Soknedal - Bensinstasjon i Soknedal sentrum, ca. 1 time fra Trondheim. Stor tomt, god synlighet og enkel avkjørsel.

YX Soknedal sentrum, 7288 Soknedal
Prisantydning:
2 500 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal: 380 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Annet
 • Eieform: Festet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 3 800 kvm
 • Byggeår: 1966
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger lett synlig ved gamle E6 i Soknedal sentrum m/enkel avkjørsel/adkomst.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 3.800 kvm festet grunn som i hovedsak er opparbeidet og asfaltert, jfr. vedlagt flyfoto m/arealgrenser samt situasjonskart dat. 12.11.21. Grensene må betraktes som omtrentlige da nøyaktig oppmåling p.t. ikke er foretatt. Mulig at kommunen legger kart av 12.11.21 til grunn for sin oppmåling, men dette er ikke endelig avklart. Årlig festeavgift utgjør kr. 22.500,-. Kopi av festekontrakt dat. 06.01.22 er vedlagt i komplett salgsoppgave. Kjøperen trer fra overtakelsen inn i festekontrakten som ny fester med de rettigheter og forpliktelser som følger derav. 
På eiendommen er det olje-/drivstofftanker som er gravd ned i grunnen.

Innhold og standard

1. etg:

Butikk/gjestebespisning: Fliser på gulv og panelplater/malt strie på vegger. Storkjøkken m/stålplater på vegg rundt innredning. Div. hyller, kassedisk, kjøleskap/-rom, frysedisk m.m.

Wc (kunde): Fliser på gulv og baderomsplater m/flisprofil på vegger. Down-lights i tak. Servant.

Lager: Fliser på gulv og malte plater på vegger.

Kontor: Fliser på gulv og malte panelplater på vegger.

Vaskerom: Fliser på gulv og malte plater på vegger. Varmtvannsbereder, skyllekar og opplegg for vaskemaskin.

Wc (personal): Fliser på gulv og malte plater på vegger. Servant.

Vaskehall: Romslig vaskehall m/betonggulv og leddporter i begge ender. Vaskehallen er trolig oppført uten nødvendige godkjennelser da det ikke er fremlagt dokumentasjon i form av godkjennelser/tegninger fra Midtre Gauldal kommune. Videre er det usikkert om avløpet tilfredsstiller gjeldene krav for vaskehall i form av oljeutskiller etc. Nærværende usikkerhet/manglende dokumentasjon er kjøpers ansvar.

2. etg:

Lager, kontor og sanitær.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet. Eiendommen er utstyrt med varmepumper.

Reguleringsforhold

Reguleringsformål: Bolig/forretning (kombinerte formål). Reg. plan m/bestemmelser følger vedlagt. Det gjøres oppmerksom på at det er innregulert vei/utvidelse av eksisterende vei på sør- og østsiden av eiendommen, jfr. vedlagt plankart.

Diverse

Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til før overtakelsen å ta ut inventar/gjenstander/utstyr/varer det er ønskelig å beholde. Drivstoff-pumper, prismast, kasser og kortlesere tilhører YX Norge AS og kan ikke fjernes fra eiendommen.
Det er inngått en leveringsavtale med YX Norge AS om salg av drivstoff og andre petroleumsprodukter, jfr. leveringsavtale vedlagt i salgsoppgave. Denne avtale ble forlenget til 30.06.21, jfr. avtale om forlengelse dat. 14.01.21.
Kjøper er selv ansvarlig for eventuelt å fremforhandle en ny avtale med YX Norge AS. 

Leieforhold: 2. etasje er p.t. utleid for kr. 50.000,- ekskl. mva pr. år inkl. strøm. Kjøper trer fra overtakelsen inn som ny utleier med de rettigheter og forpliktelser som følger derav. Komplett leieavtale er vedlagt salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen. Kjøpet av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om bygningens arealstørrelser må betraktes som omtrentlige og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av arealavvik verken mot selger eller megler.
Kjøper må selv foreta nødvendige undersøkelser hos offentlige myndigheter etc. vedr. tiltenkt bruk/utnyttelse av eiendommen.
Eiendommen selges på vegne av et konkursbo, selger har således svært begrenset kunnskap om eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde eiendommen forsikret frem til overtagelsesdagen. Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging

Vedlegg

Før bud inngis oppfordres interessenter til å gjennomgå hele salgsoppgaven inkludert vedleggene

Rett til å fritt velge megler

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 82
 • Bruksnummer: 53
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5027
 • Kommuneområde: Midtre Gauldal