Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Namsos - Fosnes
Landbrukseiendom

Gårdsbruk med flott beliggenhet på Jøa - Full drift med melk -og kjøtt produksjon - Melkekvote - Kårleilighet

Tranåsvegen 25, 7856 Jøa
Prisantydning:
5 990 000 kr
 • Primærrom:273 kvm
 • Bruksareal:
 • Soverom:7
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:746 dekar
 • Byggeår:1870
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Tranåsvegen 25, Jøa 7856

Velkommen

Velkommen til Faksdal gård på Jøa.

Beliggenhet

Eiendommen "Faksdal" er en flott landbrukseiendom, beliggende i et attraktivt og aktivt jordbruksområde på øya Jøa på Namdalskysten. Området kalles ofte "landet i eventyret" og er forfatter Olav Duuns rike. Øya er blant de 100 største øyene i Norge. Bebyggelsen på eiendommen ligger fint til som et tun med meget gode sol -og utsiktsforhold. Det er kort vei til bla. dagligvarebutikk og Jøa barne - og ungdomsskole. Reisetid fra Jøa til Namsos er ca. 40 min inkl. ferje. Ferjeruter finnes på www.fosennamsos.no

Adkomst

Eiendommen ligger på Jøa i Namsos Kommune. Adkomst fra Namsos, via fv 769 Vemundvikvegen / Elvalandsvegen, deretter Ølhammervegen 7,8 km frem til ferga. Overfart ca. 5 min. Fra fergeleiet er det 4,4 km langs Dunavegen, så til venstre inn på Tranåsvegen, 120 meter. Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 746,6 dekar fordelt på 10 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 378,3 dekar
Innmarksbeite ca. 37,1 dekar
Produktiv skog ca. 121,2 dekar
Annet markslag ca. 191,9 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 18,1 dekar
Sum arealer: ca. 746,6 dekar

I tillegg leier selger 38 dekar areal hos gnr. 47, bnr. 5. Avtalen gjelder i 10 år fra 2016 - 2025. Avtalen finnes vedlagt i prospektet.

Videre leier selger ut 31 dekar til Svenn Ove Fosseng. Avtalen gjelder i 10 år fra 2015 - 2024. Avtalen finnes vedlagt i prospektet.

Iht. rettsforlik fra 1994 har eiendommen tomt til naust på gnr. 47, bnr. 5. Tomten har fått gnr. 247, bnr. 24, se vedlagt kart.

Jakt

Jaktrettigheter for stor- og småvilt tilligger eiendommen. Elgjakt er organisert gjennom jaktlag for ca 15 grunneiere. Jaktlaget har fått  tildelt ca.  3-4 elg pr år, tildelingen kan variere. I tillegg er det mulighet for å jakte rådyr og gås på eiendommen. Opplysningene er tatt i fra landbrukstaksten på eiendommen.

Melkekvote
Selveid grunnkvote utgjør ca 206280 liter jfr. vedlagte landbrukstakst. Disponibel melkekvote for 2022 på ca 204217 liter (grunnkvote multiplisert med et forholdstall som for 2022 utgjør 0,99)

Kjøper overtar melkekvoten fra overtakelse med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Interessenter anmodes om å gjøre seg kjent med regler for salg, utleiepriser mv. for melkekvoter. For ytterligere informasjon om melkekvotesystemet, priser m.m. gå inn på følgende linker:

www.landbruksdirektoratet.no

www.melkekvoter.no

Innhold og standard

Det er følgende bebyggelse på eiendommen:
-  Våningshus med to boenheter
- Driftsbygning
- Redskapshus/garasje
- Eldre uthus


Våningshus:
Byggeår: 1870. Tilbygg i 1923 og 1965
Areal: Bruttoareal på ca. 486 kvm.

Boligen inneholder:
Hoveddel:
Kjelle:  Lagerrom, teknisk rom.
1 etasje: vindfang, gang, vaskerom, soverom/kontor, kjøkken med spiseplass og stue.
2 etasje: gang, bad og 4 soverom
Kaldloft: Lagerplass (lav takhøyde og skråtak)

Kårdel:
Kjelle:  Lagerrom og vaskerom.
1 etasje: vindfang, gang, kjøkken og stue.
2 etasje: gang, bad og 3 soverom

Boligen er oppført i dels tømmer og bindingsverk på støpt grunnmur i betong. Mindre del av leca ved utvendig kjellernedgang i sør. Kledd utvendig med stående bordkledning fra 2005/2006. Etterisolert utvendig med 5 cm, samt vindsperre, og 10 cm innvendig. Vinduer av typen med isolerglass fra 2005/2006. Taket er tekket med Dektra takplater, skiftet i 1997.

Driftsbygning:
Byggeår: 1955. Modernisert og tilbygg i 1986-1988
Areal: Bruttoareal på ca. 948 kvm.

Driftsbygningen inneholder:
Kjeller: Gjødsellager, plansilo
1. etasje: Inngang med kontor og melkerom, husdyrrom og silobygg med forsentral
2. etasje: Låve

Driftsbygning for melkeproduksjon. Båsfjøs med plass til 32 melkekyr, samt plass til ungdyr, 8 ungdyrbåser samt binger og kalveplass. Bygningen er oppført i bindingsverk på grunnmur i betong. Utvendig stående bordkledning av tre, samt betongvegger i første etasje. Stålplater på silobygg. Husdyrdel og inngangsparti er isolert. Bordkledning på låven er fra byggeår 1955. Vinduer og dører fra 1987. Taket er tekket med metallplater, skiftet i 2008.

Redskapshus/garasje:
Byggeår: 1965
Areal: Bruttoareal på ca. 144 kvm.

Romslig redskapsbu med fire skyveporter. Dimensjonert for traktor. Innlagt strøm. Oppført i bindingsverk med utvendig stående bordkledning av tre og stålplater på værutsatte vegger. Utbedret 2020. Taket er tekket med metallplater. Gulvet er støpt betongplate i betong. Skade på betongkant i østre hjørne.  Skyveporter i tre. Bygget er uisolert.

Eldre uthus:
Byggeår: Ukjent, trolig 1940 tallet
Areal: Bruttoareal på ca. 60 kvm.

Sjarmerende bygning med potensiale og fin beliggenhet med sjøutsikt. I flg boka Norges bebyggelse er det oppført et uthus på Faksdal som ble bygd 1943, det kan tenkes at det er dette bygget. Bygget fremstår i dag med vedlikeholdsetterslep og er i dårlig stand. Det må påregnes større påkostning for istandsetting.
Konstruksjon av bindingsverk. Utvendig stående bordkledning av tre med synlige råteskader. Vinduer er helt eller delvis ikke intakt. Innvendig vegger med tresponitt og støp. Støpt grunnmur. Støpt gulv, kjeller under 2/3 av huset. Tak i saltaks form tekket med stålplater. Taket opplyses å være tett, men
ut fra alder bør det påregnes å skiftes. El-anlegget er utdatert. Det er pipe i teglstein og vedovn i bygget, ukjent tilstand.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring

Reguleringsforhold

Bebyggelsen / tunet ligger utenfor regulert område iflg. Namsos kommune. I kommuneplanens arealdel ligger bebyggelsen i område avmerket som "Spredt boligbebyggelse". Deler av eiendommen ligger i område regulert til fritidsbebyggelse, boliger, campingplass, overnatting og friluftsområde. Reguleringsplan med bestemmelser for "Del av Faksdal" finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 15% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger.

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.

2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.

3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:


Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås og kjøper ikke er forbrukerkjøper:
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Følgende unntak gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgåend bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapport og landbrukstakst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 247
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5007
 • Kommuneområde: Namsos - Fosnes
Les mer