BUD MOTTATT - Røyrvik/Hudningsdalen - Utmarkseiendom på ca. 3.170 dekar, hvorav ca. 1.051 dekar er produktiv skog.

Bottenlien, Hudningsdalen, 7898 Limingen
Prisantydning:
1 290 000,– Solgt
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 3 170 770 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen "Bottenlien" som er en utmarkseiendom ligger meget flott til ved Hudningsvatnet i Hudningsdalen. Eiendommen er fordelt på to parseller som ligger på hver sin side av Hudningsvatnet. På nordsiden grenser eiendommen til "Storbekktjønnin" og på sydsiden mot fjelltoppen "Baarmoe". Eiendommen er på totalt ca. 3.170 dekar hvorav ca 1051 er produktiv skog. 

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser høyt på fjellet ca. 13 km før grensen til Sverige. Et eldorado for naturopplevelser sommer som vinter med muligheter for bla. jakt og fiske.

Adkomst

Se veddlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. gårdskart er eiendommen totalt på ca. 3170 dekar hvorav ca. 1051 dekar er produktiv skog. Resterende er kategorisert som annet areal. Se vedlagt gårdskart som ligger i prospektet.

Jakt

Jaktrett på egen eiendom. Jaktretten på elg er leid ut til jaktlaget Firklompen i 5 år fra 2019. Avtalen har gjensidig oppsigelse som evt. må skje innen 1/4 i jaktåret. Se vedlagt avtale.

Røyrvik kommune er et eldorado for jakt og fiske. For småviltjakt er det mulig å kjøpe jaktkort hos både private tilbydere og på statsallmenning. Røyrvik med Børgefjell er et meget attraktivt område for fiske, sommer som vinter. Det finnes kun to fiskearter i Røyrvik, ørret og røye. I Børgefjell finnes det kun ørret, mens det i de store sjøene og i noen fjellvann finnes begge artene. Børgefjell er kjent som fjellørretens rike, der kan du vandre mellom fjellvannene etter jakt på ørretdrømmen. Turstiene i området tilfredstiller de fleste behov uavhengig om man vil gå en kort tur med de minste eller lengre og mere krevende tur. Mange av stiene går til eller via flotte fjellvann med fjellfiske av ypperste kvalitet.
Se visitborgefjell.no for mere info.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Røyrvik kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNF-område (Landbruk, Natur - og Friluftsområde) med spredt boligbygging. Et område på tangen ved Hudningsvatnet (ved Rønningen) er avmerket til Masseuttak. Se kommuneplanen som ligger vedlagt i prospektet.
Det ligger inn nytt kommuneplanforslag for området: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet baset på gårdens resursgrunnlag.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkont innen overtakelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 73
 • Bruksnummer: 11
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5043
 • Kommuneområde: Røyrvik