Hildringen gård i Bindal - Meget gode jakt - og fiskemuligheter - Ca 5571 dekar - Molo med flytebrygge

Hildringen gård, 7980 Terråk
Prisantydning:
4 600 000,–
 • Primærrom: 124 kvm
 • Bruksareal: 200 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 5 571 863 kvm
 • Byggeår: 1982
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Hildringen gård i Bindal kommune.

Beliggenhet

Hildringen gård ligger meget flott og landlig til på halvøya Hildringen ved Terråk i Bindal kommune. Usjenert med gode sol - og utsiktsforhold. Man må bruke sjøveien fra Terråk som adkomst (5-10 min med båt). Gården er et utmerket utgangspunkt for friluftsliv med muligheter for småviltjakt, storviltjakt, fjellfiske, sjøfiske, bærturer, fotturer, bading mv. 

Dagens eier har brukt gården som en aktivitetsgård med utleie for jakt og fiske samt private arrangement (utdrikningslag, bursdager, familier, samlinger mv.) og firma arrangement. Se hildringen.no

Fra eiendommen er det ca. 5-10 min båttur til Terråk hvor det bla. er skole, dagligvarebutikk, Bygger`n, frisørsalong og gjestegård med muligheter for bespisning mv.

Adkomst

Kjør til Terråk i Bindal. Fra Terråk må man med båt (5-10 min) over til Hildringen gård som ligger på en halvøy. Se vedlagt kartutsnitt.
Det er signalanløp på Hildrignen for rutebåten. Praktisk hvis man skal frakte større ting.

Jord, skog og tun

Eiendommen er iflg. Nibio gårdskart på ca. 5571,9 dekar.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord, ca. 69,9 dekar
Produktiv skog, ca. 3503,7 dekar
Annet markslag, ca 1983,4 dekar
Bebygd, vann, bre, ca. 14,9 dekar
Sum arealer: ca. 5571,9 dekar

Jakt

Jaktrettigheter for stor - og småviltjakt tilligger eiendommen.
Selger opplyser at det er fine forhold for jakt av skogsfugl, li-rype, fjell-rype, hare, rådyr og elg på eiendommen. Kovoten på elg har vært ca. 4-6 pr år.

Det står en jakthytte på eiendommen ved vatnet "Næverlidammen" som ligger ca 1,5 km i luftlinje fra gården. Her er det også muligheter for fiske.

Innhold og standard

Våningshus:
Inneholder: 1. etasje: vindfang, gang, vaskerom, toalett, kjøkken med spiseplass, matbod og stue. 2. etasje: bad med dusj og wc,  4 soverom og stue. Kjeller med lagringsplass. 

Tidligere butikk:
Inneholder 1 etasje og loft. Brukes som lager i dag. Bygningen fremstår som kondemnabel.

Driftsbygning:
Redskapslager, slakterom, og diverse lagerrom.

Naust:
Lagringsplass for båt og reskap samt sløyebenk.

Anneks:
Enkle bygg brukt til overnatting ifbm. aktiviteter på gården.

Jakt hytte:
Enkel og praktisk standard. Vedkomfyr til oppvarming og tilberedning av mat.

Det er etablert molo med brygge og flytebrygge på eiendommen. Moloen ble restaurert/ oppgradert i 2014 og er etablert på en gammel stålbåt som tidligere ble brukt som bølgedemper.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe (luft til luft).

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Bindal kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen (bebyggelsen) i område avmerket som LNF2 område med spredt boligbebyggelse. Resterende ligger i område avmerket som LNF1 område. Se vedlagt reguleringskart.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 35
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 18
 • Fylkesnavn: Nordland
 • Kommunenummer: 1811
 • Kommuneområde: Bindal