Landbrukseiendom med flott beliggenhet ved sjøen - Driftsbygning med stallbokser for hest - Ca. 416 dekar - Jaktrett

Valsøyfjordvegen 950, 6686 Valsøybotn
Prisantydning:
3 490 000,–
 • Primærrom: 175 kvm
 • Bruksareal: 178 kvm
 • Soverom: 5
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 417 500 kvm
 • Byggeår: 1878
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Pestua gård i Valsøyfjord!

Beliggenhet

Gården ligger flott til i landlige og maritime omgivelser i Valsøybotn i Valsøyfjorden. Bebyggelsen ligger bare 60 meter fra sjøen med fin sjøutsikt. Eiendommen som er på ca. 416 dekar strekker seg fra sjø til fjell. Det er bla. en tomt planlagt for sæterbebyggelse ved Sørlisætra på fjellet, ca. 4,5 km i luftlinje fra gården. Det er ca. 5 min kjøretur til Bunnpris i Valsøyfjord. Til Halsa er det ca. 30 min kjøretur og ca. 50 min til Kyrksæterøra.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 416,3 dekar fordelt på 6 teiger.

Arealet er fordelt slik:

Fulldyrket jord ca. 96,2 dekar
Innmarksbeite ca. 7,7 dekar
Produktiv skog ca. 164,8 dekar
Annet markslag ca. 140,1 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 7,5 dekar
Sum arealer: ca. 416,3 dekar

I tillegg har eiendommen andel i realsameie/jordsameie på ca. 9171 dekar.

Jakt

Jaktrettigheter for stor og småviltjakt tilligger eiendommen iflg. selger. Eiendommen er medeier i fjellsameie for jaktrett, fiskerett og resursforvaltning av området.

Innhold og standard

Våningshus:
Byggeår: Ukjent
1. etasje: gang, kontor, bad, kjøkken med spiseplass, gang og stue.
2. etasje: gang, toalett, mellomgang, 4 soverom, loftstue, garderoberom og bod.

Stabbur:
Byggeår: ukjent
To disponible rom samt kjeller. Brukes til lagring av eier.

Driftsbygning:
Byggeår: Ukjent. Tilbygg/ombygging i 1999/2000.
Driftsbygningen er innredet med stallbokser for hest samt fjøs for geit. På låven er det verksted, snekkerverksted og høylager. Fjøset er påkostet / oppgradert mye i løpet av de siste årene.

Våningshus:
1: Etasje:
Gang:
Panel på vegg og i tak. Laminatgulv.

Kontor:
Malt panel på vegg. Panel i tak. Tregulv. Varmepumpe.

Bad:
Flis på vegg og i gulv. Panel i taket. Servant med underskap, dusj og wc.

Kjøkken:
Malt strie med panel brystning på vegg. Panel i tak. Laminatgulv. Heltre innredning med over og underskap. God plass til spisebord. Utgang til terrasse.

Gang:
Panel på vegg og i tak. Laminatgulv.

Stue:
Malte tømmervegger. Panel i tak. Tregulv. Peis med pipe kledd med skifer. Varmepumpe.

2. Etasje:
Gang:
Malt panel på vegg. Panel i tak med downlights. Laminatgulv.

Wc:
Panel på vegg. Malte plater i tak. Vinylbelegg på gulvet. Vegghengt toalett. Servant.

Loft stue:
Malt panel på vegg og i tak. Panel i tak. Malt tregulv.

Soverom 1:
Malt panel på vegg og i tak. Panel i tak. Malt tregulv.

Soverom 2:
Malt panel på vegg og i tak. Malte plater i tak. Malt tregulv.

Mellomgang:
Panel på vegg og i tak. Laminatgulv. 

Soverom 3:
Malt panel på vegg og i tak. Panel i tak. Malt tregulv.

Soverom 4:
Malt panel på vegg og i tak. Malte plater i tak. Malt tregulv.

Omkledningsrom:
Panel på vegg og i tak. Laminatgulv.

Bod med stige til loft.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Heim kommune. I kommunedelplanen for Valsøybotn ligger eiendommen i område avmerket som LNF - område sone A  (Landbruk, natur og friluftsområde med forbud mot spredt bolig, nærings og fritidsbebyggelse).

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum inkludert omkostninger må være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkont innen overtakelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

VÅNINGSHUSET selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av
kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgåend bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra takst på  eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 313
 • Bruksnummer: 7
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5055
 • Kommuneområde: Heim - Halsa