Trøndelag- Røyrvik. Stor fjell- og utmarkseiendom med totalareal på nesten 14 600 dekar. Jaktrett. Ingen odel.

Heggli- Nyvikveien 17, 7898 Limingen
Prisantydning:
4 150 000,–
 • Primærrom: 146 kvm
 • Bruksareal: 216 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 14 574 800 kvm
 • Byggeår: 1955
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Heggli Gård.

Eiendommen er en fjell- og utmarkseiendom med store arealer. Totalt er eiendommen nesten 14 600 dekar, hvorav ca. 9 300 daa er fjellterreng med h.o.h opp mot 900 m. Her er eget attraktivt fugljaktterreng på egen eiendomsteig nordvest for Saksvatnet.

Heggli ligger i Røyrvik sentrum, omkranset av naturskjønne omgivelser og mye urørt natur. I nord, ligger Børgefjell Nasjonalpark og i sør, Blåfjella- Skjækerfjella og Lierne Nasjonalparker. Eiendommen grenser til innsjøen Limingen (Norges 8. største innsjø). Den er tilholdssted for røye og ørret. 

Eiendommen ligger midt i et eldorado for naturopplevelser, sommer og vinter. Spesielt gode muligheter for  stor- og småviltjakt i eget terreng. Kvote på 2-3 elg (vil variere ut fra tildeling).

På eiendommen ligger et et eldre kårhus. Den øvrige bebyggelsen ble totalskadet i en brann våren 2020 og er nå revet/fjernet.

Det er ikke bygninger for dyrehold på eiendommen. Ingen odel.

Beliggenhet

Eiendom beliggende Limingen i Røyrvik Kommune. Gangavstand fra Røyrvik kommunesenter med offentlige kontorer, forretninger etc. Gangavstand til skole. Eiendommen grenser til innsjøen.

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Tunet ligger med grense til innsjøen Limingen.

Dyrka mark:
NIBIO Gårdskart angir arealer med fulldyrket jord til 47,4 daa. Dyrkede arealer ligger delvis samlet rundt bygninger, samt et stykke i sør. Dyrkajorda er av ukjent type/kvalitet.
Eier har ikke drevet dyrkajordarealene selv og opplyser at dyrkajorda er generelt dårlig drenert.

NIBIO Gårdskart angir arealer med overflatedyrka jord til 0,2 daa.

Skog:
NIBIO Gårdskart angir skogarealer til 3 322,4 daa. I tillegg 1016,1 daa uproduktiv skog inkl. myr. Eier opplyser om at all hogstmoden skog på eiendommen ble uthogd for noen år siden.

Iflg. selger vil ta mange år før det igjen vil være vesentlig drivverdig hogstmoden skog på eiendommen.
Oppdatert skogplan finnes ikke, således er eiendommens nåværende stående kubikkmasse ukjent.
Iflg. Øvre Namdal landbruk og utmark gjenstår tilplanting på eiendommen etter siste hogst, og det vil kunne komme krav om tilplanting etter Skogbrukslovens §6.

Iflg. selger ble det i 2017/18 tilplantet 18.000 planter.

Eventuelt krav om tilplanting utføres for kjøpers regning.

Beite:
Ut fra utskrift på gårdskart angis arealer for innmarksbeite til 3,8 da.

Innsjøen Limingen er regulert (kraftproduksjon).

Jakt

Dagens eier har solgt fugljakta til kr. 20 000,- pr. sesong. Når det gjelder elgjakta, vil verdien på denne variere ut fra tildeling av dyr.
P.t. har gården 2,5 dyr.

Dagens inntekt på jakt er ihht landbrukstakst skjønnsmessig stipulert til kr 60 000,- pr år.

Det opplyses om at det er god elgstamme i området. Fiskerett i tilliggende vann Limingen samt i tjern på eiendommen.

Innhold og standard

På eiendommen ligger det et eldre våningshus/kårhus. Boligen har generell lav standard med behov for renovering/oppgradering.
Boligen er oppført med trekonstruksjon over grunnmur. Oppvarmingskilde er oljefyr. Denne form for oppvarming er ikke tillatt og kjøper må for egen regning og risiko få fjernet anlegget med ev. tilhørende nedgravd oljetank.

Oppvarming, piper og ildsteder

Boligen har sentralfyr.

Reguleringsforhold

Deler av eiendommen i sentrum, ligger innenfor kommunens sentrumsplan og arealer øst for riksvegen er avtsatt til boliger. Øvrige arealer ligger innenfor kommunens arealplan og er definert som Landbruk, natur- og friluftsområder, med ulike klassifiseringer ift vernebestemmelser, soneinndelinger, mv. Kopi av planer fås ved henvendelse til megler.

* Tilpasses

Festetomt 5043-71/8/5. Areal 2015,4 m2. Dette er den lokale Jokerbutikken. Festeavtale etablert 14.12.1967 og med varighet på 99 år fram til 2066. 47 gjenstående år. Indeksregulert sist i 2017.
Årlig festeavgift pr. dato ca kr. 10 000,- pr år.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 71
 • Bruksnummer: 8
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5043
 • Kommuneområde: Røyrvik