Dalsbygda - Gårdsbruk med robotfjøs fra 2018 og melkekvote på 356.510 liter. Kårbolig, seter, jaktrettigheter m.m.

Kjurrudalsveien 26, 2550 Os i østerdalen
Prisantydning:
11 300 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår: 2018
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Moderne gårdsbruk som ligger i Dalsbygda, ca 2,5 km fra butikk, barnehage og barneskole. Ca. 9 km til kommunesenteret Os og ca. 19 km til byen Røros. Gårdstunet har en solrik beliggenhet med utsikt utover fjell, skog og vakre kulturlandskap. I Dalsbygda er det et aktivt landbruksmiljø med mange drivverdige gårdsbruk. Med eiendommen følger en setervoll i Vangrøftdalen med navn Dalvollen som er bebygd med en seterstue. Setervollen har en fin beliggenhet ca. 12 km fra gården og ligger på sør-/vestsiden av elva Snudda. Adkomsten til setervollen går via en ny gangbru over elva.
I tillegg har eiendommen en seter i Kjurrudalen med navn Vangsgjelt-Vollen, bebygd med seterstue og seterfjøs i dårlig stand samt en ideell 1/2-part i en fellesseter som ligger fint til ca 5 km fra gårdstunet. Fellesseteren består av en seterbu, fjøs, uthus og en liten brakke. Ved Forelsjøen har eiendommen en ideell andel både i en fiskebu og et båtnaust.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 4.536 mål eiendomsgrunn, hvorav ca. 290 mål fulldyrket jord, ca. 25 mål innmarksbeite, ca. 77 mål produktiv skog, ca. 3.850 mål annet markslag, ca. 218 mål ikke klassifisert areal og ca. 76 mål tun/annet areal. Viser til vedlagte gårdskart.
I tillegg har eiendommen andel i realsameie/jordsameie under 180, bnr. 2, 6, 7, 9 og gnr. 130, bnr. 71. Deler av skogs- og utmarksarealene ligger innenfor vernet område i Forolhogna Nasjonalpark, Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde samt Storfloen Naturreservat. Hele skogs-/utmarksarealet ligger innenfor verneskog/fjellskog-grensen. Samtlige fredningsvedtak følger vedlagt.

Jakt

Jaktrettigheter for stor- og småvilt samt fiskerettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende:
- Våningshus
- Kårbolig
- Kufjøs m/melkerobot
- Driftsbygning
- Garasje
- Stall/sauefjøs
- Stabbur
- Smie
- Seterbu på Dalvollen
- Seterbu og fjøs på Vangsgjeltvollen
- Seterbu, fjøs og 2 uthus på Langryåsen fellesseter (ideell 1/2-part)
- Fiskebu og båtnaust ved Forelsjøen (ideell 1/3-del)

VÅNINGSHUS (ukjent byggeår, vesentlig påkostet i 2005/2006, grunnflate ca. 132 kvm BTA) :
1. etg: Gang, wc, vaskerom, kjøkken, 2 stuer, bod og 2 mellomganger. Terrasse.
2. etg: Gang, bad, 2 boder, 3 mellomganger og 6 soverom.
Kjeller: Kjellerrom under en del av våningshuset.

KÅRBOLIG (oppf. i 1969, grunnflate ca. 108 kvm BTA):
Sokkel: Gang, bad, kjøkken, stue, 3 boder og soverom.
1. etg: Gang, wc, bad, kjøkken, stue, mellomgang, bod og 3 soverom. Veranda.

KUFJØS M/MELKEROBOT (oppf.  2018, ca. 957 kvm BTA):
Melkerobotfjøs oppført i Sandwich-elementer i vegger og i tak. Fraukjeller under ca. 2/3-deler av husdyrrommet (oppført i betong). Støpt betongplate under forsentral og melkerom/teknisk rom/sanitærrom. Taket er tekket med stålplater. I tillegg til fjøsrom for løsdrift inneholder bygningen forsentral (m/leddport), kontor, tankrom, teknisk rom, sanitærrom, toalett og smittesluse. Fjøsrommet består av midtstilt forbrett med 3 rekkers liggebåsavdeling for melkeku på den ene siden og ungdyr/kalveavdeling med liggebåser/liggeplattinger på den andre siden. Hele dyrerommet innehar spaltegolv.
I alt 54 liggebåser for melkeku inkl. velferd og sykebingeavdeling. Melkekuavdelingen har integrert melkerobot og kraftforstasjon. Bygningen er utstyrt med ventilasjonsanlegg (2 ventilasjonsvifter m/automatisk styring på veggventilene) og brannvarslingsanlegg.
Konklusjon i landbrukstakst: Bygningen fremstår som en effektiv og fremtidsrettet driftsbygning for melkeproduksjon. Den gir god dyrevelferd, sikkerhet for dyr og røkter samt effektiv dyreflyt.

Driftsbygning (oppf. i 1961, påbygd i 1978, grunnflate ca. 424 kvm BTA):
Bygningen inneholder husdyrrom for storfe (dels båser og dels binger) m/midstilt forbrett. I tillegg rom som tidligere ble brukt til forsentral, tankrom og omkledningsrom. Under husdyrrommet er det fraukjeller. Låve m/utvendig låvebru og 4 tårnsiloer. Bygningen er p.t. kun brukt som lager.

Garasje:
Frittstående garasje i dårlig stand.

Stall/sauefjøs (ukjent byggeår, grunnflate ca. 100 kvm BTA): 
Bygningen er oppført i 1 1/2 etg. og er best egnet til lagerplass. Utvendig låvebru.

Stabbur: 
Eldre stabbur i to etasjer med grunnflate på ca. 23 kvm BTA. Tømmer i veggene og taket er tekket med stålplater på gammelt torvtak.

Smie:
Eldre bygning i dårlig stand.

Seterbu på Dalvollen (grunnflate ca. 52 kvm BTA):
Opprinnelig gammel seterbu som er påbygd og renovert i 2012. To deler av bygningen er oppført i tømmer, med en midtdel i bindingsverk, fundamentert på ringmur/plate i betong. Torvtak på platon og papp. Sperretak/åstak-konstruksjon. Bygningen er inndelt med inngang til kjøkken som har gulv i skifer. Stue og soverom både i ny og gammel del har relativt nytt furugulv. Pipe med vedovn og peis. 3-lags koblede vinduer. 

Seterbu og fjøs på Vangsgjeltvollen:
Bygningene fremstår i særdeles dårlig stand.

Seterbu, fjøs og 2 uthus på Langryåsen fellesseter (ideell 1/2-part):
Seterstue fra 1980. Grunnflate ca. 54 m2. Seterhuset er kun befart utvending av takstmann, da nøkler ikke var tilgjengelig. Den er oppført i bindingsverk på ringmur. Opprinnelig torvtak fra 1980, lagt på platon og papp. Sperretakkonstruksjon. Bygningen er inndelt i stue, kjøkken og 2 soverom. Det er innlagt strøm. 1 pipe med vedovn. Uthus på 9 kvm i trekonstruksjon, taket er tekket med stålplater. Dårlig fundament. Arbeidsbrakke på ca. 5 kvm. Enkel konstruksjon i trematerialer, taket er tekket med papp. Seterfjøset ligger på gnr. 130, bnr. 54, parsellen utgjør ca. 5,5 mål og er bortfestet til Langryåsen Beitelag, jfr. vedlagt festekontrakt tingl. 26.11.81. Viser forøvrig til vedlagt landbrukstakst dat. 16.09.20 og gjør oppmerksom på at ansvarlig megler ikke er forelagt avtaler om eierandel/bruken av fellesseteren.     

Fiskebu og båtnaust ved Forelsjøen (ideell 1/3-del):
Opplysninger i Landbrukstaksten bygger på kjentmann Egil Ryen sine beskrivelser. Nærværende eiendom eier ideell 1/3-del i bebyggelsen som ligger ved Forelsjøen. Bua og naustet er ikke besiktiget, men bua oppgis å være i god stand.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus og kårbolig: Elektrisitet og vedfyring. Både våningshus og kårbolig er utstyrt med varmepumpe.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlige arealer, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Alle gjenstander
overtas i den stand de er. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også driftsløsøre, besetning og forlager overdras. Det er utarbeidet takster over driftsløsøre, besetning og forlager som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale. Både driftsløsøre, besetning og forlager vil i så fall overtas i den stand de er og verdiene vil bli justert til gjeldende beholdning/status pr. overtakelsestidspunkt. Dersom gården blir solgt med driftsløsøre, besetning og forlager vil dette bli spesifisert i kjøpekontrakten. Verdien av gårdens tilbehør (driftsløsøre, besetning og forlager) er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Det er odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Dersom eiendommen mot formodning blir løst på odel, er selgeren forpliktet å tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og odelstakst når dette er endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart skal 15% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke bli utbetalt til selger. Ytterligere informasjon fremgår av komplett salgsoppgave.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 130
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3430
 • Kommuneområde: Os (Innlandet) - Os (Hedmark)