Gårdsbruk på Kvikne i Tynset. Stor eiendom på ca. 1466 dekar samt andel i fjellsameie - Sæter på egen tomt i Prestlien

Weensgjelen 35, 2512 Kvikne
Prisantydning:
3 250 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom: 3
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 1 466 303 kvm
 • Byggeår: 1983
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Weensgjelen 35 på Kvikne.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint og landlig til ved Kvikne i Tynset. Gårdstunet ligger på vestsiden av riksvei 3 ned mot elva Orkla. Tunet ligger med utsikt nord og sørover langs dalen. Det er ca. 3 km til Coop marked Kvikne og ca 4,1 km til Kvikne skole og barnehage. Fra gårdstunet til sætra i Prestlien er det ca. 30-40 min kjøretur.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 1466,9 dekar fordelt på 10 parseller.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 110 dekar
Overflatedyrket jord ca. 0,0 dekar
Innmarksbeite ca. 31,5 dekar
Produktiv skog ca. 273,7 dekar
Annet markslag ca. 801,7 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 5,6 dekar
Ikke kartlagt ca. 244,4 dekar
Sum arealer: ca. 1466,9 dekar

I tillegg har eiendommen andel (1/10) i Bjørgan, Ween, Frengstad fjellsameie som er på totalt ca. 12.242 dekar og andel (1/19) i Odden-Prestliuen fjellsameie som er på totalt ca. 12071 dekar.

Jakt

Jaktrettigheter for stor- og småvilt tilligger eiendommen. Elg- og hjortejakt forvaltes av Kvikne utmarksråd. Se www.kvikneutmarksrad.no

Innhold og standard

Av bebyggelse på eiendommen er det følgende:
Våningshus, gammelstua, driftsbygning, stabbur og vognskjul.
I tillegg er det en sæterbygning "Prestlisætra" i Prestliveien med sæterhus, uthus og utedo.

Våningshus:
Inneholder:
Hovedplan: Vindfang, toalett, mellomgang, 3 soverom, bad, kjøkken og stue.
Kjeller med kjellerstue, mellomgang/kontor, to uinnredede rom, mellomgang, vaskerom, kjølerom og bod.

Standard:
1. Etasje
Vindfang:
Malt strie på vegg med panel brystning. Malte plater i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Toalett:
Malt strie og panel på vegg. Panel i tak. Vinyl på gulvet. Servant og wc.

Mellomgang:
Malt strie på vegg. Malte plater i tak. Parkett på gulvet.

Soverom 1:
Tapet på vegg. Malt panel i tak. Laminatgulv.

Soverom 2:
Malt strie på vegg. Malt panel i tak. Vinylbelegg på gulvet. Garderobeskap.

Soverom 3:
Malt panel på vegg og i tak. Laminatgulv. Skyvedørsgarderobe.

Bad:
Flis på vegg og i gulv (med gulvvarme). Malte plater i tak. Servant med underskap. Dusj og bidè.

Kjøkken:
Malt strie på vegg. Malte plater i tak. Laminatgulv. Innredning med over og underskap. Dør til kjellertrapp.

Stue:
Malt panel på vegg. Panel i tak. Parkett på gulvet. Moderne vedovn. Varmepumpe.

Kjeller:
Kjellerstue:
Panel på vegg. Malt panel i tak. Teppe på gulvet. Vedovn.

Mellomgang/kontor:
Panel på vegg tak. Teppe på gulvet.

To rom som ikke er innredet.

Gang:
Panel og malt strie på vegg. Malt panel i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Vaskerom:
Malt strie på vegg. Panel i tak. Vinylbelegg på gulvet. Vv-tank. Dusj og utslagsvask. Opplegg for vaskemaskin.

Mellomgang:
Panel på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Kjølerom og bod.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe (luft til luft)

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Tynset kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNF-område.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding:
Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del driftsløsøre overdras. Alt tilbehør vil i så fall overtas i den stand de er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i kjøpekontrakten. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

VÅNINGSHUSET selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av
kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgåend bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.

2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).

3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a).

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra takst på  eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 171
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3427
 • Kommuneområde: Tynset