Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Narvik - Tysfjord
Landbrukseiendom

Hamarøy - Landbrukseiendom i full drift - Moderne driftsbygning fra 2015 - Steinbrudd - Ca. 3122 dekar

Leiknesbø østre, 8275 Storjord i tysfjord
Prisantydning:
9 500 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:5
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:3121 dekar
 • Byggeår:1995
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Leiknesbø østre, Storjord i tysfjord 8275

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget flott og landlig til på Bognes i Hamarøy. Usjenert med fantastisk utsikt til både fjell og sjø. Ferjeleiet "Bognes - Skarberget / Lødingen" ligger like ved, så det er kort vei til både Narvik, Lofoten, Vesteråen og Harstad. Det er ca. 3 km til nærmerste dagligvarebutikk som er Joker Storjord. Det er fine turområder like ved eiendommen og sjøen er lett tilgjengelig med mulighet for fiske og båtliv. Båtplass i småbåthavn rett nedenfor eiendommen.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 3121 dekar.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 147,1 dekar
Overflatedyrket jord ca. 0,0 dekar
Innmarksbeite ca. 25,4 dekar
Produktiv skog ca. 930,4 dekar
Annet markslag ca. 1992,3 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 25,8 dekar
Sum arealer: ca. 3121 dekar

Dyrket mark
Eiendommen har ifølge offentlige gårdskart 150,4 dekar fulldyrka jord. Det er en god del lett sandjord, og noe myrjord på eiendommen. Jorda er i god hevd. Det er gjort kontinuerlige dreneringstiltak på dyrkajord. Det er profilert ca 50 dekar på begynnelsen av 1990-tallet. I 2010 ble det dyrka 44 dekar, hvor det ble lagt steinsatte kanaler som drenering. Eiendommen har 26,2 dekar med innmarksbeite ifølge offentlige gårdskart.

Skog
Det er ifølge offentlige gårdskart 931,3 dekar produktiv skog på eiendommen. Det er tilplanta gran på ca 930 dekar. Det er noe bjørkeskjerm på mindre deler av det tilplanta arealet. Skogen har hatt ungskogpleie og uttak av bjørkeskjerm gjennom årlig skogsdrift. Det er ifølge offentlige
gårdskart 1403,5 dekar uproduktiv skog. Det er mest lauvskog i den uproduktive skogen, og bjørk er dominerende treslag. Det er også innslag av furu i uproduktiv skog. Skogstatistikk på eiendommen er innhentet fra Per Arne Rahka i Tysfjord kommune.

Steinbrudd
Det er steinbrudd på eiendommen. Arealet er regulert som masseuttak/industriområde. Massen er i følge hjemmelshaver CE-godkjent i 2015, og steinbruddet er dermed godkjent for komersiell drift. Bognes granitt AS drifter steinbruddet. Steinbruddet betaler kr. 3 pr tonn masse som leie av eiendommen. Det er i følge hjemmelshaver planlagt uttak av 10.000-15.000 kubikkmeter årlig. Det er i følge hjemmelshaver forventede inntekter på 35.000-52.500 kr årlig.

Utleie av areal
Telenor leier areal på Bogvetten hvor det er satt opp mast. Arealleien er oppgitt til å være kr. 17.350 kr pr år med indeksregulering. Kontrakten har ifølge hjemmelshaver 5 års varighet fra 2021. Avtalen er ikke tinglyst.

Festet tomt/vannrettighet
Hamarøy kommune fester en tomt for kommunalt renseanlegg på eiendommen (gnr. 274, bnr. 1, fnr. 2). Festetid 50 år fra 01.01.2002 med automatisk forengelse 20 år i gangen. Avtalen gjelder tomtefeste og vannrettigheter. Iflg. selger utgjør dette pt ca. kr. 20.000,- pr år.

Jakt

Eiendommen er med (og har rett til å være med) i Storjord/Tysnes jaktlag. Eiendommen får i følge hjemmelshaver ca. 50 kg kjøtt årlig som inntekt fra elgjakta.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende:
- Våningshus
- Driftsbygning
- Redskapshus.
- Gjødselkum

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Hamarøy kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNFR - område (Landbruk, natur, friluftsformål samt reindrift). Deler av eiendommen ligger under område avmerket som område for drikkevannskilde og noe areal er avmerket til industriformål. Se vedlagt reguleringskart.

Odel - Konsesjon

Odel
Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på
odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 15% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Beløpet skal stå som sikkerhet for kjøpers eventuelle tap som følge av at odelsløsningssummen blir satt lavere enn kjøpesummen. Dersom tapet blir større enn tilbakeholdt beløp, er dette kjøperens fulle og hele økonomiske ansvar, og kan ikke rettes som krav mot selger. Kjøper må selv bære eventuelle saksomkostninger, samt øvrige utgifter i forbindelse med et evt. krav om odelsløsning, herunder et evt. tap av påløpte utgifter til dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. Videre
skjer alle påkostninger, investeringer eller liknende for kjøpers risiko fra overtakelse til endelig odelstakst er fastsatt, og det kan ikke reises krav mot selger som følge av tap ved slike påkostninger, investeringer eller lignende. Kjøper plikter å holde eiendommen forsvarlig ved like fra overtakelse til endelig odelstakst er rettskraftig, slik at den ikke forringes. Dersom eiendommener blitt forringet grunnet manglende vedlikehold, og dette må antas å ha fått betydning forodelstaksten, reduseres nærværende odelsgaranti tilsvarende den forringelse som skyldes det manglende vedlikehold. Dersom
kjøper har hogd ut skog i perioden fra overtakelse til rettskraftig odelstakst foreligger, reduseres garantiansvaret tilsvarende det nettobeløp (før skatt og skogavgift) som kjøper har innvunnet ved lik hogst. Dersom kjøper begjærer overskjønn uten selgers skriftlige samtykke og overskjønnet blir satt lavere enn underskjønnet, kan kjøper ikke kreve dekket annen differanse enn forskjellen mellom salgssummen og underskjønnet. Odelssøksmål
må reises av de odelsberettigede innen 6 mnd fra overdragelse/tinglysing av skjøtet.

Konsesjon
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift. Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette nsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontaktmed eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Dersom avtale om salg (aksept bud) inngås før 01.01.2022 gjelder følgende:
Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter 31.12.2021, gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper*:
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.

Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, og kjøper ikke er forbrukerkjøper:
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig med unntak av våningshuset overtas i den stand den var ved kjøpers forutgåend bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de lminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 274
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 18
 • Fylkesnavn: Nordland
 • Kommunenummer: 1875
 • Kommuneområde: Narvik - Tysfjord
Les mer