Meglerinformasjon
Rollag
Landbrukseiendom

Øvre Høyseth Gård i Rollag/Veggli - Landbrukseiendom med regulert hyttefelt på Vegglifjell. 2.197,2 dekar

Vamrevegen 364 og 366, 3628 Veggli
Prisantydning:
15 200 000 kr
 • Primærrom:265 kvm
 • Bruksareal:301 kvm
 • Soverom:7
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:17137.5
 • Tomteareal:2197 dekar
 • Byggeår:1981
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Vamrevegen 364 og 366, Veggli 3628

Velkommen

Velkommen til Øvre Høyseth i Numedal, i Veggli, i Rollag kommune, i Viken fylke. Landbrukseiendommen Øvre Høyseth strekker seg utover et større område på flere høyde nivåer. Gårdstunet ligger i dalføret med en fantastisk utsikt mot de omkringliggende fjelltoppene i det vakre kulturlandskapet. Gården kan betegnes som en fjellgård med nærhet til Veggli sentrum. Tunet ligger på ca. 320 høydemeter mens utmarksarealet Gjermundsetåe i Vegglifjell, som Øvre Høyseth eier en del av ligger på drøyt 900m.o.h. I området like nord for Sundtjønn (ca. 820 høydemeter) er det et høyfjells-hytte område hvor Øvre Høyseth besitter 13 regulerte hyttetomter samt har inntekter fra 9 festetomter. Disse hyttene og hyttetomtene har formidabel utsikt utover fjelllandskapet og fjellene Blefjell, Norefjell og Skirveggin. På tunet er det et moderne våningshus, kårbolig, driftsbygning, redskapshus, stabbur og kjellerbu . Ved siden av hytte og hyttetomt utviklingsmuligheter har eiendommen gode landbruksressurser. Dyrket mark ligger godt arrondert og samlet rundt tunet og en skogen strekker seg syd-vestover og oppover mot Sunntjønnsetre. Gode muligheter for stor jakt og rekreasjon i fjellet året rundt.

Beliggenhet

Øvre Høyseth har en super beligenhet for den som er glad i fjellheimen og Norsk natur. Øvre Høyseth strekker seg opp til høyfjellet ved Sundtjønn, et eldorado for langrennski turer på vinterstid. Sundtjønn gir både bade- og fiskemuligheter. Eiendommen ligger i Rollag kommune med Veggli sentrum kun 5 minutters kjøring unna tunet. Veggli er en grend med servicetilbud som cafe, butikk, barnehage, barne-og ungdomsskole. Kommunesenteret er i Rollag (ca. 14 km). Øvre Høyset ligger en knapp times kjøretur nord-øst fra Kongberg og kun 2 korte timer fra Oslo og Vestfoldbyene. Veggli og Vegglifjell ligger øst for Hardangervidda og kalles gjerne for "porten til Hardangervidda. Vegglifjell er en populær betegnelse på fjellområdet som ligger vest for Veggli i Numedal, syd for Eidsfjell i Nore og Uvdal i Viken og øst for fjellene som omkranser Skirvedalen i Tinn kommune i Vestfold og Telemark. Her kan man nyte dagene i fredelige og naturskjønne omgivelser.

Adkomst

Eiendommen har adkomst til tunet via Vamrevegen som er kommunal vei.

Jord, skog og tun

Regulert hyttefelt
Eiendommen har i følge selger totalt 13 usolgte hyttetomter i området:
- Sundtjønn Vest: 2 stk.
- Sundtjønnskarven: 4 stk
- Sundtjønnskarven 2: 7 stk
De regulerte hyttetomtene ligger fint til i området. Ca 9 stk hyttetomter har nærhet til vann, vei og el. De øvrige tomtene ligger noe lengre unna denne
infrastrukturen. Det er inngått en utbyggingsavtale tilknyttet hyttefeltet hvor 5% av kjøpesummen går til felles infrastruktur som betales til Veggli Friluftslag. I tillegg skal det betales til drift av fellestiltak som skal tinglyses som panteheftelse i skjøte, for tiden kr 1100 (indeksreguleres).
Se vedlagte reguleringsplaner og avtaler for mer informasjon. I området omsettes det fritidstomter med nær tilknytning til infrastruktur for ca 1 100 000,-
Tomter uten nærhet til infrastruktur omsettes for 6-700 000,-
Kontakt megler for mer informasjon.

Festetomter
Eiendommen har i tillegg 9 festetomter som gir årlige inntekter til eiendommen. i 2022 var dette kr. 56.458,-


Dyrkbar mark og innmarksbeite
Det fulldyrkede arealet på eiendommen er 77,7 daa.
Innmarksbeite 5,6 daa.
Det dyrkede arealet er fint plassert rundt tunet til gården og arealet vurderes å ha god arrondering og anses å være middels skrånet.
Det dyrkede arealer er bortleid til en nabo som benytter arealene til beite og grovfôr-produksjon. Det foreligger en leiekontrakt på det dyrkede arealet med en oppsigelsestid på 6 mnd.


Skog
Informasjon hentet fra takst:
Eiendommen har en utarbeidet skogplan, planperiode 2013-2023.
Verdifastsettelsen av skogen er satt på bakgrunn av en generell kunnskap, gjennomgang av kartverk, intervju med eier samt en gjennomgang av Skogbruksplan.
Fra år 2000 og frem til i dag er det avvirket ca 2 900m³. Siste tømmerdrift var vinteren 2022 med ca 200m³, dette som følge
av stormfelling etter stormen Gyda. Det kan enkelte steder fortsatt ligge noe skog etter denne stormen.
Skogsarealet ligger hovedsakelig samlet i 1 teig ovenfor eiendommen. Tilknyttet skogen er det opparbeidet en
driftevei, denne går fra gården og opp til Flåtåbekk, passerer da Midtliveien.
Skogsarealene anses å være middels bratte, det kan være behov for opparbeidelse av enkelte veier i forbindelse med drift.
Deler av skogs arealene ligger over verneskog grensen.

Hovedtall fra Skogbruksplan:
Produktiv skog: 946m³
Total stående volum: 5 359m³
Total tilvekst: 295m³
Produksjonsevne totalt: 407m³
Stående volum fra 2022 er ikke kjent.
Hogstklassefordeling:
Hogstklasse 1 (skog under foryngelse): 0%
Hogstklasse 2 (foryngelse og ungskog): 53%
Hogstklasse 3 (yngre produksjonsskog): 20%
Hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog): 10%
Hogstklasse 5 (eldre skog): 17%
Hogstklassefordeling fra 2022 er ikke kjent.

Skogen vurderes å ha en fin hogstklassefordeling. Hovedtyngden av stående skog er foryngelse og ungskog og yngre produksjonsskog.
Det må påregnes en del år for å oppnå vesentlig mer hogstmoden skog.

Bonitetsfordeling:
Bonitet 6: 9%
Bonitet 8: 10%
Bonitet 11: 20%
Bonitet 14: 31%
Bonitet 17: 23%
Bonitet 20: 6%
Hovedtyngden av skogen står i middels og gode boniteter.

Treslagfordeling:
Gran: 66%
Furu: 20%
Lauv: 14%
Hovedtyngden av stående skog er gran med innslag av furu og lauv.

Driftsforhold: Driftsforholdene anses å være middels gode, mye av skogen kan drives med bruk av hogstmaskin og lass-bærer.
Det må påregnes noe utbygging av enkle drifteveier. Enkelte drifter kan ha noe lang kjøring.
Ut fra direkte sammenlignbare forhold vurderes avvirkningskostnad til entreprenør å være ca kr 170,- til kr
200,- pr m³. I tillegg kommer kostnad til ungskogpleie, redskap, adm, utstyr, måleutgifter, veier mm.
Rotnetto i sluttavvirkning er beregnet til ca kr 180,- pr m³ basert på dagens tømmerpris-nivå. Det legges til grunn i verdsetting, årlig avvirking av tilveksten på 295m³. Dette genererer en årlig avkastning på ca kr 53 100,- pr år.

Skogfond:
Takstmann gjør oppmerksom på at skogfondkonto er en konto som har løpende bevegelser slik at saldo kan variere.
Oversendt dokumentasjon fra eier viser saldo pr 01.01.2022 på kr 24 628,-.

Tun
Tunet er plassert på en liten høyde med flott utsikt til Veggli og fjellene rundt. Bygningene er plassert  slik at det dannes et koselig og intimt tun med diverse vekster. En flott og barnevennlig plassering med asfaltert tunvei som en rundkjøring rundt kjellerbuen som er plassert midt på tunet.

Utmarksarealer, Jakt og Fiske
Eiendommen har muligheter for beite på egne arealer. Videre opplyser eier at eiendommen mulighet for storvilt- og småviltjakt i lokalt jaktlag i området. For tidligere jaktsesonger og jaktsesong 2021 har storviltjakta blitt bortleid. Selve jaktlaget opplyses å ha en felling på ca 7 elg + hjort.
Det er også mulighet for jakt på rådyr .
Deler av eiendommen er vernet/naturreservat.

Uregistrert jordsameie
Eiendommen er medeier i et uregistrert jordsameie sammen med totalt 6 grunneiere. Jordsameie ligger innenfor hytteområdet mot grensen til
Telemark. Arealet består delvis av myr med noe snaufjell og mindre skogsarealer samt enkelte vann. Det totale arealet på hele sameie er ca 1 736,7 daa, gårdens andel tilknyttet sameie opplyses å være 496,57 daa. Dette arealet er opplyst av eier og hentet fra leiekontrakt for småviltjakt Sundtjønn vest. Det er ikke fremlagt noen annen dokumentasjon tilknyttet arealet vedrørende sameie. Det er inngått en leiekontrakt for småviltjakt i området som
gjelder i tidsperioden september 2020 til og med februar 2024. På arealene jaktes det småvilt, det er også mulighet for fiske og beite.
Arealene strekker seg fra ca 850 m.o.h til ca 925 m.o.h
Dette sameiet er vernet/naturreservat.

Jakt

Eiendommen er med i et grunneierlag hvor det blir arrangert storvilt- og småviltjakt. Jaktlaget har felling på ca. 7 elg+hjort. I tillegg et det mulighet for jakt på rådyr. Det er også småviltjakt på det jordsameiet og det er inngått en leiekontrakt for småviltjakt i området som gjelder fra september 2020 til og med februar 2024.

Innhold og standard

Tunet består av et våningshus, kårbolig, driftsbygning, stabbur, redskapshus og kjellerbu.

Våningshus
Våningshuset er oppført i 1981 og tilbygget og oppgradert i 2002.
Areal 1. etasje: P-rom: 120 kvm, S-rom: 15 kvm.
Areal 2. etasje: P-rom: 145 kvm, S-rom: 21 kvm.

Innhold:
Kjeller: Gang, stue, bad, soverom, hobbyrom, kontor. S-rom: Bod.
1. etasje: Vindfang, gang, vaskerom, bad, soverom, soverom 2, stue, stue/kjøkken.
I tillegg er det en flott innglasset terrasse på 21 kvm.

Våningshuset er romslig, godt vedlikehold og går over to plan. Det er oppført i 1981 men påbygget og oppgradert i 2002. Utover dette er det jevnlig vedlikeholdt gjennom årenes løp.

1. etasje:

Entre/gang
Entre med fliser på gulv, malt trepanel og panel i himling. Plass til oppheng av yttertøy.

Stue
Stuen er romslig og har flere soner for møblering. Det er mange vinduer som slipper inn godt med naturlig lys. Parkett på gulv, tapet på vegg og panel i tak. Belysningen består våde av spotter og downlights. Flott innmurt peisovn deler opp stuen og varmer godt på kalde dager. Fra stuen er det utgang til en innglasset balkong på 21 kvm som har egen peis og ligger vendt mot vest.

Kjøkken
Kjøkken fra 2002 med integrerte hvitevarer åpent mot stue. Godt med skap og benkeplass og med hyggelig utsyn over tunet. Det er både mikrobølgeovn, stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin. Heltre benkeplate og slette malte fronter. Plass til sidebyside kjøleskap. Parkett på gulv, tapet på vegg og panel i himling med innfelte downlights. Fritthengende ventilator med avtrekk over tak. Det er også godt med plass til spisebord på kjøkkenet.

Baderom
Romslig flislagt baderom pusset opp i 2002. Baderommet har dobbel servantskap, overskal med speil og lys. Vegghengt toalett, bide og dushjørne med dusjvegger av glass. I tillegg er det et stort innmurt boblekar. Varmekabler i gulv samt panel i himling med downlights.

Vaskerom
Vaskerommet er fra 2002 og har innredning med benkeskap med laminat benkeplate og nedfelt servant. Plass til både tørketrommel og vaksemaskin under benkeplate. Fliser på gulv med varmekabler. Malt panel på vegg og himling med malte ruteplater.

Soverom 1
Hovedsoverommet har god plass til dobbeltseng og egen utgang til balkong. Garderobeskap på den ene veggen. Parkett på gulv, malt panel på vegg og panel i himling.

Soverom 2
Soverom med plass til seng og kommode/garderobe

Kjeller:
Stuen i kjelleren er romslig og har flere soner for møblering. I dag er arealet brukt til både soverom og stue med lerrett og bibliotek. Flislagt gulv med varmekabler, villmarkspanel på vegg og panel i himling. Også her er det en peisovn.

Baderommet er fra 2002 og har dobbelservanskap med speil og belysning over. Dusjkabinett, WC og bide. Flislagt gulv med varmekabler. Trepanel på vegg og i himling med innfelte spotter i himling.

For øvrig er det fire disponible rom som både brukes til oppbevaring, som treningsrom og annet.


Kårbolig
Kårboligen er oppført i 1860 med tilbygg i 1955 og tilbygg(bad) i 1979. Huset inneholder blant annet 4 soverom, baderom, spisestue,stue og kjøkken.
Oppvarming via panelovner, peisovn, varmekabler og luft/luft varmepumpe montert i 2020. Varmtvannsbereder på 200 liter montert i 2021.
Oppgradert el-anlegg med nye automatsikringer montert i 2022.
Areal 1. etasje: P-rom: 83 kvm, S-rom: 10 kvm
Areal 2 etasje: P-rom: 72 kvm, S-rom: 4 kvm
Areal kjeller: S-rom 14 kvm

Innhold:
1. etasje: Vindfang, gang, WC, trapperom, bad/vaskerom, spisestue, kjøkken, stue. S-rom: Spisskammers og bod under trapp.
2. etasje: Gang med trapp, mellomgang, soverom, soverom 2, soverom 3, soverom 4. S-rom: to boder.
Kjeller: S-rom: Bod.

1. etasje:

Entre/gang
Entre/gang med adkomst til wc, kjøkken, stue og bad.

Stue
Romslig stue med peisovn og god plass til sofa og tv. Utgang til terrasse. Vinyl klikk gulv, malte panelplater på vegg og himling med ruteplater.

Kjøkken
Kjøkken har kjøkkeninnredning med slette fronter på underskap og noen overskap. Noen overskap med glassfront. Laminat benkeplate, opplegg til oppvaskmaskin, stekeovn, ventilator og plass til kjøleskap. Utover dette er det god plass til spisebord. Det er vinylbelegg på gulv, vegger med malte flater og himling med ruteplater.

Spisestue
Romslig spisestue med adkomst fra kjøkken og stue og god plass til spisebord. Malte panelplater på vegg, vinylbelegg på gulv og himling med ruteplater.

Bad/vaskerom
Romslig bad med opplegg for vaskemaskin og skyllekar. Servantskap med heldekkende servant, overskap med speil og lys og høyskap. Dusjkabinettet er plassert i hjørnet. Varmekabler i gulv med vinylbelegg, vegger med malte plater og himling med malte ruteplater. Badet er renovert i 2018.

WC rom
Praktisk rom med WC i tilknytning til gangen i 1. etasje. Gulv med vinylbelegg. Vegger med malte slette plater og himling med malte ruteplater.

Det er også en bod i 1. etasje på ca. 10 kvm.

2. etasje:
I 2. etasje er det 3 romslige soverom pluss et rom som brukes som kontor. Samt et trapperom og gang. i 2. etasje er det stort sett malt tregulv, panelplater og tapet på vegg og malte slette plater i himling.

I kjelleren er det er rom på 14 kvm

Oppvarming, piper og ildsteder

I begge boliger er er det oppvarming med strøm via varmekabler, panelovner og luft til luft varmepumpe. Varmepumpe montert i 2020 i kårboligen og 2002 i våningshuset. Det er også peisovn i kjeller og 1. etasje i våningshuset og åpen peis i innglasset balkong. Det er også peisovn i kårboligen.

Reguleringsforhold

Det er flere reguleringsforhold på eiendommen. Store deler av eiendommen ligger i uregulert område som er avsatt i kommuneplans arealdel for LNF (landbruk, friluft og natur).
Det er regulerte områder på Vegglifjell som omfatter eiendommen. Det er følgende reguleringsplaner som er gjeldende:
- Sundtjønn Vest - Planid: 2008003. Ikrafttredelsesdato: 2008-08-05
- Sundtjønnskarven -  Planid: 2010002. Ikrafttredelsesdato: 16.9.2010.

Se vedlagte reguleringsbestemmelser og planer for mer informasjon.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen. Alle odelsberettigete har fraskrevet seg odelsretten.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 15
 • Bruksnummer: 3
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3051
 • Kommuneområde: Rollag
Les mer