Byneset - Idyllisk småbruk med fantastisk sjøutsikt. Ca. 109 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 41 dekar fulldyrket.

Høyemshaugen 43 og 47, 7074 Spongdal
Prisantydning:
8 740 000,–
 • Primærrom: 133 kvm
 • Bruksareal: 133 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 109 400 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Idyllisk småbruk som ligger ved golfbanen på Spongdal, omgitt av et vakkert kulturlandskap, flott sjøutsikt og nærhet til Trondheim.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 109,4 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 41 dekar fulldyrket jord, ca. 1,8 dekar innmarksbeite, ca, 7,2 dekar produktiv skog og ca. 53,9 dekar annet markslag. Resterende areal utgjør gårdstun/vei. Flott opparbeidet gårdstun m/plen og beplantning. Ca. 75 dekar av eiendommen er utleid til Stiftelsen Nidaros Golfbane og Byneset Golfsenter AS, derav ca. 23 dekar fulldyrket jord og ca. 52 dekar annet markslag. Årlig leieinntekt utgjør kr. 67.453,- pr. år, jfr. vedlagt avtale.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført ca. 1908):

1. etg:

Inngang via overbygd inngangsparti m/down-lights.

Gang: Fliser på gulv og malte panelplater på vegger. Garderobe. Varme i gulv.

Vaskerom: Fliser på gulv og vegger. Skyllekar, veggfestet wc, OZO varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin. Arbeidsbenk og div. skap. Down-lights i tak.

Kjøkken: Fliser på gulv og malte plater på vegger. Hvit profilert kjøkkeninnredning fra 2009 m/integrerte hvitevarer (oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap og induksjon platetopp). Varme i gulv. Down-lights i tak.

Stue: Lys og trivelig stue m/laminatgulv og malte plater på vegger. Varmepumpe og peisovn. Down-lights i tak. Utgang til stor veranda.

2. etg:

Gang: Laminatgulv og malte plater på vegger. Skyvedørsgarderobe. Down-lights i tak.

Bad: Fliser på gulv og vegger. Baderomsinnredning m/heldekkende servant i glass. Flislagt dusjnisje m/glassbyggerstein. Badekar, skap og veggfestet wc. Varme i gulv. Down-lights i tak.

Soverom: Laminatgulv og malte plater på vegger. Down-lights i tak.

Soverom: Laminatgulv og malte plater på vegger. Down-lights i tak.

Soverom: Laminatgulv og malte plater på vegger. Down-lights i tak.

Loftstue: Laminatgulv og malte plater på vegger. Down-lights i tak.

Kjeller:

Grovkjeller m/sentralstøvsuger, vannmåler, hovedstoppekran og sikringsskap m/automatsikringer.

KÅRBOLIG (oppført ca. 1920):

Bygningen er oppført i 1 1/2 etasje + kjeller. Teknisk sett fremstår bygningen i dårlig stand og totalrehabilitering må påregnes.

DRIFTSBYGNING (oppført ca. 1860, påbygd i 1963):

Bygningen inneholder tidligere husdyrrom, redskapsboder og vognboder. Fraukjeller under husdyrrommet. Stor låve med 2 porter. Innlagt vann i husdyrrommet. Innlagt strøm. Taket er tekket med profilerte metallplater.

UTHUS:

Bygningen er oppført i 1 etasje og fremstår i dårlig forfatning. I gamle dager ble bygningen brukt som hønsehus.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Iflg kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i et LNFR-område for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende samt idrettsanlegg (golfbane), jfr. .utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2012-2024 m/tegnforklaring. Bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler. Deler av eiendommen er regulert til golfbane, jfr. vedlagt reguleringsplan m/tegnforklaring. For nedre del av eiendommen gjelder reguleringsplan for Spongdal, jfr. vedlagt reg. plan m/tegnforklaring og bestemmelser samt planoversikt m/tegnforklaring.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra NIBIO-gårdskart.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av innbo, løsøre og tilbehør. Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Følgende unntak gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUS OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 233
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5001
 • Kommuneområde: Trondheim-Syd