Orkanger - Vakker landbrukseiendom på ca. 4.589 dekar, ca. 2 km strandlinje, store jaktområder, 2 boligenheter og seter.

Geitastrandvegen 1277, 7303 Orkanger
Prisantydning:
5 800 000,–
 • Primærrom: 287 kvm
 • Bruksareal: 369 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 11094
 • Tomteareal: 4 588 900 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til

Beliggenhet

Klomstein Gård ligger særdeles fint til med vakker utsikt ut over Korsfjorden. Området er kjent for et aktivt lokalmiljø og attraktive turområder/-stier i flotte skog- og fjellandskap. Herfra er det pendleravstand både til Trondheim og Orkanger med bil eller offentlig transport. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 4.589 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 68 dekar fulldyrket mark, ca. 16 dekar innmarksbeite, ca. 2.200 dekar produktiv skog og ca. 2.272 dekar annet markslag. Resterende areal utgjør tun, vei og vann. 4 ørretvann ligger helt eller delvis på eiendommen. Videre er det innregulert 4 hyttetomter i sjøkanten. Dyrket mark er utleid tom vekstsesongen 2022, jfr. vedlagt jordleieavtale dat. 11.09.11. NIBIO gårdskart, grunnkart samt nøkkeltall/utdrag fra skogbruksplan utarbeidet i 2019 følger vedlagt.
Det gjøres oppmerksom på at områder som har vært gjenstand for hogst er plantet på nytt. Derav er hogstklasse 1, som med en feiltakelse er tatt inn i skogbruksplanen, omdefinert/oppskrevet til hogstklasse 2. Total tilvekst utgjør ca. 699 kubikk. Deler av eiendommen har områder med vernet skog og rødlistede arter. Videre grenser eiendommen til et fjellområdet som er klasifisert som naturvernområde. Viser til NIBIO gårdskart med oversikt over nevnte områder.

Jakt

Jaktrettigheter for stor- og småvilt tilligger eiendommen. Elg- og hjortejakt forvaltes av Midtre Geitastrand utmarkslag. Formann i utmarkslaget er Sverre Haugnes.

Innhold og standard

VÅNINGHUS (oppf. ca. 1900, tilbygd ca. 1970):
1. etg: 2 vindfang, gang, wc, bad, 2 kjøkken og 3 stuer.
2. etg: Gang, bad, garderoberom, 3 mellomganger og 7 soverom.
3. etg: Stort loft m/tregulv og vinduer i gavlvegger.
Kjeller: Grovkjeller under deler av våningshuset.

DRIFTSBYGNING (oppf. ca. 1900):
Tidligere husdyrrom, vognbod og redskapsboder. 2 tresiloer. Fraukjeller under deler av husdyrrommene. Stor låve m/låvebru. Taket er tekket med dels bølgeeternitt og dels profilerte metallplater. 

STABBUR I:
Oppført i 2 1/2 etasje i laftet tømmer, kledd utvendig med stående panel. Taket er tekket med bølgeeternitt.

STABBUR II:
Oppført i 2 1/2 etasje i laftet tømmer, kledd utvendig med stående panel. Taket er tekket med bølgeeternitt.

STERBU (oppf. ca. 1889):
Bygningen er oppført i laftet tømmer og inneholder 2 rom.

2 JAKTKOIER:
Jaktkoiene står oppført på fjellet. Den ene koien er oppført på 70-tallet og fremstår i bra stand, mens den andre koien fremstår i dårlig stand.

BÅTNAUST:
Bygningen er oppført i 1 1/2 etasje. Jordgulv. Taket er tekket med profilerte metallplater.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med 2 varmepumper.

Reguleringsforhold

I hovedsak LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, nåværende. Viser til vedlagt kommuneplankart samt planopplysninger med oversikt over de ulike kommunedelplaner som berører eiendommen. Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel får v/henv. megler. Videre er det innregulert 4 hyttetomter på eiendommen som ligger fint til ved sjøkanten, jfr. vedlagt reguleringsplankart m/bestemmelser.
Orkland kommune holder på å utarbeide ny arealdel til kommuneplanen. Denne skal erstatte kommuneplanens arealdel for de tidligere kommunene Meldal, deler av Snillfjord, Agdenes og Orkdal. Arbeidet ble startet våren 2021, og forventes sluttført i løpet av 2022.
Ytterlig informasjon om denne prosessen vil fortløpende bli lagt ut på kommunens hjemmesider: orkland.kommune.no under Arealplan.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra NIBIO-gårdskart.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av innbo, løsøre og tilbehør. Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen, men det er ikke gjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Viser til informasjon i komplett salgsoppgave.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

VÅNINGSHUSET selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven §3-9: Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i
vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven
og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene
fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.
Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersomeiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 286
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5059
 • Kommuneområde: Røros