommen er det ca. 18 km til Snåsavatnet og Snåsa sentrum. Eiendommen er omgitt av vakre skogs- og fjellområder med rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 4.868 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 23 dekar fulldyrket jord, ca. 4 dekar innmarksbeite, ca. 2.350 dekar produktiv skog, ca. 2.479 dekar annet markslag og ca. 12 dekar annet/gårdstun. NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Jakt

Jaktrettigheten er utleid til og med 2023 til Samstad jaktlag, jfr. vedlagt leieavtale for jaktvaldet Kolåsen fra april 2021. Jaktlaget jakter på denne eiendommen og naboeiendommen Kolåsvegen 288, gnr. 26, bnr. 1 i Snåsa kommune. Øverbygda storvald som forvalter jakt i denne delen av Snåsa ønsker etter opplysning fra selger at jakt og tildeling skal skje sammen med naboeiendommen, blant annet av arronderingsmessige grunner. Tildelingen for jaktområdet (denne eiendommen og naboeiendommen) har historisk vært i størrelsesorden 13 dyr fordelt på tre år, men dette kan variere i større eller mindre grad. Årlig inntekt fra utleie av jakt fremgår av vedlagt leieavtale. I tillegg foreligger jaktrettigheter på småvilt (fugl, hare og rådyr). De senere år har eiendommen sammen med naboeiendommen blitt tildelt i størrelsesorden 4 til 5 rådyr pr. år, men dette kan variere fra år til år. Småviltjakta er ikke utleid.
I tillegg har eiendommen fiskerett både i Kolsåstjønna og i Litltjønna. Kolåstjønna er et ørretvann som ligger på sørsiden av gårdstunet og grenser til eiendommen. Litltjønna ligger ca. 400 meter fra gårdstunet og grenser mot eiendommen på nordsiden av vannet.

Innhold og standard

BOLIG (oppført i 1975/76, P-areal/BRA ca. 73/73 kvm):
1. etg:
Vindfang: Vinyl på gulv og panel på vegger. Garderobeskap.
Gang: Tregulv og panel på vegger. Garderobeskap. Nedgang til krypkjeller og oppgang til loft via luker. Sotluke.
Bad: Vinyl på gulv og panel på vegger. Servant m/underskap og speilskap. Dusjkabinett, wc, varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin.
Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Kjøkkeninnredning m/komfyr, mikrobølgeovn og kjøleskap m/fryser. Plass til spisebord.
Stue: Tregulv og panel på vegger. Peisovn.
Soverom: Tregulv og panel på vegger. Garderobeskap.
Soverom: Tregulv og panel på vegger. Garderobeskap.
Soverom: Tregulv og panel på vegger. Garderobeskap.

JAKTKOIE (oppført på 1960-tallet):
Vindfang: Vinyl på gulv og panel på vegger. Kott.
Kjøkken: Vinyl på gulv og malt panel på vegger. Vedovn.
Sovealkove: Vinyl på gulv og panel på vegger. Skap og 2 fastmonterte senger.
Sovealkove: Vinyl på gulv og panel på vegger.
Bygningen er oppført i bindingsverk. Vinduer er dels i 2-lags isolerglass og dels i koblet utførelse. Taket er tekket med profilerte metallplater. Pipeløp i stål (stålpipe).
Bygningen er innredet for beboelse, men det er ikke søkt omdisponering fra uthus til rom for varig opphold/rom for overnatting. 

UTHUS M/ANNEKS (oppført i 1971):
Garasje/vognbod og innredet (isolert) del.
Innredet del:
Vindfang: Belegg på gulv og panel på vegger. Garderobeskap.
Stue m/kjøkken: Tregulv og panel/malt tapet på vegger.
Bod: Tregulv og malte plater på vegger.
Bod: Tregulv og malte plater på vegger.
Soverom: Tregulv og malt strie/malte panelplater på vegger.
Bygningen er oppført i bindingsverk og står i hovedsak fundamentert på pilarer. Taket er tekket med profilerte metallplater.
Den delen av bygningen som er innredet som anneks er ikke søkt omdisponert fra uthus til rom for varig opphold/rom for overnatting. 

UTHUS:
Redskapsbod oppført i bindingsverk, fundamentert på pilarer. Taket er tekket med profilerte metallplater.

GARASJE:
Bygningen er oppført i bindingsverk på en ringmur av stein. Taket er tekket med profilerte metallplater.

NAUST:
Båtnaust oppført i laftet tømmer ved Kolåstjønna.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNF-område. Kommuneplanens arealdel m/tegnforklaringer samt utdrag fra planbestemmelsene følger vedlagt. Komplette bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.  Deler av eiendommen ligger i et naturreservat, se rød skravur i vedlagt gårdskart, forskrift om vern av Kolåsen naturreservat m/kart tingl. 28.12.17 og jordskifte/vernegrenser for Kolåsen naturreservat tingl. 25.06.21. Videre ligger deler av eiendommen i et vernskog-område, se sort skravur i vedlagt gårdskart.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER BOLIGEN PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
MED UNNTAK AV BOLIGEN OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde boligen på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 26
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5041
 • Kommuneområde: Snåsa
Les mer