Meråker - Velholdt småbruk med sentral beliggenhet. Ca. 112 dekar, hvorav ca. 23 dekar dyrket. Seterbu på selveid grunn.

Mellomriksveien 4555, 7530 Meråker
Prisantydning:
3 750 000,–
 • Primærrom: 225 kvm
 • Bruksareal: 949 kvm
 • Soverom: 4
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 112 100 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til

Beliggenhet

Idyllisk og velholdt småbruk som ligger sentralt i Meråker omgitt av et rikt kulturlandskap og vakker natur. Herfra er et kort vei til skoler, barnehager, butikker, offentlig transport, idrettsanlegg, skiløyper, alpinanlegg m.m. Videre er det kort vei til riksgrensen og Storlien. Fra setereiendommen som utgjør nesten halve totalarealet på småbruket, er det umiddelbar nærhet til natur og friluftsliv. Vinterstid er det opptråkket skiløype ca 100 meter fra bygningsmassen.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 112 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 23 dekar fulldyrket mark, ca. 5 dekar innmarksbeite, ca. 53 dekar produktiv skog, ca. 26 dekar annet markslag og ca. 5 dekar gårdstun/annet. Viser til NIBIO gårdskart som er vedlagt i komplett salgsoppgave. Almenningsrettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppf. ca. 1929, tilbygd på 50-tallet): 

1. etg:

Gang: Fliser på gulv og malte panelplater med stakkatur på vegger. Tak med høvlede bjelker og fiskebeinsmønster. Down-lights i tak. Sikringsskap m/automatsikringer. Varme i gulv.

Bad: Fliser på gulv og vegger. Baderomsinnredning m/2 servanter. Wc, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Varme i gulv (med unntak av et lite område ved døra). Tak med høvlede bjelker og fiskebeinsmønster. Down-lights i tak.

Kjøkken: Tregulv av kunsttørket gran og panel/malte plater på vegger. Kjøkkeninnredning m/komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Jøtul vedovn. Plass til spisebord. Luke til jordkjeller m/varmtvannsbereder. Utgang til veranda.

Mellomstue:  Tømmerpanel og malte panelplater på vegger, tregulv av kunsttørket gran. Luke til jordkjeller m/varmtvannsbereder.

Stue: Tregulv av kunsttørket gran, tømmerpanel og malte panelplater. Tak med høvlede bjelker og fiskebeinsmønster. Downlights i tak. Godkjent montering av Aduro 9 peisovn den 2/7-21.

2. etg:

Gang: Tregulv og malt panel på vegger.

Soverom: Tregulv av kunsttørket gran og malt panel på vegger. Ferdigmalte panelplater i tak.

Soverom: Malt opprinnelig tregulv og malt panel på vegger. Ferdigmalte panelplater i tak. Jøtul 602 vedovn.

Soverom: Malt originalt tregulv og malte panelplater på vegger. Jøtul 602 vedovn.

Soverom: Malt opprinnelig gulv og malt panel på vegger. Listverk av villmarkspanel. Trolla 804 vedovn.

DRIFTSBYGNING (oppf. ca. 1920, tilbygd i 1937 og 1945):

1. etg: Verksted, hobbyrom/stort innredet rom, tidligere husdyrrom og boder. 2. etg: Gang og 3 romslige rom. 3. etg: Kaldloft m/vindu i gavlvegg. Stor låve m/utvendig låvebru. Sikringsskap m/automatsikringer. Taket er tekket med profilerte metallplater.

REDSKAPSHUS (oppf. 2013):

Praktisk redskapshus med murgulv og takhøyde på ca. 3,9 meter. 2 porter med en høyde på ca. 3,5 meter. Montert sikringsskap (juni 2021) med automatsikringer som styrer redskapshus og søppelhus. Det er lagt opp rør i betongplate for eventuell montering av to sluker i gulvet.

STABBUR (oppf. ca. 1925):

Bygningen er oppført i 1 1/2 etasje. Innlagt strøm. Taket er tekket med profilerte metallplater.

SETERBU (oppf. ca. 1944):

Seterbu som står oppført på selveid grunn/utmarksparsellen. Rehabilitering må påregnes.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger iflg kommuneplanens arealdel i et LNFR-område for spredt boligbebyggelse (framtidig). Kommuneplanens arealdel samt utsnitt fra planbestemmelsene følger vedlagt. Komplette beskrivelser, bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra NIBIO gårdskart. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det som ønskes av løsøre og tilbehør. Alt løsøre og tilbehør som eventuelt blir stående igjen overtas i den stand det er.

Odel - Konsesjon

Det foreligger ikke odel på eiendommen.
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.
Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.
Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2.  Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med ansvarlig megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

VÅNINGSHUSET selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år
etter overtakelsen.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 12
 • Bruksnummer: 3
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5034
 • Kommuneområde: Meråker