Meldal - Landbrukseiendom på ca. 4.230 dekar m/fiskerett i Orkla, setereiendom, 10 hyttetomter, jaktrettigheter m.m.

Grutaveien 11, 7335 Jerpstad
Prisantydning:
5 500 000,–
 • Primærrom: 172 kvm
 • Bruksareal: 344 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 4 230 000 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i et mindre bolig-/landbruksområde ca. 2 km fra Å sentrum og ca. 8 mil fra Trondheim. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 4.230 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 26 dekar fulldyrket, ca. 11 dekar innmarksbeite, ca. 458 dekar produktiv skog, ca. 1.721 dekar annet markslag, ca. 224 dekar vann, bebyggelse m.v. og ca. 1.790 dekar annet/ikke klassifisert. På eiendommen er det 2 setervoller, men kun den ene er bebygd. Vedlagt følger et estimat fra Allskog over skogsdrift basert på stående trevirke/masse på deler av eiendommen. På den nordligste parsellen "Gammelslåtta" er det innregulert 10 hyttetomter som fortsatt ikke er solgt og følgelig medfølger i handelen (dette gjelder tomt nr. 10 - 19, jfr. vedlagt reg. plan). I tillegg har eiendommen en andel på 33% i bygdealmenningen for Grutgrenda (Fjellvollen sameie), arealet i bygdealmenningen utgjør totalt ca. 8.087 dekar. Almenningsretten består av rett til beite, jakt og fiske på nærmere bestemte vilkår. NIBIO gårdskart følger vedlagt. Videre følger kart over vernskog, kode 1 - vern mot fjell. ("I henhold til Skogbruksloven § 12, anses skog som vernskog når den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling").

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen og administreres via Østsiden utmarkslag (Grutalaget).
Eiendommen er forøvrig tilknyttet Meldal grunneierlag.

Fiskerett:
Eksklusiv fiskerett i lakseelven Orkla. Fiskeretten gjelder i strandsonen der eiendommen grenser mot elven. Videre har eiendommen fiskerettigheter i utmarka.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i 1987):

Hoveddel:
1. etg: Vindfang, gang, wc,  vaskerom, bad (oppusset i 2005), kjøkken, stue (peisovn, varmepumpe og utgang til stor terrasse m/paviljong) og 3 soverom.
Kjeller: Grovkjeller m/lagerplass. Sikringsskap og 2 varmtvannsberedere.

Kårdel:
1. etg: Vindfang, bad (oppusset i 2013), kontor (tidligere kjøkken m/opplegg for vann og avløp), stue (peisovn og utgang til altan) og soverom.
Kjeller: Grovkjeller m/div. boder. Sikringsskap.

REDSKAPSHUS (oppført i 1998):

Romslig redskapshus m/betonggulv. Takhøyde ca. 4,2 meter og 4 skyveporter med en høyde på ca. 4,2 meter. Innlagt strøm. Taket er tekket med profilerte metallplater.

SETER:

Hytte oppført i 2018 med en grunnflate på ca. 32 kvm. Oppført i stavlaft.
Uthus med en grunnflate på ca. 10 kvm m/mulldo og dusjkabinett (pumpedusj).
Solcelleanlegg.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNFR-område. En av parsellene som grenser mot Orkla er merket med rød skravur i kommuneplanen "Faresone - Flomfare". Kommuneplanens arealdel følger vedlagt. Orkland kommune er i ferd med å utarbeide ny arealdel til kommuneplanen. Denne skal erstatte kommuneplanens arealdel for de tidligere kommunene Meldal, deler av Snillfjord, Agdenes og Orkdal. Arbeidet ble startet våren 2021, og forventes sluttført i løpet av 2022. Ytterlig informasjon om denne prosessen vil fortløpende bli lagt ut på kommunens hjemmesider www.orkland.kommune.no under Arealplan. Videre følger reguleringsplan over hytteområdet på "Gammelslåtta" m/bestemmelser.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt.
Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Alle gjenstander overtas i så fall i den stand de er.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Redskapshuset på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Selger er forpliktet til å fremlegge gjeldende forsikringsavtaler på eiendommen dersom kjøper ønsker dette. Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Partene er forpliktet til å signere Søknad om konsesjon sammen med kontrakts underskrift. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker, og betales av kjøper.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal innbetales før overtakelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 509
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5059
 • Kommuneområde: Orkland - Meldal