Nordreisa - Moderne gårdsbruk m/økologisk melke- og kjøttproduksjon. Ca. 480 daa, hvorav ca. 124 daa fulldyrket mark.

Svartfossveien 228, Vangen Gård, 9154 Storslett
Prisantydning:
6 170 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 10525
 • Tomteareal: 480 000 kvm
 • Byggeår: 2000
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen er omkranset av flott natur og ligger omtrent midt i Reisadalen. Her det svært gode muligheter for et aktivt friluftsliv med både jakt og fiske. Ca. 38 km fra Storslett som er kommunesenteret i Nordreisa kommune. Storslett ligger ved E6 og her finnes de fleste servicefunksjoner og fasiliteter. Fra Storslett er det ca. 4 km til Sørkjosen flyplass. Reisadalen begynner innerst i Reisafjorden, og går i sørøstlig retning mot den sørvestligste delen av Finnmarksvidda. Gjennom hele dalføret renner Reisaelva, som dalen er oppkalt etter. Reisaelva er en av landets beste lakseelver. Den er også populær for turer med kano og elvebåt.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 480 daa eiendomsgrunn, hvorav ca. 124 daa fulldyrket, ca. 5 daa innmarksbeite, ca. 326 daa produktiv skog, ca. 15 daa annet markslag og ca. 10 daa annet areal/tunareal. I tillegg forpakter eiendommen ca. 32 daa fulldyrket mark, ca. 7 daa innmarksbeite og ca. 217 daa utmarksbeite.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (ca. 190 kvm BTA) (oppf. i 1955, påbygd i 2000):
1. etg: Gang, vaskerom, kjøkken og stue.
2. etg: Gang og 3 soverom.
Kjeller: Bod og teknisk rom for vannbåren gulvvarme.

GAMMEL DRIFTSBYGNING (ca. 144 kvm BTA) (oppf. i 1970):
Bygningen er innredet med 2 stallbokser og hønsegård. Innlagt strøm og vann.

DRIFTSBYGNING (ca. 385 kvm BTA) (oppf. i 2000):
Moderne driftsbygning for melkeproduksjon.
Bygningen inneholder husdyrrom for løsdrift m/plass til ca. 22 melkekyr og ca. 50 kalver/ungdyr. Av utstyr kan nevnes melkerobot (2008-mod) m/nødvendig softwear/dataregistrering, takmontert forutlegger, liggebåser, forbrett, åpent saktegående møkkskrapeanlegg og en utendørs kraftforsilo. Elektrisk møkkpumpe på 18 kw pumper møkk over til en utvendig gjødselkum. I tillegg inneholder driftsbygningen forsentral, melkerom/tankrom, teknisk rom, kontor og dusj/wc.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus: Elektrisitet og vedfyring. Vannbåren gulvvarme i gang, vaskerom og kjøkken (1. etasje). Boligen er utstyrt med varmepumpe (luft til luft).

Reguleringsforhold

Det er kommuneplanens arealdel som gjelder for området. Eiendommen ligger i et LNFR-område, jfr. vedlagt plankart m/tegnforklaring. Bestemmelsene til planen fås v/henv. megler.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune, gårdskart og evnt. takstmann.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. 
Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap og verktøy overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av besetning og forlager.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er.  
Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i kjøpekontrakten. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Melkekvote: Selveid grunnkvote utgjør ca. 171.000 liter. Disponibel melkekvote for 2021 utgjør ca. 183.000 liter (grunnkvote multiplisert med et forholdstall som for 2021 utgjør 1,07). For ytterligere informasjon om melkekvotesystemet, priser m.m. gå inn på følgende linker:
www.landbruksdirektoratet.no
www.melkekvoter.no

Verdien av melkekvoten er inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 29
 • Bruksnummer: 9
 • Fylkesnummer: 54
 • Fylkesnavn: Troms og Finnmark
 • Kommunenummer: 5428
 • Kommuneområde: Nordreisa