Verdal - Veldrevet gårdsbruk med en flott beliggenhet. Moderne driftsbygning m/melkerobot. Melkekvote på 230.280 liter.

Husbyvegen 119 og 121, 7655 Verdal
Prisantydning:
9 150 000,–
 • Primærrom: 391 kvm
 • Bruksareal: 450 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 490 800 kvm
 • Byggeår: 1994
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Tokstad Gård er et veldrevet melkebruk som  ligger i Verdal kommune, i et aktivt og attraktivt jordbruksområde med vakker sjøutsikt. Verdal har alle nødvendige funksjoner tilgjengelig, som skoler, barnehager, offentlige tjenester, butikker, kulturtilbud, servering og overnatting. Nærmeste tettsted er kommunesenteret Verdal som ligger ca. 5 km fra eiendommen. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Etter avtale.

Jord, skog og tun

Ca. 491 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 136 dekar fulldyrket, ca. 17 dekar overflatedyrket, ca. 65 dekar innmarksbeite, ca. 260 dekar produktiv skog og ca. 3 dekar annet markslag. Resterende areal utgjør tun/annet. Viser til NIBIO gårdskart. I tillegg har eiendommen en jordleieavtale på 81 dekar fram til 2026. Kjøperen trer fra overtakelsen inn som ny leietaker, jfr. vedlagt jordleieavtale dat.  01.02.17.

Det er allmenningsrett i Volhaugen Statsallmenning, som innebærer uttak av tømmer og ved til eget bruk etter søknad.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen tilhører Volhaugen Grunneierlag som administrerer jakta.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i 1994):

Innhold:
1. etg: Entre, wc/omkledningsrom, gang, vaskerom, bad, kjølerom, kjøkken, stue/spisestue, stue og bod.
2. etg: Bad, loftstue, kontor, bod og 5 soverom.

KÅRBOLIG (oppført i 1985):

1. etg: Entre, gang, wc, vaskerom, bad, kjøkken, spisestue, stue, trapperom og 2 soverom.
Kjeller: Gang/trapp, bad, kjellerstue og 7 boder.

DRIFTSBYGNING (oppført i 1926, tilbygd i 1999 til løsdrift (melkerobot etablert i 2012)):

Driftsbygning for melkeproduksjon med robot. Løsdrift med 24 liggebåser for melkekyr samt plass til kalver og ungdyr.

Konstruksjon:
Konstruksjon i bindingsverk, delvis isolert. Husdyrdel isolert, ellers er bygget uisolert. Utvendig stående bordkledning i tre.

Tak:
Tak i saltaks form. Tekket med eternitt og stålplater.

Grunnmur:
Gjødselkjeller i støpt betong. Kjeller under hoveddel. Gjødseltrekk under kalveavdeling. Støpt, dobbel plansilo.

El-anlegg, vann og brannvarsling:
Bygget er tilknyttet gårdens brannvarslingsanlegg. Det opplyses at det er årlig kontroll på anlegget, ingen avvik. Bygget er tilknyttet strøm. Det er ikke gjort undersøkelser av det elektriske anlegget, da dette krever fagkyndig kompetanse.

Husdyrrom:
Nyeste avdelinga rommer løsdrift med 24 liggebåser samt fem binger, fra 1999. Eldre del, det opprinnelige fjøset, er ombygd i 2000 til å romme ungdyr og kalver i binger og på bås. Forbrettene står i L-vinkel mellom avdelingene, begge forbrett har takskinne for forutlegger.

Sanitærrom:
Det er garderobe, toalett og dusj i fjøset. Dusj opplyses ikke å være i bruk.

Foring og melking:
Utforing med skinnegående forutlegger fra 2002. Denne fylles med rundball ved hjelp av silotalje. Melking med De Laval VMS Classic melkerobot fra 2012. Kraftfor fores manuelt til ungdyr.

Plansilo:
Støpt, dobbel plansilo som i dag brukes som rundballager. Plansiloen er funksjonell.

Låve:
Uisolert låve som i dag benyttes som lager for utstyr og maskiner. Dimensjonert for traktor.

Gjødsellager:
Det er en utvendig rund gjødselkum ovenfor driftsbygningen. Denne har en kapasitet på 1200 kbm. Sammen med gjødselkjeller anslås det en total lagringskapasitet på 16 mnd.

Melkekvote:
Melkekvoten på 230 280 liter er verdsatt til kr 1 850 000,- Dette tilsvarer en gjennomsnittlig verdi på 8 kr pr liter. Det er ved verdsettingen lagt vekt på at kvoten benyttes i aktiv melkeproduksjon på gårdsbruket. Markedsverdien ved privat omsetning ligger vesentlig høyere, men på grunn av usikkerhet knyttet fremtidige regler rundt salg av melkekvoter (privat og statlig) tilsier dette en lavere verdsetting. Kvotesalg reguleres av staten, som vil gi føringer for hvor stor andel av kvoten som kan omsettes privat.

REDSKAPSHUS (oppført i 1977):

Romslig redskapshus med seks skyveporter på langside mot tunet. Dimensjonert for traktor.

Konstruksjon:
Konstruksjon av stolper/bindingsverk. Utvendig stående bordkledning i tre. Uisolert, delvis åpen konstruksjon.

Tak:
Tak i saltaks form, tekket med stålplater.

Grunn:
Støpt plate på mark.

El-anlegg og brannvarsling:
Bygget er tilknyttet gårdens brannvarslingsanlegg. Det opplyses at det er årlig kontroll på anlegget, ingen avvik. Bygget er tilknyttet strøm.

UTHUS (oppført på 1800-tallet):

Opprinnelig vedfyrt korntørke. Benyttes nå som lager. Enkel konstruksjon med utvendig stående bordkledning av tre, saltak tekket med stålplater. Det er SEFRAK-registrering på bygget grunnet alder, det må påregnes meldeplikt ved omgjøring eller rivning.

SETERBU og FJØS (ukjent byggeår):

Andel i setervoll med fjøs og seterstue som står oppført på naboeiendommen. Bygningene er i felles eie. Skiftet tak og vinduer på seterbua, trolig på 70-tallet.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende. Utsnitt av kommuneplanen m/tegnforklaringer følger vedlagt. Bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.

Diverse

Melkekvote: Disponibel melkekvote utgjør p.t. 246.400 liter, hvorav selveid grunnkvote utgjør 230.280 liter (for å fastsette disponibel melkekvote må grunnkvotene multipliseres med et forhåndstall som for 2021 utgjør 1,07). Melkekvoten er inkludert i prisantydningen. 

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt.
Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Alle gjenstander overtas i så fall i den stand de er.

Avregning av tilskudd: Produksjonstilskuddet utbetales etterskuddsvis, dvs i løpet av 1. kvartal året etter telling og søknad. Produksjonstilskuddet som gjelder for året eiendommen overtas avregnes i henhold til overtakelsestidspunktet.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også driftsløsøre, besetning og forlager overdras. Selger har utarbeidet en liste over driftsløsøre og besetning som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale. Både driftsløsøre, besetning og forlager vil i så fall overtas i den stand det er. Ta kontakt med ansvarlig megler for å få en oversikt over dette. Dersom gården blir solgt med driftsløsøre, besetning og forlager vil dette bli spesifisert i kjøpekontrakten, men det vil være naturlig å avregne verdiene med eksakte verdier på overtakelsestidspunktet. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens driftsløsøre, besetning og forlager er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Odelsfraskrivelser foreligger. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

VÅNINGSHUSET og KÅRBOLIGEN selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven §3-9: Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i
vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven
og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene
fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.
Opplysninger om arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapportene på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset og kårboligen på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 48
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5038
 • Kommuneområde: Verdal