Malm - Gårdsbruk m/produksjon av storfe- og sauekjøtt. Gårdsbutikk og godkjent slakteri. Jaktrettigheter og strandlinje.

Sundbygdvegen 310, 7790 Malm
Prisantydning:
8 700 000,–
 • Primærrom: 246 kvm
 • Bruksareal: 303 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 2 182 600 kvm
 • Byggeår: 1981
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et vakkert landbruksområde med gode solforhold og flott utsikt ut over fjorden. Eiendommen har ca. 2,25 km strandlinje mot Beitstadsundet. Kort vei til butikk, barnehage og skole. Fra eiendommen er det ca. 1,5 time til Trondheim lufthavn Værnes.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 2.183 mål eiendomsgrunn som består av ca. 263 mål fulldyrket, ca. 5 mål overflatedyrket, ca. 25 mål innmarksbeite, ca. 1.688 mål produktiv skog, ca. 185 mål annet markslag og ca. 18 mål tun/annet.

Jakt

Jaktrettigheter for stor- og småvilt tilligger eiendommen. På eiendommen ligger flere jakttårn, hvorav et jakttårn er isolert.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende: Våningshus, stabbur/gårdsbutikk, redskapshus (m/verksted, lager-/redskapsrom og slakteri), 2 driftsbygninger, 2 utleiehytter, garasje og 3 båtnaust.

VÅNINGSHUS (BTA ca. 338 kvm/BRA ca. 303 kvm/P-rom ca. 246 kvm):
Hovedleilighet 1. etg: Vindfang, gang, vaskerom, bad, kjøkken, stue, vinterhage og 3 soverom.
Kårleilighet 1. etg: Gang, bad, kjøkken, stue og soverom. Terrasse.
Kjeller: Vindfang, gang, bad, grovkjøkken, kontor, kjellerstue, mellomgang, vedlager, fyrrom og 7 boder.

STABBUR/GÅRDSBUTIKK (BTA 1. etg. ca. 41 kvm):
Oppført i 3 etasjer m/terrasse på utsiden. 1. etasje er isolert og innredet som gårdsbutikk m/kjøledisk, kassedisk og hybelkjøkken. Tapet på vegger og tregulv. 2. og 3. etasje er uinnredet.

REDSKAPSHUS m/verksted og slakteri (BTA ca. 305 kvm):
Inneholder verksted, lager-/redskapsrom og gårdsslakteri. Egen leddport inn til verkstedet samt 2 leddporter i redskapsrommet (praktisk inn- og utkjøring fra to sider). En av leddportene har 4 meters høyde. Isolert gårdsslakteri m/kjølerom. Bygningen har murgulv. Verkstedet er utstyrt med smøregrav (tilfredsstiller ikke gjeldende krav) og arbeidsbenk. I bygningen står 2 dieseltanker.

DRIFTSBYGNING I (BTA 1. etg. ca. 1.015 kvm) :
Bygningen inneholder husdyrrom med spaltegulv ned til fraukjeller. Husdyrrommet har plass til 26 ammekyr i løsdrift. Fra husdyrrommet er det utgang til området på baksiden av driftsbygningen. I tillegg har driftsbygningen plass til okser og ungdyr/kalver. Redskapshus/-lager med gjennomkjøring for traktor. Høytørke i enden av bygget med solfanger og høykanon. I tillegg inneholder bygningen forsentral, flislager og omkledningsrom samt stor låve m/låvebru og korntørke. På nedsiden av driftsbygningen ligger en gjødselkum oppført i elementer.

DRIFTSBYGNING II (BTA ca. 335 kvm):
Uisolert sauefjøs med plass til ca. 125 vinterfora sauer m/fraukjeller/gjødselrenner under metallrister.

2 UTLEIEHYTTER (BTA ca. 25 kvm pr. hytte):
Hyttene ligger særdeles fint til med flott utsikt og inneholder bad, soverom, hems og stue m/kjøkken. Innlagt strøm og vann.

GARASJE OG 3 BÅTNAUST.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med sentralfyringsanlegg.

Reguleringsforhold

I hovedsak gjelder Kommuneplanens arealdel for Verran. Langs ny Fv. 720 gjelder imidlertid Reguleringsplan Fv. 17/720. Reguleringsplan for et framtidig steinbrudd på eiendommen er under utarbeiding, men det foreligger p.t. ingen reguleringsplan som er innsendt for dette tiltaket. .Viser til komplett salgsoppgave.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det påhviler ikke odel på eiendommen.
Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig hit Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad om konsesjon samtidig med kontrakts underskrift. Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 712
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5006
 • Kommuneområde: Steinkjer - Verran