Stadsbygd - Småbruk i et vakkert landbruksområde ca. 2 km fra sentrum. Ca. 34 dekar, hvorav ca. 29 dekar fulldyrket.

Gafsetveien 49, 7105 Stadsbygd
Prisantydning:
3 800 000,–
 • Primærrom: 106 kvm
 • Bruksareal: 121 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Landbrukseiendom
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca. 2 km fra Stadsbygd sentrum og ca. 10 km fra fergeleiet på Rørvik. Ca. 1 times biltur til Trondheim (inkl. ferge). Eiendommen ligger i et vakkert kulturlandskap. Gode solforhold og trygge omgivelser.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 33,5 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 29,4 dekar fulldyrket jord og ca. 4,1 dekar annet markslag/tun.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført ca. 1840):

1. etg:

Overbygd inngangsparti.

Gang: Teppe på gulv og malt panel på vegger.

Vaskerom/bod: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Opplegg for vaskemaskin. Kjøle- og fryseskap. Luke til kjeller.

Kjøkken: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Kjøkkeninnredning m/komfyr. Skyllekar. Spisebord.

Stue: Teppe på gulv og panel på vegger. Peisovn og varmepumpe.

Bod: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Div. hyller.

2. etg:

Gang: Teppe på gulv og malt panel på vegger.

Bad: Belegg på gulv og panel/baderomsplater m/flisprofil på vegger. Hvit glatt baderomsinnredning m/heldekkende servant. Wc. Dusjhjørne m/glassvegg. Avtrekksvifte. Dusjrommet ble innredet i 2020. Dusjrommet har varme i gulv.

Bod: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Sikringsskap m/automatsikringer. Utgang til altan. Inspeksjonsluke til mørkeloft.

Mellomgang: Malt tregulv og panel på vegger.

Soverom: Belegg på gulv og malt panel på vegger.

Soverom: Malt tregulv og malt panel på vegger.

Soverom: Malt tregulv og panel/malt tømmer på vegger.

Kjeller:

Kjellerrom m/varmtvannsbereder. Adkomst via luke fra vaskerom.

DRIFTSBYGNING (oppført ca. 1920, påbygd ca. 1940):

Bygningen er dels oppført i tegl-stein og dels i bindingsverk. Taket er tekket med bølgeeternitt. Bygningen har innlagt strøm (3-fas uttak) og inneholder tidligere husdyrrom, hobbyrom, redskapsboder og vognbod/garasje. Stor låve samt fraukjeller under grisefjøset.

GJESTEHYTTE:
Bygningen er oppført i isolert bindingsverk. Taket er tekket med papp og vinduer er i koblet utførelse med sprosser. Innlagt strøm. Vedovn. Bygningen er opprinnelig en Moelven-brakke som er innredet. Bygningen er ikke søkt oppført for varig opphold/beboelse/overnatting.

STABBUR (oppført ca. 1840):
Oppført i laftet tømmer (kledd utvendig) i 1 ½ etasje. Taket er tekket med bølgeeternitt.

Utdrag fra tilstandsrapport og selgers egenerklæring

VÅNINGSHUS:

Bygningsdeler med TG3:

Etasjeskille:
Totalvurdering:
Etasjeskiller har skjevheter/retningsavvik. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen.
Utbedringskostnader:
Ingen umiddelbar kostnad

Kjøkken:
Totalvurdering:
Komfyr mangler avtrekk, dette må ettermonteres for å unngå matfett på innvendige vegger og tak. Det registreres fuktskader på benkeplate,
utover dette fremstår innredningen med normal tilstand i henhold til alder.
Utbedringskostnader:
Under 10 000
Anbefalte tiltak:
Det må monteres avtrekk over komfyr.

Bygningsdeler med TG2:

Drenering:
Totalvurdering:
Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som
i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Påviste forhold vurderes ikke å ha vesentlig
betydning så lenge kjelleren kun benyttes som grovkjeller. Tilstandsgrad 2 settes på grunn av manglende dokumentasjon på utført
drenering.

Grunn/fundament:
Totalvurdering:
Det registreres riss/sprekker i grunnmuren. Grunnmur mangler stedvis overflatebehandling/puss.
Anbefalte tiltak:
Grunnmur må pusses/overflatebehandles.

Radonsikring:
Totalvurdering:
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

Balkong/terrasse:
Totalvurdering:
Rekkverk er for lavt.
Anbefalte tiltak:
Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

Vinduer/dører:
Totalvurdering:
Høy slitasjegrad i utvendig overflater/sprosser/glasslister. Vinduer har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større
risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer.
Anbefalte tiltak:
Utskiftinger av eldre vindu må påregnes.

Loft:
Totalvurdering:
Det ble begrenset kontroll på grunn av tilgang på kaldloft. Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt
påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Det registreres gamle skader på gammelt undertak.

Trapp:
Totalvurdering:
Lavt rekkverk/gelender i forhold til referansenivå 90cm. Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm.
Anbefalte tiltak:
Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

Avløpsrør:
Totalvurdering:
Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå. Kloakk er ikke luftet over tak, noe som kan medføre at
vannlås suges tomme og det blir tilsig av kloakkgasser inn i boligen.
Anbefalte tiltak:
Pga manglende stakeluke i boenheten bør det undersøkes nærmere om det er mulig å få staket kloakk på andre måter ved behov f.eks
gjennom klosett. Kloakk bør luftes over tak.

Elektrisk:
Totalvurdering:
Sikringsskap er plasser i bod 2 etasje. Det foreligger ikke samsvarserklæring eller dokumentasjon på anlegget
Anbefalte tiltak:
Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Vannledninger:
Totalvurdering:
Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå.
Anbefalte tiltak:
Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Varmtvannsbereder:
Totalvurdering:
Bereder er plassert i tørt rom, men har ikke automatisk vannstoppventil. Bereder er ikke lekkasjesikret med avrenning til avløp. Bereder er
over 20 år gammel.
Anbefalte tiltak:
Bereder bør lekkasjesikres.

Ventilasjon:
Totalvurdering:
Kun ventilering via åpning av vindu.
Anbefalte tiltak:
Bedre ventilering av boligen må etableres.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNF-område. Kommuneplanens arealdel (delplan Stadsbygd) m/tegnforklaringer følger vedlagt.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt.
Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det som er ønskelig av løsøre og tilbehør. Alle gjenstander som blir stående igjen overtas i den stand de er.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen. Kjøpet av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest i forbindelse med kontraktsunderskrift. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges av en fullmektig som har begrenset kunnskap om eiendommen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging

Rett til å fritt velge megler

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 20
 • Bruksnummer: 17
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5054
 • Kommuneområde: Indre fosen - Rissa