Todalen/Viastua - Landbrukseiendom med moderne driftsbygning for melkeproduksjon i robotfjøs. Melkekvote på 275 tonn.

Viastua, Todalsvegen 1408, 6645 Todalen
Prisantydning:
9 900 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom: 6
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 712 000 kvm
 • Byggeår: 1890
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Viastua i Todalen!

Viastua er en større landbrukseiendom med moderne driftsbygning for melkeproduksjon i robotfjøs. Gården ligger like ved Todalen sentrum i Surnadal kommune. Det er dagligvarebutikk og barnehage i bygda. Ca. 20 km til Stangvik barneskole. Kommunesenteret i Surnadal ligger ca. 23 km unna.
Eid melkekvote utgjør 275.000 liter. Det foreligger leieavtale på en melkekvote på 25.000 liter. Melkekvote utgjør etter dette 300.000 liter. Disponibel melkekvote for 2021 er 321.000 liter (faktortall 1,07).

Det er grasproduksjon på all dyrka mark. Sauehold med omlag 30 vinterfóra sauer som er på sommerbeite i Kvendsetdalen. I tillegg til mye fulldyrka jord er det, sammen med andre grunneiendommer, et større uregistrert jordsameie. Det tilligger eiendommen fallrettigheter, samt jakt- og fiskerettigheter.

Beliggenhet

Gården ligger like ved Todalen sentrum i Surnadal kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal.  Bygda, med vel 400 innbyggere, ligger innerst i Todalsfjorden. Det er dagligvarebutikk og barnehage i bygda. Ca. 20 km til Stangvik barneskole. Kommunesenteret i Surnadal ligger ca. 23 km unna.

Adkomst

Se kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen er fordelt på 16 teiger og arealet er på totalt 712 daa.

Arealene fordeler seg slik:

Fulldyrka jord: 122,4 daa.
Overflatedyrka jord: 0,0 daa.
Innmarksbeite: 2,9 daa.
Skog inkl. myr, særs høy bonitet: 98,1 daa.
Skog inkl. myr, høy bonitet: 233,6 daa.
Skog inkl. myr, mddels bonitet: 66,5 daa.
Skog inkl. myr, lav bonitet: 0,0 daa.
Uproduktiv skog inkl. myr: 128,6 daa.
Myr uten skog: 19,5 daa.
Jorddekt fastmark: 4,2 daa.
Skrinn fastmark: 9,9 daa.
Bebygd, samf., vann, bre: 15,2 daa.
Ikke kartlagt: 11,1 daa.

Alle arealer er hentet fra Gårdskart NIBIO.

I tillegg kommer andel av uregistrert jordsameie. Totalt areal uregistrert jordsameie er i følge Gårdskart NIBIO på 18958,9 daa. Det opplyses at eierandel for denne eiendom er på 20%.
Jordsameiet ligger opp mot Kvendsetdalen, rett bak hovedbruket. Dette er felles fjell- og skoggrunn for eiendommene gnr 137 og bnr 1,2,3 og 4. Beliggenheten gjør at det enkelt kan benyttes til sommerbeite for sauene. I tillegg er det jakt på småvilt, som for eksempel rype.

Dyrket mark/innmarksbeite:
For det meste sandjord, som hovedsaklig er selvdrenerende. Noe stein i jorda, som også er tørkesvak.
Arrondering er god, med store teiger liggende nærme driftssenteret. En teig ligger nede ved idrettsanlegget, mens en annen ligger på bortsiden av elva Toåa.

Skog:
I følge skogbruksplan fra 2007 er det 352 daa med produktiv skog, stående kubikkmasse på 2300 m3 med gran og furu. Halve arealet er i hogstklasse 4 og 5. Mye traktorveier inne i felta, skogsbilvei inn til grusuttaket.
Det har vært drevet et aktivt skogbruk på gården, både med hogst, planting og ungskogpleie. Etter 2007 er det tatt ut ca 700 m3 tømmer, noe av dette er plantet.
Deler av skogen er klassifisert som "Vern mot fjell". Fredningsvedtak om vern av Trollheimen landskapsvernområde er tinglyst i grunnboken.

Eiendommen har fallrettigheter i elva Råssåa.
Fallrettighetene er utleid, jf. Avtale om leige av fallrettar mm., tinglyst 24.12.2007.

Jakt

Jakta organiseres gjennom Kvendset og Todalshaug hjortelag. Overskudd av jakta betales inn til grunneierlaget. Det har ikke vært utbetalinger fra jakta de siste åra.

Fiskerett i Toåa:
Eiendommen har fiskerett i Toåa, denne administreres av Todalen elveeierlag.

Innhold og standard

Våningshus, 420 m2 BTA:

1. etasje: 2 entrèr, 2 kjøkken, 4 stuer, bad, wc, vaskerom.
2. etasje: 2 fordelingsganger, 6 soverom, bad, 2 lagerrom.

Driftsbygning, grunnflate 918 m2, oppført 1890, tilbygd 2001/2013:

Kjeller: 4 adskilte gjødselkjellere.
1. etasje: Husdyrrom, melkerom, tekninsk rom, sanitærrom, smittesluse.
2. etasje: Låve.

Eldste del av driftsbygning er bygd i 1890/1973. Det er også påbygd husdyrrom i 2001 og 2013. Det er i tillegg bygd på fòrrom og potetlager,
samt at en plansilo er ombygd.

Redskapshus, 207 m2 BTA, oppført 1980:
Enkelt verksted/redskapslager.

Eldre fjøs, 168 m2 BTA, ukjent byggeår:
Kjeller: Garasje.
1. etasje: Material-lager.

Stabbur, 100 m2 BTA, ukjent byggeår:

Eldhus, 70 m2 BTA, ukjent byggeår.

Det er også en seter i Kvendsetdalen, samt et naust (ikke besiktiget av megler).

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisk oppvarming og vedfyring. Våningshuset har eldre teglsteinspiper, begge skal ha rør-innsats.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som i kommunedelplan er avsatt til: LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Det er inntegnet trasé for høyspent over eiendommen. Se vedlagte utsnitt av kommuneplanens arealdel for nærmere detaljer.

Se for øvrig Planstatus av 22.06.2021 som er utabreidet av Surnadal kommune (vedlagt i salgsoppgaven).
Kopi av kommuneplanens arealdel med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Odel - Konsesjon

Det hviler odel på eiendommen. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger innbetales før overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 137
 • Bruksnummer: 4
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1566
 • Kommuneområde: Surnadal