Næringstomt

Næringstomt, Børsa, 7353 Børsa
Prisantydning:
690 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Tomt
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 1 898 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Tomten ligger i landlige omgivelser; ca. 2,5 km fra E39 i Børsa i Skaun kommune. Tomten er forholdsvis flat og er godkjent omdisponert og fradelt for etablering av næringsareal. Parsellen består av bevokst myr og er planlagt bebygd med kaldt lager. Det foreligger en byggegrense på 50 meter fra senter fylkesvei. Ved bygging nærmere enn 50 meter fra midtlinje, må det søkes dispensasjon. Ubebygd/utvendig areal kan tjene som oppstillingsplass/utelager. Det kan ikke hensettes/lagres utstyr nærmere vegen enn 6 meter målt fra vegens kantlinje.

Adkomst

Se kartutsnitt.

Reguleringsforhold

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014 og stadfestet 09.02.2016. Eiendommen er vist som LNFR.

Diverse

Tomten selges som en råtomt. Kjøper må selv innhente bygningsmyndighetenes godkjenning for den bebyggelse som eventuelt er tenkt oppført på tomten. Kostnader for eventuell tilknytning til strøm, vann og avløp, samt kostnader for geotekniske undersøkelser, bæres av kjøper.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 169
 • Bruksnummer: 20
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5029
 • Kommuneområde: Skaun