Snåsa - Idyllisk småbruk m/oppusset våningshus og innredet fjøs. Ca. 129 mål, hvorav ca. 14 mål dyrket. Jaktrettigheter.

Sørsivegen 765 - Hyllan, 7760 Snåsa
Prisantydning:
3 490 000,–
 • Primærrom: 138 kvm
 • Bruksareal: 141 kvm
 • Soverom: 3
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 7278
 • Tomteareal: 128 674 kvm
 • Byggeår: 1934
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Hyllan gård!

De første eierne fikk eiendommen i bryllupsgave av brudens foreldre. Sammen med sin svigerfar bygde mannen opp gården, og i 1934 var våningshus og driftsbygning klar til innflytting.
De ble etter hvert en familie på 7 som levde på Hyllan gård og her har det vært både kyr, gris og høns. Senere ble det bygd mink- og revefarm som de drev i flere år.
Kona på gården var en flittig baker og holdt kurs i flatbrød-, lefse- og skjenningbakst. Gårdskallen var snekker og hadde snekkerverksted i driftsbygningen.

Senere ble det fradelt 2 tomter fra eiendommen som etter hvert tilkom odelsgutten samt en av hans søstre. For ca 30 år siden startet søstera og hennes mann, Hyllan hjemmebakeri. Bakeriet flyttet lokasjon og fikk nye eiere for 3 år siden.
I dag er det ikke dyr på gården og fjøset blir bla. brukt til systue og atelier.

Den dyrkede jorda blir benyttet til grasproduksjon.

Hyllan gård er en pent oppusset eiendom med mange muligheter i fjøset og på låven.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Vestbygda ca 7 km sør for Snåsa sentrum. Landlig beliggenhet i et område med jordbruk - og skogsterreng.

Sjarmerende bolighus fra 1934 som har blitt betydelig oppusset de siste år. Boligen fremstår i god stand og inneholder bla. 2 nyoppussede bad samt kjøkken, 2 stuer og 3 soverom, det ene med utgang til vestvendt veranda og direkte tilgang til walk-in closet. Se vedlagte boligsalgsrapport for nærmere beskrivelse.

Adkomst

Se kart

Jord, skog og tun

Fylldyrket jord: 14,2 daa
Produktiv skog: 110,9 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 3,6 daa
I dag blir det dyrkede jordbruksarealet benyttet til grasproduksjon.

Jakt

Eiendommen har jaktrettighet i Jørstad jaktlag. Jaktlaget består hovedsakelig av 6 grunneiere. Det er ikke opprettet vedtekter for jaktlaget. Pt. er Rannveig Jørstad Kristiansen leder i jaktlaget.
Kvotetildeling i 2019 er 10 elg samt småvilt.

Innhold og standard

Våningshus:
Kjeller - krypkjeller.
1. etg.: Entre, bad, kjøkken, vaskerom og 2 stuer. Kott. P-rom 72 kvm
2. etg. Gang, bad og 3 soverom. P-rom 66 kvm
Loft. Uinnredet loft.

Overflater i hovedsak pusset opp. Flislagt gulv i entre samt bad og vaskerom. Ellers parkett/ laminat og tregulv. Vegger: Dels fliser i bad. Ellers hovedsakelig panel/ smartpanel og malte flater. Himlinger: Malte flater, smartpanel/ panel og himlingsplater. De fleste overflater fremstår i normalt god stand, hensyntatt alder.
Lyst og trivelig kjøkken som er oppusset i 2016. De eldre overskapene er oppusset og bevart. Laminat benkeplate og Norema underskap. Smeg kjøl/frys og Falcon komfyr medfølger ikke i handelen, men kan kjøpes utenom. Badene er pent oppusset. Badet i 2. etg har frittstående badekar med løveføtter.
I 1. etg. er det varme i gulv på stue, gang, kjøkken og bad. Stor spisestue med åpent ildsted. På hetta til peisen er det malt et bilde av gamle Hyllan gård.
Fra kjøkkenet er det utgang til stor, delvis overbygd terrasse. Det største soverommet i 2. etg. har utgang til stor vestvendt veranda samt direkte tilgang til walk-in closet.

Oppvarming, piper og ildsteder

Jøtul peisovn i dagligstue, Jøtul peisovn i 2 etasje.
Stor åpen peis i spisestue. Varme i gulv på bad samt i entre, stue/kjøkken i 1. etg.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNFR. Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift.  Areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Eiendommen har ikke odlingsjord da den ikke har, minst 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 66
 • Bruksnummer: 18
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5041
 • Kommuneområde: Snåsa