Gårdsbruk på Bones i Bardu - Samdrift med melk -og kjøttproduksjon - Melkekvote - Ca. 1579 dekar

Bonesveien 1150, 9360 Bardu
Prisantydning:
3 900 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom: 4
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 1 578 999 kvm
 • Byggeår: 1935
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Bonesveien 1150!

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget flott og landlig til i naturskjønne omgivelser ved Bones i Budal/Stordal i Bardu. Fra eiendommen er det ca. 30 min kjøretur til kommunesenteret Sætermoen og ca. 40 min til Bjerkvik.  Et flott utgangspunkt for friluftsliv hele året med fantastisk turterreng i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 1579 dekar fordelt på 7 parseller.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 196 dekar
Overflatedyrket jord ca. 0 dekar
Innmarksbeite ca. 21,3 dekar
Produktiv skog ca. 599 dekar
Annet markslag ca. 441,4 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 14,6 dekar
Ikke kartlagt ca 306,7 dekar
Sum arealer: ca. 1579 dekar

Jakt

Eiendommen er medlem i et jaktlag for jakt på elg sammen med flere andre eiendommer. Det utbetales ikke økonomisk utbytte, men i form av kjøtt som utgjør ca. 200 kg i året.

Samdrift
Eiendommen er med i Bones Samdrift DA som er et samvirkeforetak med formål å drive felles melk - og kjøttproduksjon. Selskapsavtale for Bones Samdrift DA finnes vedlagt i salgsoppgaven. Andelene er bundet til deltakernes eiendommer med rettigheter og forpliktelser i 20 år fra 2004.

Bones Samdrift DA fester tomt for samdriftsfjøset på gnr. 61, bnr. 25 i Bardu. Festekontrakt tinglyst 19.10.2004 med dagboknr. 5408. Festetid 20 år med rett til forlengelse. Årlig festeavgift er pt. kr. 1.000,-. Hjemmel til grunn: Andreas og Solveig Steinnes.    

Melkekvote
Bones Samdrift DA har en selveid grunnkvote som utgjør ca 311.000 tonn jfr. vedlagte landbrukstakst. Disponibel melkekvote for 2021 på ca 332.770 liter (grunnkvote multiplisert med et forholdstall som for 2021 utgjør 1,07)

Kjøper overtar andel (50%) av melkekvoten fra overtakelse med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Interessenter anmodes om å gjøre seg kjent med regler for salg, utleiepriser mv. for melkekvoter. For ytterligere informasjon om melkekvotesystemet, priser m.m. gå inn på følgende linker:

www.landbruksdirektoratet.no

www.melkekvoter.no

Innhold og standard

Våninghus:
Byggeår: 1935 med tilbygg i 1975
Areal: Bruttoareal på ca. 258 kvm.
Oppført i tømmer og bindingsverk på kjeller i betong. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med bølgeblikk. Vinduer av typen med isolerglass. Boligen inneholder: 1. etasje: vindfang, gang, vaskerom, grovkjøkken, kjøkken og stue. 2. etasje: gang, bad, loftstue og 4 soverom. Kjeller med 3 boder og vaskerom. 

Driftsbygning:
Byggeår: 1968
Areal: Bruttoareal på ca. 358 kvm.
Driftsbygningen har 20 båsplasser og 2 ungdyrbinger. I forlengelsen av driftsbygningen er det en plansilo (brukes i dag som lager). Driftsbygningen brukes som ungdyrfjøs i tilknytning til samdrifta (Bones samdrift leier driftsbygningen). Driftsbygningen har støpt gjødselkjeller. Vegger er utvendig kledd med etemitt og låvepanel. Taket er tekket med bølgeblikk.

Redskapshus:
Byggeår: 1966
Areal: Bruttoareal på ca. 150 kvm.
Eldre redskapshus fra rnidten av i 1960 tallet. Redskapshuset er noe upraktisk på grunn av lav takhøyde. Det er derfor størst verdi som bilgarasje og som lager. Redskapshuset har støpt gulv. Vegger av bindingsverk kledd utvendig med panel. Takkonstruksjon av tresperrer, utvendig tekket med bølgeblikk.

Samdriftsfjøs:
Byggeår: 2005
Areal: Bruttoareal på ca. 755 kvm.
Driftsbygningen er bygget for melkeproduksjon. Den har 62 liggebåser. Den har en 1x8 melkestall (parallell stall). Utvendig gjødsellagerpå ll40 m3 og utvendig plansilo med kapasitet på ca. 850 m3. Driftsbygningen har bærekonstruksjon av stålbuer, Vegger og tak er av sandwich elementer.

Stabbur:
Stabbur i to etasjer, oppført i tømmer.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus:
Elektrisitet med varmepumpe og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Bardu kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNFR-område (Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift).

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding:
Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del driftsløsøre overdras. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av besetning
og forlager. Alt tilbehør vil i så fall overtas i den stand de er. Tilbehøret til å så fall overtas i.h.t. gjeldende beholdning/verdi pr. overtakelsesdag
og skal ikke avregnes mot beholdning/verdi oppgitt i verken takst eller pr. aksepttidspunkt, dog under forutsetning av at endringen ikke utgjør mer enn +/- 5%. Dersom endringen utgjør mer enn +/- 5% skal avregningen skje fra første krone.

Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i kjøpekontrakten. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evt. takstverdier. Verdien av
gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Avregning av tilskudd: Produksjonstilskuddet utbetales etterskuddsvis, dvs i løpet av 1. kvartal året etter telling og søknad. Produksjonstilskuddet som gjelder for året eiendommen overtas avregnes i forhold til overtakelsestidspunktet.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 15% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Ytterligere informasjon fremgår av komplett salgsoppgave.

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 61
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 54
 • Fylkesnavn: Troms og Finnmark
 • Kommunenummer: 5416
 • Kommuneområde: Bardu