Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Orkland - Snillfjord
Landbrukseiendom

Kongensvoll camping og marina - Bolighus, garasje, verksted, kiosk/sanitærbygg, båthall - Stor eiendom på 2.217 dekar

Kongensvollveien 1151, 7255 Sundlandet
Prisantydning:
18 500 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:6
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:2217 dekar
 • Byggeår:2001
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Kongensvollveien 1151, Sundlandet 7255

Velkommen

Velkommen til Kongensvollveien 1151!

Beliggenhet

Eiendommen ligger fantastisk fint til ytterst på Kongensvoll i gamle Snillfjord kommune, som nå er blitt Hitra kommune. Eiendommen som er på ca. 2.217 dekar strekker seg fra Risholmen i Trondheimsleia til Kvernavika i Imsterfjorden. Bolighuset ligger på en liten høyde med flott utsikt utover leia og Innervågen mot Åsøya. Gode solforhold. Båtmarinaen, brygga og lagerhallen ligger lunt til i Innervågen mot Imsterfjorden. Det er ca. 30 min kjøreavstand til Fillan med de fleste servicefasiliteter. Til dagligvarebutikken på Sandstad er det ca. 20 min kjøretur. Kongensvoll camping og marina er et velrenomert og kjent sted for camping - og båtfolk, som har vært i drift siden 1980 tallet.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 2.217,8 dekar fordelt på 9 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 41,3 dekar
Overflatedyrka jord ca. 0,4 dekar
Innmarksbeite ca. 10,5 dekar
Produktiv skog ca. 366,2 dekar
Annet markslag ca. 1.728,3 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 71,1 dekar
Sum arealer: ca. 2.217,4 dekar

Dyrka jord er pt utleid i 10 år fra 2012 til 2022.

Festeavtaler:
Iflg. selger er det i dag 4 festeavtaler som følger eiendommen (fnr. 9, 48, 52 og 57). Kopi av festekontraktene finnes vedlagt i prospektet. Selger opplyser at det er flere tomter med festet grunn som er kjøpt ut i nyere tid. Flere av de solgte tomtene er ikke tinglyst/fradelt hvor festekontraktene ikke er slettet.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli fradelt areal rundt Kongesvoll plast på ca. 5 dekar. Dette arealet medfølger ikke i handelen og vil tilhøre / sammenføyes med Kongesvoll plast.

Innhold og standard

Det er følgende bygninger på eiendommen:
Våningshus, garasje, fjøs/låvebygning, verksted, båthall, delelager/kontor og kafe/sanitærbygg

Våninghus med to boenheter:
Byggeår: 2000 / 2001 Areal: Grunnflate på ca. 105 kvm. Totalt ca. 250 kvm.
Inneholder: 1 etg: utvendig bod/teknisk rom, vindfang, toalett, vaskerom, bad, gang, soverom, kjøkken og stue. 2. etg: stue, bad og 5 soverom. Sokkel: vindfang, gang, 2 soverom, bad, vaskerom, kjøkken og stue.

Oppført i reisverk på støpt sokkel. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med Zanda takstein. Vinduer av typen 2 lags H-vinduer med isolerglass. Våningshuset er i meget god stand og har tidsriktig bostandard.
Vannbåren gulvvarme på hovedplan, sokkel og alle baderom med luftvarmepumpe.
Huset er romslig utformet og har ingen nevneverdige oppgraderingsbehov p.t. Det er pent opparbeidet tun, hage, beplantning og grøntanlegg kombinert med at det er områder med svaberg i tilknytning til huset/tunet.

Garasje:
Byggeår: 2006. Areal: Grunnflate på ca. 100 kvm.
Fullisolert garasje med biloppstillingsplasser til 3 biler. Vedbod og hems. Varmepumpe (luft til luft). Elektrisk leddport med 5 meter bredde.

Fjøs/låvebygning:
Byggeår: 1964.
Fjøs/låvebygning typisk for byggeåret der hovedplanet/fjøset er i støpt mur og låven er i bindingsverk med solid trebjelkelag/kjørbart gulv på låven. Fundamentert på møkkjeller i støpt mur med søyler og dragere, støpt dekke i fjøset. Solid utvendig kjørebru i betong som adkomst til låven. Taket er tekket med plater. El-skap skrusikringer.
Inneholder: Opprinnelig husdyrrom benyttes til minilager, tankrom, gang, forsentral. Låven er i et åpent areal og benyttes til taktorgarasje og redskapshus. Det er malt murpuss på vegger i fjøset og treverk i himling.
Bygningen ble benyttet til dyrehold av melkekyr og øvrige storfe til rundt 1990. Deretter ble innredninger i husdyrrommet fjernet og hele hovedplanet benyttes i dag til minilager for campinggjester. Fjøset/låven har god nytteverdi og fremstår som godt vedlikeholdt, og er i meget god stand. Bygningen har også betydelig tunverdi.

Verksted:
Byggeår: 1984 med tilbygg i 1995. Areal: Grunnflate på ca. 200 kvm.
Inneholder: Verkstedrom med smøregrav, lagerrom med reoler. Adkomst via 3 isolerte porter på 4 meter høyde 4 meter bredde. Kontorbygg med kontorrom, gang, wc, garderobe/dusj, delelager.
Verksted og lagerrom har malt betong på vegger og brannfaste plater i himling. Kontorbygning har klikklaminat og flis på gulv, malt panel på vegger, malte plater i himling.

Lagerhall/båthall:
Byggeår: 2010. Areal: Grunnflate på ca. 2250 kvm.
Inneholder et åpent areal med adkomst via isolert foldeport som er 8 meter høyde og 8 meter bredde. Hallen har et bredt bruksområde og kan benyttes til mange slags virksomheter, benyttes p.t til lagringsplass av båter. Det er opplyst å være vinterlagret ca. 100 båter i hallen de senere år. Oppført i stålkonstruksjoner og sandwichelementer og betegnes således som helisolert. Fundamentert på støp plate og ringmur. Innlagt strøm. Inneholder et åpent areal med adkomst via isolert foldeport som er 8 meter høyde og 8 meter bredde.

Det er støpt et stort areal mellom lagerhall og pir. Fastmontert kran (10 tonn) medfølger i handelen.

Delelager/kontor:
Byggeår: 2012  Areal: Grunnflate på ca. 100 kvm.
Inneholder: lagerrom og kontor, wc/dusj, garderobe, spiserom og uinnredet loft.
Oppført i bindingsverk og isolert etter byggeårets standard. Fundamentert på støpt plate og ringmur. Innlagt strøm og vann. Taket er tekket med plater. 2 lags H-vinduer.

Kafe/sanitærbygg:
Byggeår: 1994. Areal: Grunnflate på ca. 120 kvm.
Inneholder: Utvendig bod / fryserom, vaskerom, sanitærrom med dusj og wc, Kiosk med oppholdsrom og terrasse.

Oppført i lecamur med treverk i takkonstruksjon. Fundamentert på støpt plate. Taket er tekket med
decra. 2 lags vinduer isolerglass.


Kongensvoll camping og marina
Det er i dag utleie av 32 campingvognplasser og ca. 100 båtplasser i marinaen. Det er kun muntlige avtaler for leie. Regler for Kongensvoll camping er signert av leietakerne. Dokumentet finnes vedlagt i prospektet.

Campingplassen ble godkjent hos Snillfjord kommune i 1995. Det gjøres oppmerksom på at godkjennelsen gjelder for ca. 25-30 vogner.

Det følger avtale med Blakstad Olje AS for bensin og diesel. Avtalen gjelder i 5 år fra 2012 med automatisk fornyelse 1 år av gangen. Avtalen finnes vedlagt i prospektet. 

Det er utarbeidet landbrukstakst på eiendommen fra takstmann Rasmus Skålholt dat. 11.08.2022. Taksten finnes vedlagt i salgsoppgaven. 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er utarbeidet utvidet tilstandsrapport på våningshuset iht forskrift til avhendingsloven som trådde i kraft 01.01.2022.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus:
Elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe (vann til vann med ledning til sjøen)

Det er innlagt strøm i de øvrige bygningene.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i dels regulert og dels uregulert område iflg. Hitra kommune. Den regulerte delen av eiendommen er regulert til campingplass, småbåtanlegg, industri, vindkraft, fritidsbebyggelse samt jord og skogbruk.
Reguleringsplan med bestemmelser for 49/1 Kongensvoll og 49/17 Klumpvika m/flere finnes vedlagt i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i hensyn-/faresone for militær virksomhet.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 15% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger.

Kjøpers konsesjonsansvar
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.

2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.

3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:

1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i  avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET  OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående
besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3- 9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippenefravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra landbrukstaksten på eiendommen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 249
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5056
 • Kommuneområde: Orkland - Snillfjord
Les mer