Beitstad - Moderne gårdsbruk m/melke- og kyllingproduksjon. Ca. 483 mål, hvorav ca. 251 mål fylldyrket. Jaktrettigheter.

Vånnåbuvegen 225, 7730 Beitstad
Prisantydning:
13 000 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal: 191 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 483 200 kvm
 • Byggeår: 1974
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Beitstad, omgitt av et vakkert kulturlandskap m/utsikt og gode solforhold. Herfra er det ca. 9 km til Beitstad skole og barnehage, ca. 15 km til Malm ungdomsskole og ca. 27 km til Steinkjer vgs. Ca. 4 minutters biltur til nærmeste dagligvarebutikk som er Joker Sprova og ca. 48 minutter til Namsos lufthavn.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 483 mål eiendomsgrunn, hvorav ca. 251 mål fylldyrket, ca. 45 mål innmarksbeite, ca. 110 mål produktiv skog, ca. 65 mål annet markslag og ca. 12 mål tun/annet area. I tillegg forpaktes ca. 54 mål fulldyrket mark.
På eiendommen ligger et masseuttak for grus. Selger anslår at gjenværende grusmasser utgjør ca. 1,2 millioner kubikk. Megler er ikke forelagt dokumentasjon på selges estimat over gjenværende grusmasser .

Jakt

Eier opplyser at jaktrettigheter for stor- og småvilt tilligger eiendommen og at jaktrettighetene forvaltes av Beitstad grunneierlag.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende:
-Våningshus
-Driftsbygning m/melkerobot
-Kyllingfjøs m/verksted
-Redskapshus
-Garasje
-Grillhytte

Våningshus (byggeår 1974, BTA ca. 212 kvm):
Våningshuset er oppført i en etasje over sokkel. Grunnmur av betongblokker og veggkonstruksjon i bindingsverk med utvendig stående trekledning. Takkonstruksjon i saltaks form tekket med Decra. Eier opplyser at det er skiftet vinduer (2 - lags isolerglass) samt etterisolert den senere tid. Enkelte vinduer i sokkel er fra byggeår. Bad og gang i sokkel er fornyet for 5-6 år siden. Nytt kjøkken for ca. 12-15 år siden. Taktekkingen er fra i 2013. Innhold sokkel: Vindfang, gang, vaskerom, bad, fyrrom, kjellerstue, bod, mellomgang og 2 soverom. Innhold 1. etg: Vindfang, gang, wc, bad, kontor, kjøkken, stue og 2 soverom.

Driftsbygning (byggeår 1950, påbygd og ombygd i 2014), BTA ca. 1.230 kvm):
Oppført i to etasjer over fraukjeller (fraukjeller under deler av bygget). Liggebåser og forbrett i nyfjøs samt binger i opprinnelig del. I tillegg stallbokser for hest, forsentral samt diesel nødaggregat. Andre etasje utført som lagerrom type høylåve med tårnsilo og låvebru i en ende. Veggkonstruksjon av bindingsverk og betong, taktekking av profilerte metallplater. EL-tilsyn og branntilsyn utført i henholdsvis 2019 og 2020. Melkerobot m/teknisk rom er installert i kufjøset. Tilstand vurderes å være god, bygningen fremstår som jevnlig godt vedlikeholdt. Oppvarming via gassanlegg.

Kyllingfjøs m/verksted (byggeår 2006, BTA ca. 1.160 kvm):
Kyllinfjøset er oppført i en etasje over støpt plate på mark. Veggkonstruksjon av sandwichelement og taktekking av profilerte metallplater. Oppvarming via gassanlegg. Eier opplyser at det p.t. leveres ca. 120 000 slaktekylling per år.
Kyllingfjøset fremstår i god stand med verksted og smittesluse i den ene enden av bygget.

Redskapshus (byggeår 1995, BTA ca. 135 kvm):
Bygningen er oppført i en etasje over støpt betongplate. Veggkonstruksjon i reisverk med utvendig stående trekledning. Takkonstruksjon i saltaks form tekket med profilerte metallplater. Innlagt strøm. .

Garasje (byggeår 2005, BTA ca. 67 kvm):
Garasjen er oppført i en og en halv etasje over støpt betongplate på mark. Grunnmur av lettklinkerstein type Leca. Veggkonstruksjon av bindingsverk med utvendig stående kledning. Takkonstruksjon i saltaks form tekket med profilerte metallplater. Det er etablert 2 leddporter i tre. Innredet og isolert loft.

Grillhytte (BTA ca. 25 kvm):
Bygningen er oppført i tre med utvendig stående kledning. Takkonstruksjon i saltaks form tekket med asfaltpapp. Innvendig åpen grue. Støpt plate på mark.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset har sentralfyringsanlegg for gass i tillegg til elektrisitet og vedfyring.
Driftsbygningen og kyllingfjøset varmes opp med gass.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger hovedsakelig i et LNF-område iflg kommuneplanens arealdel. Nord og nord/øst for gårdstunet gjelder reguleringsplan Vånnåbu grustak "I området kan det drives uttak, evt. knusing og sikting av grus, samt lagring av ferdigvare.
Grustaket skal til enhver tid holdes forsvarlig sikret. Driften av uttaket skal være i samsvar med godkjent driftsplan. Driftsplanen skal være godkjent av Bergvesenet før uttaket kan igangsettes. Laveste kote for uttak er 90 m. All aktivitet skal skje i hht de krav og bestemmelser som blir fastsatt av forurensningsmyndighetene. Området benyttes som landbruksområde som i dag før og etter etappevis uttak." Ifølge kommunen er det noe kvikkleireholdig grunn i østre del av eiendommen ("rød skravur" i vedlagt plankart).

Diverse

Melkekvote: Disponibel melkekvote utgjør p.t. 312.810 liter (...hvorav selveid grunnkvote 166.375 liter og innleid grunnkvote 125.971 liter - for å fastsette disponibel melkekvote må grunnkvotene multipliseres med et forhåndstall som for 2021 utgjør 1,07).

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Alle gjenstander
overtas i den stand de er. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også driftsløsøre, besetning og forlager overdras. Selger har utarbeidet en liste over driftsløsøre og besetning som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale. Både driftsløsøre, besetning og forlager vil i så fall overtas i den stand de er. Ta kontakt med ansvarlig megler for å få en oversikt over dette. Dersom gården blir solgt med driftsløsøre, besetning og forlager vil dette bli spesifisert i kjøpekontrakten. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør (driftsløsøre, besetning og forlager) er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 377
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5006
 • Kommuneområde: Steinkjer