Frosta - Gårdsbruk m/melk- og kjøttproduksjon. Melkekvote på 211.220 liter. Ca. 1.274 mål, hvorav ca. 180 mål dyrket.

Hojemsvegen 182, 7633 Frosta
Prisantydning:
8 750 000,–
 • Primærrom: 222 kvm
 • Bruksareal: 325 kvm
 • Soverom: 5
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 13247
 • Tomteareal: 1 274 200 kvm
 • Byggeår: 1958
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Giset har ifølge historien vært bebodd siden 1520, det var Pæder Gedseth som ble eier. Han måtte betale 1/2 lodd og 1/2 qvintin sølv til bispedømmet for å overta eiendommen. Siden den gang har det vært mange eiere og
eiendommen har blitt benyttet til både bakeri og skole. Gården fikk innlagt strøm og telefon i starten på 1920 tallet. Næringsvirksomheten på gården i dag er gras-, skog-, melk- og kjøttproduksjon. Giset en av kommunens største gårder
målt i areal, i 1998 ble Hokstad lille (50/1) overskjøtet til nåværende eier, og begge eiendommene betraktes i landbruksmessig sammenheng som en enhet.
Totalareal ca. 1 274 dekar, ca 218 dekar dyrka jord inkl. beite og ca. 1 017 dekar produktiv skog.

Bygninger: Våningshus, driftsbygning,
redskaps hus og eldre saghus.
Melkekvote på 211 220 liter.

Melkeproduksjonsbruket Giset og dets eiere har produsert og levert 100% elitemelk i en sammenhengende periode på 25 år. Eierne er derfor premiert med alle utmerkelsene meieriselskapet Tine kan gi for levering av særdeles god melk, og godt fjøsstell.
Premieringer fra Tine:
1 sett sølv spiseskjeer
5 års planket 1997
10 års planket 2002
15 år - Sølvtine 2009
20 års planket 2012
25 år - Melkespann i sølv 2019.

Det er et krav fra selger at gården overtas med løpende drift, inkl. dyr/redskaper/utstyr. Kontakt megler for informasjon vedr. takster på redskaper og dyr. Prisantydning gjelder den faste eiendommen inkl. melkekvote.

Beliggenhet

Giset gård har skjermet, landlig og fin beliggenhet på et høydedrag med utsikt mot Trondheimsfjorden. Solrikt område. Her er ingen gjennomgangstrafikk eller trafikkstøy, og derfor et barnevennlig boområde. Eiendommen ligger i Frosta Kommune, ca 8 km fra kommunesenter med offentlige kontorer, forretninger, skoler etc. Eiendommen består av flere gårds- og bruksnummer, og de dyrkede arealene ligger med forskjellig avstand fra gårdstunet. Gårdstun omkranset av plenarealer, trær og prydbusker.
Fra eiendommen til Trondheim Lufthavn Værnes er det ca 37 km.
Avstand til Trondheim er ca 68 km.
Avstand til Åsen og Levanger er henholdsvis 15 og 37 km.

Adkomst

Se vedlagte kart.

Jord, skog og tun

Fulldyrket jord daa 178,8
Overflatedyrket jord daa 4,0
Innmarksbeite daa 37,8
Skog av høy bonitet daa 273,5
Skog av middels bonitet daa 688,0
Skog av lav bonitet daa 55,5
Uproduktiv skog daa 13,5
Åpen jorddekt fastmark daa 15,4
Bebygd, vann, bre daa 7,7
Sum arealer: daa 1 274,2

Dyrket mark: Ut fra utskrift på gårdskart datert 06.02.2020 angis arealer til 178,8 daa fulldyrket jord. Dyrkede arealer ligger delvis samlet rundt bygninger samt spredte arealer i 9 teiger. Dyrkajord er en blanding relativt flat og lettdrevet samt noe hellende arealer . Dyrkajorda opplyst med blanding av fin matjord og morene på sand. Det er pr. dato gras på hele dyrkajordarealet.

Overflatedyrket jord: Beite/ overflatedyrket jord oppgis til 37,8 da. 4,0 da overflatedyrket jord.

Skog: For denne eiendommen er skogen opplyst i Nibio Gårdskart til 273,5 da høy bonitet, 688 da middels bonitet og 55,5 da lav bonitet. Det opplyses om at skogen i 1991 ble tatt av orkan, og at det i 1992/ 1993 ble plantet ca 78 000 planter. I all hovedsak granplanter, samt supplering av furuplanter på grunne arealer. Eiendommen har derfor ikke hogstmoden skog og det finnes ikke skogplaner. Det antydes av eier at det er ca 700 m3 stående masse pr dato. Det vil ta mange år før det vil være vesentlig drivverdig hogstmoden skog på eiendommen. Det opplyses om betydelig mengder lauvskog på eiendommen.

Jakt

Jaktrett i  felles utmark, medlem i Frosta Grunneierlag.

Innhold og standard

Våningshus: Byggeår 1958 og modernisert i 1990 og 2019. P-rom 222 kvm. Bta 361 kvm

Romfordeling:
Kjeller: 4 Boder.
1. etasje: 2x entré, kjellernedgang/ trappeoppgang, kjøkken, tv- stue, storstue, mellomgang/ bibliotek, bad/ vaskerom, og wc
2. etasje: Trappegang 1, trappegang 2 og 5 soverom.

Grunnmurer av betong med trefiberplater på innside, overbygning i dobbeltfalset plank og bindingsverk. Utvendig pålagt stående behandlet trekledning. Yttertak i saltaks form av sperrer, undertak av trepanel. Yttertaket opp lektet og pålagt Decra stålplater. Vindskier og dekkbord av tre med beslag. Tak på tilbygg mot vest med ensidig fall mot vest pålagt asfaltpapp. Våningshuset er oppført i hht. den byggeskikk og de forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et avvik i forhold til dagens krav og standard. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Nåværende eier har opplyst om følgende større oppgraderinger etter overtagelse:
- Diverse renoveringer utvendig og innvendig i 1990 og 1993.
- Skifte av undertak, yttertak med beslag, renner og nedløp i 2019.
- Bygd ny veranda i 2019.

HOVEDKONKLUSJON
For mer detaljert informasjon om boligens standard henvises det til tilstandsrapport i komplett salgsoppgave.

Driftsbygning: Byggeår 1989, Bta. 288 kvm
Driftsbygning for melk/ kjøttproduksjon beliggende på gårdstun. Driftsbygningen har fundamentering av betong ned på fjell. Fundamentering består av ringmurer av varierende høyde, samt fundamentering av betonggolv direkte ned på fjell som danner golv i driftsbygningen. Inngangsparti med teknisk rom med malt betongpuss på golv/vegger og trepanel i himling. Installert med varmtvannsbereder, sentral for brannvarslingsanlegg og vacumpumpe for melkeanlegg.

Tankrom med sklisikre syrefaste flis på golv, rustfrie syrefaste stålplater på vegger og lakkert trepanel i himling. Servicerom med sklisikre syrefaste flis på golv og malt betongpuss på vegger. Lakkert trepanel i himling. Innredet med servant dusj og wc. Smittesluse med sklisikre syrefaste flis på golv og malt betongpuss på vegger og lakkert trepanel i himling. Installert med rist i golvskille samt vaskekar i stål på vegg. Elskap i rommet.

Fjøskasse/ dyrerom oppført av isolerte Lecablokker, utvendig og innvendig pusset. I tillegg innvendig malt. Montert isolerglassvinduer i fjøskassen. Fjøskasse av Leca er videreført med bindingsverk, for anlegg av takkonstruksjon i saltaks form med takstoler. Tilbygg mot vest med lavere tak enn rest av
bygningen. Etasjeskiller av isolert trebjelkelag. Himling i fjøset er pålagt stålplatetak, vindskier og dekkbord av tre. Renner og nedløp av metall. Båsfjøs beregnet for melkeproduksjon med rørmelkeanlegg. Skinner i himling for frakt av melkere og drikkebøtter i himling. Hydraulisk gjødseltrekk montert i
renner pålagt stålrister. Binger for ungdyr og kalvebinger samlet i husdyrrommet, mot vest. Ventilasjon med vifte i himling, tilluft i vinduer. Forsentral mellom dyrerom og silobygg med støpte golv og vegger av isolerte Lecablokker med pusset ut- og innside. Her er montert kraftforsilo i treramme.


Silobygg lengst mot øst fundamentert med trestolper til grunn og anlagt på 2 murte tårnsiloer Ø6 meter x 7,5 m høyde. Vegger av grovt bindingsverk utlektet og pålagt stålplater. Yttertak er sperretak/ åstak utvendig tekket med stålplatetak. Opplegg for talje for silouttak.

Tilkomst til bygget via dører og porter tilpasset dagens drift. På baksiden mot sør er støpt støttemur og fylling av grusmasser for lasterampe, utgang dyr til beite, klauvskjæring etc. Med et areal på ca 150 m2. Betong støttemur påmontert rekkverk av metall. Stedvis mangler himlingsplater i dyrerom, synlig plast som overflate. Del av dyrerom mot vest samt opprinnelig tankrom er ikke ferdigstilt med golv, vegger, himling samt innredning. Det registreres kondens i himling i driftsbygningens dyrerom. Dette indikerer manglende ventilasjonskapasitet.

Siloene er overflatebehandlet med alfaplast i bunnen og ca 3,5 meter opp langs sidene.  I krypkjeller registreres diverse bygningsavfall og annet avfall. Innredning og gjødseltrekkutstyr står klart i forsentral for utvidelse av båsplassarealet. Mulighet for utvidelse av rørmelkeanlegg opp til 36 melkekyr.

Melkerom ble tilbygd driftsbygningen i 2006/2007 med tilhørende smittesluse og  sanitærrom.  Da ble også elektrisk anlegg i  driftsbygningen skiftet (nye ledninger, brytere, armaturer, etc). Hovedinntak er ikke byttet/skiftet.


Melkekvote:
Melkekvote på 211 220 liter.
Som følge av WTO-avtalen må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Dette innebærer at melkeproduksjonen må reduseres. I jordbruksoppgjøret 2019 ble partene enige om å gjennomføre en midlertidig oppkjøpsordning i 2020 med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter grunnkvote. Det åpnet opp for salg av kvote til staten 01.01.2020, etter prinsippet "førstemann til mølla".
En kan måtte påregne en ytterligere nedskalering av kvoten, men p.t. er dette usikkert. Kjøper anmodes om å sjekke informasjon angående dette med myndighetene.

Kilde for salg/ utleiepris: melkekvoter.no

Redskaps hus: Byggeår 1993. Bta. 250 kvm
Redskapsbod beliggende på gårdstun. Fundamentert med ringmurer av Leca til grunn. Jordgolv i bygget. Yttervegger av bindingsverk utvendig pålagt stående kledning. Yttertak i saltaks form oppført av takstoler, utvendig tekket med stålplatetak. Vinduer montert, portåpninger for tilkomst.

Gjødselkum: Byggeår 1999 Bta. 129 kvm. Volum ca 450 m3
Plasstøpt gjødselkum av kontinuerlig støpt armert betong, diameter ca 12,8 meter, vegghøyde ca 3,5 meter. Volum ca 450 m3. Det opplyses om at drenering rundt kum og inspeksjons kum ved gjødselkummen er etablert.. Lagringskapasitet er pr. dato opplyst til 10 mnd, ved økning av dyretall må gjødsellager tilpasses etter dyretallet. Manglende innvendige stigetrinn eller andre redningsinnretninger i kum. Beskrevet i "Forskrift om husdyrgjødsel, §10".

Tørkehus/saghus: Ukjent byggeår. Bta ca. 80 kvm.
Fundamentert med betongpilarer til grunn. Overbygning i 1 etasje i bindingsverk, utvendig pålagt stående kledning. Yttertak i saltaks form tekket med bølgeblikkplater. Vinduer av enkeltglass, ytterdør med trepanel. Sagbenk av edlere modell under takutstikk mot nord.

Oppvarming, piper og ildsteder

Strøm og vedfyring.
Boligen har en teglsteinspipe med lufteløp, omstøpt i etasjeskiller. Pipa har 4 synlige sider i alle etasjer, i hovedsak ubehandlet, pusset og malt. Sotluke er plassert i kjeller. Montert vedovn i kjeller, kjøkken og stue. Stedvise oppsprekkinger i puss på pipe/ brannmurer. For kort avstand til brennbart materiale fra ovn på stue til trepanelgulv. Pt. ingen pålegg på pipe ildsted.

Reguleringsforhold

LNFR- område. Landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift.  Areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.

Diverse

Våningshuset er tilknyttet sentralt brannvarslingsanlegg for alle bygningene på gården.
Tv - signal fra privat parabol.
Fiber lagt fram til eiendomsgrense.
Fritidsboligen som ligger i skogkanten i nord-vest, og grenser til eiendommen gnr. 50, bnr.16 følger ikke med i handelen, eiendommen er godkjent fradelt fra gnr. 50, bnr.1 og vil få et areal på ca 1,5 mål. Det er ikke foretatt endelig oppmåling, dette vil bli utført så snart Frosta kommune har kapasitet. Dersom arealet blir større eller mindre enn det oppgitte areal, har partene intet å kreve av hverandre. Dersom overtagelse av Giset skulle skje før tomten

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det hviler også odel på eiendommen. Viser til informasjon i komplett salgsoppgave.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 52
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5036
 • Kommuneområde: Frosta