Volda/Folkestad - Gårdsbruk med melke/kjøttproduksjon - Melkekvote på 167 tonn - Ca. 406,9 dekar - Kårbolig

Vollen 50, 6120 Folkestad
Prisantydning:
5 950 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 406 841 kvm
 • Byggeår: 1980
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Kongsvoll gård på Folkestad i Volda.

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott og landlig til på Folkestad i Volda. Landlig beliggenhet men samtidig sentralt, det er gangavstand til ferjeleiet på Folkestad og 13 min ferjetur til Volda sentrum. Flott utsikt utover både sjø og fjell.

Folkestad er ei bygd og et fergested i Volda kommune i Møre og Romsdal. Bygda har om lag 300 innbyggere. I bygda ligger Folkestad skole. Folkestad er del av fergesambandet Volda-Folkestad på europavei 39. På Folkestad kan man påbegynne en rekke fjellturer, blant annet til Galten og Veten, Kyrshovudet, Blåfjellet (1 065 moh.) og Setrehornet/Storetuva (826 moh.). «Storerunda» har vært et årlig turarrangement siden 2016. Turen går over ti fjelltopper, fra Krumsvikhornet (534 m.o.h) til Kornbergsveten (577 m.o.h), til sammen en tur på rundt 28,5 km, der man samler høydemeter i overkant av 2 200 meter.

Tradisjonelt har landbruk vært en viktig næringsvei for Folkestad. På Folkestad finnes også oppdrettsnæring. Ved fergekaien har Mowi, tidligere Marine Harvest et av sine kontor/lokaliteter. De har oppdrettsanlegg for laks i Voldsfjorden. Storelva har vært en viktig livsåre for Folkestad. Det har vært ni kverner, en sag, og i 1913 ble  det bygd et kraftverk i elven. Dette ble satt ut av drift i 1959. I 2006 åpnet det nye kraftverket Folkestad kraftverk.

Noen hundre meter fra fergekaien ligger Coop marked, som er dagligvarebutikken på Folkestad. Butikken er lokalisert i den gamle bygningen til Brænne brus. Da Brænne brus ble opprettet 1915, produserte de saft og syltetøy. For de som leverte bær og frukt, var det en viktig ekstrainntekt. Med tiden vokste Brænne brus og gikk over til produksjon av brus, og ble flyttet til Volda ca 1999. Svært mange av innbyggerne fra Folkestad og de omkringliggende bygdene har hatt arbeid på fabrikken.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 406,9 dekar fordelt på 5 parseller.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 106,7 dekar
Overflatedyrket jord ca. 2,2 dekar
Innmarksbeite ca. 13,6 dekar
Produktiv skog ca. 41,4 dekar
Annet markslag ca. 234,6 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 8,4 dekar
Sum arealer: ca. 406,9 dekar

Jakt

Etter opplysninger fra eier er det felles organisering i Folkestad jaktforvaltning. Etter opplysninger fra viltforvalter i Volda kommune har jaktforvaltinga en tildeling på ca.64 hjortedyr pr. år. Som grunnlag for tildelinga er det et tellende areal på 21.139 da. For eiendommen tilsvarea dette ca.1,5 hjortedyr pr. år.

Melkekvote
Selveid grunnkvote utgjør ca 167.988 liter jfr. vedlagte landbrukstakst. Disponibel melkekvote for 2021 på ca 179.747 liter (grunnkvote multiplisert med et forholdstall som for 2021 utgjør 1,07)

Kjøper overtar melkekvoten fra overtakelse med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Interessenter anmodes om å gjøre seg kjent med regler for salg, utleiepriser mv. for melkekvoter. For ytterligere informasjon om melkekvotesystemet, priser m.m. gå inn på følgende linker:
www.landbruksdirektoratet.no
www.melkekvoter.no

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende:
- Våningshus
- Kårbolig
- Uthus
- Driftsbygning
- Redskapshus
- Vedhus
- To drivhus
- Naust


Våningshus:
Byggeår: 1922 med tilbygg på 50 og 60 tallet.
Boligen er oppført i tømmer (tømmerkasse) som ble flyttet dit. Tilbygg oppført i reisverk. Taket er tekket med skifer på den gamle delen og decra på tilbygg. Kledd utvendig med liggende kledning.  Vinduer av typen med isolerglass. Terrasse ved inngangsparti. Eier opplyser at en yttervegg nylig har fått ny kledning og vindu. Badet er pusset opp i nyere tid. Boligen inneholder: 1. Etasje: gang, stue, kjøkken, gang, bad, toalett, soverom, kontor og vaskerom. 2. Etasje: gang og 4 soverom. Kjeller: gang, soverom og diverse lagerrom.
Arealer (BTA): Kjeller: ca. 45 kvm. Hovedetasje: ca. 130 kvm. Loft: ca. 47 kvm. Totalt ca. 222 kvm. 

Kårbolig:
Byggeår: 1980
Boligen er oppført i reisverk med sokkel i leca/mur. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med shingel. Vinduer av typen med isolerglass. Altan i front mot sjøen. Boligen inneholder: Hovedplan: gang, kjøkken, stue, mellomgang, bad og 2 soverom. Sokkel: gang, soverom, kjellerstue, mellomgang, bad, vaskerom og to boder.
Arealer (BTA): Kjeller: ca. 93 kvm. Hovedetasje: ca. 93 kvm. Totalt ca. 186 kvm.  

Uthus:
Byggeår: ukjent, trolig 1930.
Uthuset er oppført som er grindeverksbygg på murer av betong. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med bølgeblikk. Eier opplyser at det nylig er byttet kledning og to vinduer på to yttervegger. Uthuset brukes som lager.
Arealer (BTA): Hovedetasje: ca. 25 kvm.

Driftsbygning:
Byggeår: Ca. 1972 med tilbygg i flere etapper.
Driftsbygningen er oppført som et tradisjonellt båsfjøs for melkeproduksjon med fjøsavdeling og gjødsellager under husdyrrommet av betong.
Gjødselkjeller tilbygget mot sørøst for husdyrrommet. Forsentral, høybygg med 1 stk. tårnsiloer av betong og forlager. Melkerom mot nord.
Bygningen er oppført på murer av betong med støpt plate mot grunn. Gjødselkjeller under husdyrrommet og tilbygg. Etasjeskille mellom kjeller og fjøsplan med ribodekke. Vegger i fjøsbygningen er oppført i reisverk, isolert og utvendig kledd med stående tre kledning. Taket er tekket med
bølgeblikk. Takkonstruksjon på lavbygget med bærende taksperrer og søyler innvendig. Høybygget er oppført i to etasje med tre stk. 1 stk. tårnsiloer av betong mot sør, uttak av surfor med montert talje i taket. Høybygget er oppført på murer av betong, med støpt plate mot grunn. Etasjeskille mellom plan 1 og plan 2 kjørebro av trebjelkelag. Vegger over grunnmur er oppført i reisverk, utvendig kledd med profilerte stålplater. Pågående arbeid med tilbygg av redskapslager og ny smittesluse mot nord på østsiden av innkjøring til låveplan.
Arealer (BTA): Kjeller: ca. 210 kvm. Hovedetasje: ca. 345 kvm. Mellomlåve: ca.120 kvm. Kjørebro: ca. 75 kvm.  Totalt ca. 750 kvm. 

Redskapshus:
Byggeår: 1981
Oppført med vegger av leca med støpt betongplate mot grunn. Gavl vegger er kledd med trekledning. Taket er tekket med plater. Tre leddporter med vindusfelt i aluminium. Lysarmaturer i tak. Areal (BTA): ca. 119 kvm.  

Vedhus:
Byggeår ukjent. Modernisert i 2012.
Enkel bygning for lagring av ved.

Drivhus:
Byggeår: 1983
Stort drivhus på 460 kvm. Bygningen har ikke vært nyttet til produksjon siden 2011. Bygningen er oppført på fundament og såle av betong. Gulv mot grunn med støypt gangareal og singel. Nedsenket fyrrom i betongutførelse, med oljefyrt kjele og elektrisk kjele. Bygningen er oppført i aluminiums konstruksjon.

Eldre drivhus oppført i 1963
Bygningen er delvis demontert. Alle vinduer er fjernet, det er kun konstruksjonene som er igjen av bygningen. Bygningen er ikke brukt på lang tid.
Drivhuset er oppført på murer av betong med støypt betongplate mot grunn. Bygningen har ingen verdi som veksthus, men som tomt for et event. nytt bygg iflg. takstmann.

Naust:
Byggeår: 1970
Naustet er oppført i enkelt grindeverk på murer av betong. Utvendig kledd med stående tre kledning. Åstak, med bærende taksperrer. 2 hengslet porter av tre i fronten av bygningen. Taket er tekket med bølgeblikk. Bygningen er i god stand og renovert i 2010 med nytt betongfundament og utvendig tre kledning.Lagringsplass for båt, redskap mv.
Areal (BTA): ca. 24 kvm.

Landbrukstakst utført av takstmann Jostein Vonheim finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus:
Elektrisitet og vedfyring.

Kårbolig:
Elektrisitet og vedfyring. Varmepumpe (luft til luft).

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Volda kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNF område (Natur, Landbruk og Friluft). To av teigene ved Folkestadvatnet ligger i områder som er merket med framtidig fritidsbebyggelse. Se vedlagt kart.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding:
Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del driftsløsøre overdras. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av besetning
og forlager. Alt tilbehør vil i så fall overtas i den stand de er. Tilbehøret til å så fall overtas i.h.t. gjeldende beholdning/verdi pr. overtakelsesdag
og skal ikke avregnes mot beholdning/verdi oppgitt i verken takst eller pr. aksepttidspunkt, dog under forutsetning av at endringen ikke utgjør mer enn +/- 5%. Dersom endringen utgjør mer enn +/- 5% skal avregningen skje fra første krone.

Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i kjøpekontrakten. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evt. takstverdier. Verdien av
gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Avregning av tilskudd: Produksjonstilskuddet utbetales etterskuddsvis, dvs i løpet av 1. kvartal året etter telling og søknad. Produksjonstilskuddet som gjelder for året eiendommen overtas avregnes i forhold til overtakelsestidspunktet.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 15% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Ytterligere informasjon fremgår av komplett salgsoppgave.

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Avtalebetingelser
VÅNINGSHUSET OG KÅRBOLIGEN selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt
"som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel
dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgåend bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 110
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1577
 • Kommuneområde: Volda