Kristiansund - Dalen sauegård i Omsundet på Frei - Ca. 706 dekar - Sauefjøs fra 2014 - Naust

Kvalvikveien 196, 6522 Frei
Prisantydning:
5 350 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 706 149 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Dalen sauegård som ligger sentralt til i Kristiansund. En landbrukseiendom med sauefjøs, låve og tre redskapshus. Eiendommen er på totalt ca. 706 daa hvorav ca. 45 dee er fulldyrket. Meget sentral beliggenhet med kort vei, ca. 15 min.  til Kristiansund sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand (ca. 500 meter) til sjøen med bla. eget naust, badeplass og muligheter for maritime fritidsaktiviteter. Det er mulig å kjøpe med besetning og driftsløsøre.

Beliggenhet

Dalen gård ligger sentralt til i Omsundet på Frei. Kort vei (ca. 15 min) til Kristiansund sentrum med alle fasiliteter. Gangavstand (ca. 500 meter) til sjøen med bla. eget naust, badeplass og muligheter for maritime fritidsaktiviteter.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen er iflg. Nibio gårdskart på ca 706 daa. fordelt på følgende:

Fulldyrket jord daa 45,7
Overflatedyrket jord daa 5,1
Innmarksbeite daa 24,1
Produktiv skog daa 66,1
Annet markslag daa 553,8
Bebygd, samf., vann, bre daa 11,3

Sum arealer: daa 706,1

Dyrket mark:
Iflg. NIBIO gårdskart angis arealer til 45,7 mål fulldyrket jord, 5,1 mål overflatedyrket jord og 24,1 mål innmarksbeite. De dyrkede arealer ligger stort sett samlet tundt bebyggelsen.

I tillegg leier selger areal med flere naboer i område, tilsammen ca. 150 mål dyrket jord. Leieavtalene er kortsiktige, muntlige avtaler.

Skog:
Iflg. NIBIO gårdskart er arealet produktiv skog 66,1 mål. Skogsarealet er oppdelt i 5 teiger.

Jakt

Jaktrett på egen eiendom. Jaktrettshaverne i kommunen er organisert i 10 jaktvald som styres av Kristiansund Hjorteviltområde (KHO). Dalen gård ligger under jaktvald 9 Omsundet - Kvalvik.

Naust:
Festekontrakt tinglyst 19.05.1909 med dagboknr. 900049. Festekontrakten er uoppsigelig og festeavgiften er betalt en gang for alle. Festekontrakten finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende:
Driftsbygning, låve, 3 lager/redskapshus og
naust. Det har tidligere vært et våningshus og et
stabbur på eiendommen som ble revet i
2010/2011.

Driftsbygning:
Byggeår 2013/2044. Bruttoareal på ca. 270 kvm.
Driftsbygning for sau, dimensjonert for ca 360 dyr. Bygningen er oppført med stål i bæring på støpt betong. Gjødselkjeller under deler av bygningen (vannblandet gjødsel 300 kbm, 60 lass), gulv av plastrister og strekkmetall. Forbrett med islandshekkløsning. To kraftforautomater. Kledd utvendig med royalimpregnert kledning på vegg og tak. Naturlig ventilasjon. Bygningen er arkitekttegnet av Solem Arkitektur.
Bygningen inneholder: sauefjøs, gang/garderobe, bad med dusj og wc, kontor med kjøkkenkrok og innredet rom på hems (brukt til overnatting under lamming)

Låve:
Byggeår ukjent, trolig slutten av 1800 tallet.
Inneholder: gang, kjøkken og oppholdsrom. Diverse lagringsrom, garasje og verksted.

Lagerbygg:
Byggeår: ca. 2008
Brukes ifbm sauedriften om sommeren og lagring av redskap/utstyr om vinteren.

Lagerbygg:
Byggeår: ca. 2003
Brukes ifbm sauedriften om sommeren og lagring av redskap/utstyr om vinteren.

Lagerbygg:
Byggeår: ca. 2003
Brukes ifbm sauedriften om sommeren og lagring av redskap/utstyr om vinteren.

Naust:
Lagringsplass for båt, fiskeutstyr mv.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Kristiansund kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket til LNF - område generelt og LNF - område der friluftsliv er dominerende. Se vedlagt kartutsnitt som ligger i prospektet. Kristiansund kommune opplyser at det jobbes med ny kommuneplan for Kristiansund 2020-2032. Se kommunens hjemmeside for nærmere info.

Diverse

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det hviler også odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen ønsker eiendommen løst på odel. Viser til informasjon i komplett salgsoppgave.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

BEBYGGELSEN PÅ EIENDOMMEN overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående
bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell
mangelsvurdering skal de alminnelige
kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven
§3-9 legges til grunn, dog slik at disse
prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres
gjeldende at det foreligger mangel i følgende
tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete
forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin
opplysningsplikt, jfr. reguleringen i
Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger,
jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og
kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i
avhendingsloven §3-9 siste punktum og
kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den
absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år
etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra selger og må betraktes som cirka arealer. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 122
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1505
 • Kommuneområde: Kristiansund - Frei